Bijzondere 4G backup voorwaarden

1. Definities

Activatie Het moment waarop de Klant van de Dienst kan beginnen gebruikmaken.
Algemene voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep.
Dienst Elk product of dienst aangeboden door edpnet dat door de Klant kan worden gebruikt na installatie en / of Activatie.
DSL De verzamelnaam voor verschillende DSL-technologieën zoals ADSL en VDSL2.
edpnet EDPNET Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW-nummer BE 0799.091.641.
Hardware Elke door edpnet geleverde apparatuur die nodig is om een Dienst te gebruiken, met eventueel inbegrip van Software.
Installatieadres Het fysieke adres waar de Klant de Dienst zal gebruiken.
Klant De fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging waarmee edpnet een Overeenkomst afsluit, waaronder ook elke persoon die handelt of waarvan edpnet redelijkerwijze kan aannemen dat hij handelt met machtiging of kennis.
LU « Living Unit », wooneenheid, elke eenheid in een gebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt door een familie of een groep personen.
Managed Services Overeenkomst waarbij edpnet de Hardware installeert en configureert op het Installatieadres van de Klant en, wanneer nodig, onderhoudt en repareert gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
NTP « Network Termination Point », het eindpunt van het DSL netwerk op het Installatieadres van de Klant.
ONT « Optical Network Terminal », het actieve eindpunt van het Fiber netwerk in de LU, waaraan de Router van de Klant wordt verbonden.
Orange Orange Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel (Evere), Bourgetlaan 3, ondernemingsnummer BE 0456.810.810.
Overeenkomst De wederzijdse verbintenis tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet tegen vergoeding de Dienst aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.
Router Een apparaat dat twee (2) of meer verschillende computernetwerken verbindt.
Service Level Agreement Overeenkomst tussen edpnet en de Klant waarin specifieke afspraken worden gemaakt omtrent het niveau van dienstverlening.
Software Alle elementen die vervat zijn in de Hardware en die worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.

 

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze Bijzondere edpnet 4G Backup Voorwaarden, hierna Bijzondere Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Bijzondere Managed Services Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, en regelen de rechtsverhouding tussen edpnet en de Klant in het kader van een Overeenkomst die inhoudt dat edpnet Hardware met een ingebouwde 4G Backup functie ter beschikking stelt van de Klant.

2.2 Het afsluiten van een Overeenkomst waarbij edpnet Hardware met een ingebouwde 4G Backup functie ter beschikking stelt, houdt in dat de klant erkent dat hij door edpnet voldoende werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de 4G Backup functie.

2.3 De Klant kan in geen enkel geval bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden wijzigen en / of vervangen, tenzij schriftelijk wederzijds anders wordt overeengekomen.

2.4 Algemene en / of bijzondere voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Algemene bepalingen

3.1    4G Backup heeft als doel om het de Klant mogelijk te maken om toegang te blijven hebben tot het internet nadat de vaste internetverbinding is uitgevallen.

3.2    4G Backup is geen Dienst die apart door edpnet wordt aangeboden en die als dusdanig apart kan worden besteld.

3.3    4G Backup is een ingebouwde functie in bepaalde Hardware die in het kader van bepaalde Overeenkomsten door edpnet in Managed Services ter beschikking wordt gesteld van de Klant.

3.4    In het geval dat de vaste internetverbinding wordt onderbroken schakelt de Hardware over naar de ingebouwde mobiele verbinding. Van zodra de vaste internetverbinding weer beschikbaar is, zal de Hardware automatisch terugschakelen naar de vaste internetverbinding.

3.5    De goede werking van de 4G Backup functie is afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk van Orange op het Installatieadres van de Klant en van de plaatsing van de Hardware in het gebouw.
Indien blijkt dat het mobiel (indoor)bereik onvoldoende is en de 4G Backup functie van de Hardware als gevolg daarvan niet (naar behoren) functioneert, kan edpnet niet verplicht worden om een andere oplossing met 4G Backup functie aan te bieden, noch om eender welke andere compensatie te verschaffen.

3.6    Edpnet kan geen enkele garantie bieden met betrekking tot de snelheid en de bandbreedte van de mobiele internetverbinding. Die is afhankelijk van meerdere externe factoren, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de afzwakking van de elektromagnetische golven door de afstand, het reliëf en de obstakels en de omgeving rond het mobiele station, het traject tussen het de Hardware en het basisstation van het mobiele netwerk, de belasting van het mobiele netwerk (aantal actieve gebruikers en gebruikte toepassingen), de verzwakking binnen in gebouwen enz...

3.7    Wanneer de Klant bij edpnet ook een abonnement heeft afgesloten voor gebruik van internettelefonie op het Installatieadres, en de Hardware is naar de 4G Backup functie overgeschakeld, kan de Klant via de edpnet internettelefonieverbinding blijven bellen en gebeld worden.
De goede werking van edpnet internettelefonie via de 4G Backup functie kan door edpnet niet gewaarborgd worden en is afhankelijk van de kwaliteit van de mobiele ontvangst op het Installatieadres van de Klant en de plaatsing van de Hardware in het gebouw. De Klant kan geen compensatie eisen voor het niet functioneren van edpnet internettelefonie via de 4G Backup functie.

3.8    De overschakeling tussen het vaste en het mobiele netwerk gebeurt automatisch, zonder manuele tussenkomst van de Klant. Tijdens de overschakeling is er een onderbreking van de internettoegang en -telefonie.

4. installatie en configuratie

4.1 De Hardware wordt standaard geconfigureerd met de 4G Backup functie geactiveerd.

4.2 Tijdens de installatie van de Hardware zal de technieker de standaard mobiele breedbandantennes op de daarvoor voorziene aansluitingen achteraan de Hardware schroeven en via de uitlijnhulp de beste positie voor de mobiele breedbandantennes bepalen.

5. defecten

5.1 Het volledig uitvallen van de vaste internetverbinding wordt als een Defect beschouwd. Verminderde dienstverlening (= wanneer er bitstream activiteit vastgesteld wordt) wordt niet als een Defect beschouwd.

In geval van een Defect schakelt de Hardware over naar de ingebouwde 4G Backup functie.

5.2 Niet goed werkende of defecte Hardware kan als gevolg hebben dat de ingebouwde 4G Backup functie niet wordt geactiveerd.
De Klant kan geen compensatie eisen voor het niet functioneren van de 4G Backup functie als gevolg van niet goed werkende of defecte Hardware.

5.3 Een niet goed werkende of defecte SIM-kaart kan als gevolg hebben dat de 4G Backup functie niet wordt geactiveerd.
De Klant kan geen compensatie eisen voor het niet functioneren van de 4G Backup functie als gevolg van een niet goed werkende of defecte SIM-kaart.

5.4 In geval van een Defect zullen de helpdesk van edpnet en de Klant gezamenlijk de oorzaak van het Defect trachten te achterhalen. Indien nodig bevonden wordt een technieker naar de Klant gestuurd om het Defect op te lossen.

5.5 In het geval van een Onnodige Interventie zoals beschreven in sectie 8 van de Bijzondere Managed Services Voorwaarden wordt elk dataverbruik via de 4G Backup functie beschouwd als Oneigenlijk Verbruik.

6. Verplichtingen van de klant

6.1 Om gebruik te kunnen maken van de 4G Backup functie dient de Klant

6.2 Bij verlies of diefstal van de Hardware dient de Klant edpnet daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. Edpnet zal dan vanop afstand de werking van de 4G Backup functie buiten gebruik stellen. Alle kosten als gevolg van het verlies of diefstal van de Hardware zijn voor rekening van de Klant, inbegrepen elk door edpnet vastgesteld dataverbruik vanaf het moment dat door het edpnet monitoringsysteem werd geregistreerd dat de verbinding met de Hardware verbroken werd.

6.3 Dataverbruik via de 4G Backup functie is onderhevig aan de Fair Use Policy zoals beschreven in artikel 7.11 van de Algemene Voorwaarden

7. oneigenlijk verbruik

7.1 De Klant is gehouden om op geen enkele manier, direct of indirect, oneigenlijk gebruik te maken van de 4G Backup functie.
Oneigenlijk gebruik is elk gebruik dat afwijkt van het gebruik waarvoor de 4G Backup functie bedoeld is. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend – begrepen,

7.2 Oneigenlijk Verbruik is dataverbruik via de 4G Backup functie in een toestand van oneigenlijk gebruik.
Edpnet is gerechtigd om elk Oneigenlijk Verbruik aan de Klant te factureren tegen het op dat moment geldend tarief dat edpnet aanrekent voor verbruik van mobiele data buiten een datapakket. Dat tarief staat vermeld op de vigerende edpnet Mobile prijslijst. Die prijslijst is raadpleegbaar via www.edpnet.be en is ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via de commerciële dienst van edpnet.

8. facturatie

8.1Omdat 4G Backup geen Dienst is die apart door edpnet wordt aangeboden, maar een ingebouwde functie in de Hardware die door edpnet in Managed Services aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, rekent edpnet de Klant geen aparte vergoeding aan voor het gebruik van de 4G Backup functie.

8.2 Behalve in gevallen van Oneigenlijk Verbruik wordt dataverbruik via de 4G Backup functie niet aan de Klant gefactureerd.

8.3 De facturatie van Oneigenlijk Verbruik gebeurt in principe in de maand volgend op de maand waarin het Oneigenlijk Verbruik heeft plaatsgevonden. Edpnet behoudt zich echter het recht voor om Oneigenlijk Verbruik op een later tijdstip te factureren.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren