Algemene professionele voorwaarden

DIENSTEN

1. Inleiding
2. Omschrijving diensten
3. Het sluiten van de overeenkomst
4. Verrekening van de factuur
5. Betalings- en leveringsvoorwaarden voor internetabonnementen
6. Internettoegang
7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee
8. Verplichtingen en aansprakelijkheden van edpnet
9. Inwerkingtreding en beëindiging van de overeenkomst
10. Overige voorwaarden
11. Garantie
12. Geschillen

GOEDEREN

13. Inleiding
14. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
15. Levering – aanvaarding risico - overmacht
16. Bruiklening
17. Klachten
18. Facturatie en betaling
19. Garantie

DIENSTEN

edpnet is een handelsmerk van EDPNET Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Bellestraat 30, 9100 Sint-Niklaas, en ondernemingsnummer 0799.091.641, hierna edpnet.

1. Inleiding

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Professionele Klanten, hierna Algemene Voorwaarden genoemd, regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde edpnet, en de onderneming of organisatie zonder winstoogmerk of beoefenaar van een vrij beroep, hierna klant/abonnee genoemd, vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.

1.2. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door edpnet werden bevestigd.

1.3. Algemene Voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Omschrijving diensten

2.1. edpnet geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door edpnet vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen.

2.2. De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website www.edpnet.be en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

2.3. Internetabonnementen hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. Door edpnet op enig moment meegedeelde maximum download- en upload snelheden zijn louter informatief en hebben geen enkele juridische waarde. De klant/abonnee erkent dat de individuele werkelijke snelheden die uiteindelijk zullen worden behaald door meerdere externe factoren worden bepaald, zoals de aard van de internetverbinding, de fysieke kwaliteit van en de afstand tussen het aansluitpunt op de locatie van de klant/abonnee en de centrale, het interne netwerk van de klant/abonnee (de computerinstallatie, binnenbekabeling…) en alle andere niet aan edpnet toerekenbare factoren.

3. Het sluiten van de overeenkomst

3.1. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of prijsopgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft een offerte een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen. Indien de klant/abonnee buiten die termijn de offerte goedkeurt, heeft edpnet het recht om, indien het dat wenst, de klant/abonnee mee te delen dat het geen overeenkomst wenst te sluiten.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant/abonnee schriftelijk aanvaarde offerte of prijsopgave, of een door de klant/abonnee via de online ordertool geplaatste bestelling, door edpnet wordt goedgekeurd. De minimumduur van de overeenkomst wordt op de orderbevestiging vermeld die naar het e-mailadres wordt gestuurd dat de klant/abonnee tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. De klant/abonnee zal edpnet alle informatie verstrekken die het nodig acht om de overeenkomst te sluiten, in het bijzonder het e-mailadres van de klant/abonnee dat zal worden gebruikt in het kader van de contractuele relatie met edpnet. De klant/abonnee is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan edpnet verstrekt.

3.3. edpnet behoudt zich het recht voor om geen overeenkomst te sluiten, zonder daarbij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, om een (1) van de volgende redenen:

- de infrastructuur van de klant/abonnee of het netwerk van Proximus ondersteunt de levering van de internetdienst niet of moeilijk, om technische of andere redenen;
- de apparatuur van de klant/abonnee kan het netwerk verstoren;
- de klant/abonnee of zijn eventuele gevolmachtigde verstrekt geen legitiem document waarmee edpnet hem kan identificeren;
- de klant/abonnee komt zijn verplichtingen waartoe hij gehouden is op grond van een andere overeenkomst met edpnet niet na;
- in geval van ernstige aanwijzingen van fraude, gebrek aan krediet of van niet-betaling van producten of diensten, hetgeen bijvoorbeeld uit een historiek van wanbetaling kan blijken;
- de klant/abonnee weigert de door edpnet gevraagde vooruitbetaling uit te voeren;
- de klant/abonnee heeft tijdens de bestelprocedure incorrecte gegevens verstrekt.

3.4. De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door edpnet volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde internetdienst(en).

3.5. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.

3.6. Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door edpnet. Indien edpnet of een onderaannemer die in opdracht van edpnet werkt op verzoek of met instemming van klant/abonnee werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de klant/abonnee aan edpnet worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van edpnet of zullen, in het geval dat een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. edpnet is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4. Verrekening van de factuur

4.1. Alle facturen zijn netto betaalbaar op het tijdstip vermeld op de factuur.

4.2. De eenmalige en periodieke tarieven die de klant/abonnee moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.

4.3. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie van het abonnementsgeld voor de levering van de internetdienst volgt.

4.5. De klant/abonnee met een DSL-abonnement met gelimiteerd trafiek per maand zal, bij overschrijding van de in het abonnement overschreden trafiek, per begonnen gigabyte (GB) gefactureerd worden voor het extra verbruik. De prijs per GB wordt op de orderbevestiging alsook op de my edpnet pagina van de klant/abonnee vermeld.

4.6. De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen maandelijks en vooraf, waarbij de klant/abonnee per e-mail of via zijn my edpnet pagina een factuur ontvangt.

4.7. Indien de klant/abonnee de factuur niet tijdig betaalt, is edpnet gerechtigd om de klant/abonnee op elk moment schriftelijk te herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uit te nodigen om binnen een redelijke termijn de verschuldigde betaling te verrichten. De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen zullen maximaal € 10,00 bedragen.

Vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van de volledige betaling, is de klant/abonnee van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur. De verwijlintresten worden berekend tegen de wettelijke interestvoet.

Indien de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan edpnet heeft kenbaar gemaakt, is edpnet gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken. edpnet zal de klant/abonnee geen kosten aanrekenen voor een onderbreking wegens wanbetaling. Voor de reactivering van de dienstverlening na een onderbreking wegens wanbetaling is edpnet gerechtigd om de klant/abonnee een bedrag van maximaal € 30,00 inclusief BTW aan te rekenen.

In het geval dat tijdens de voorbije periode van twaalf (12) maanden de dienstverlening aan de klant/abonnee al eens werd onderbroken wegens wanbetaling, is edpnet gerechtigd om de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk te onderbreken indien de klant/abonnee een factuur niet tijdig betaalt en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan edpnet heeft kenbaar gemaakt.

Wanneer de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan edpnet heeft kenbaar gemaakt, is edpnet gerechtigd om op eender welk moment naar keuze het dossier ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval is edpnet gerechtigd om aan de klant/abonnee maximaal € 150,00 incassokosten door te rekenen voor zover het totaal van de verschuldigde hoofdsom, verhoogd met de wettelijke rente, het bedrag van € 1.250,00 niet overschrijdt. In het geval het aan edpnet verschuldigde bedrag hoger is dan € 1.250,00 zullen de reële incassokosten aan de klant/abonnee worden doorgerekend.

4.8. Overeenkomstig Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt edpnet zich het recht voor om bij contracten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract schriftelijk op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen.

4.9. Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de datum dat de factuur werd opgemaakt aan edpnet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal edpnet onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht zal edpnet, na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten dan wel de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten.
edpnet zal de klant/abonnee duidelijk het niet betwiste bedrag alsook de datum waartegen dit moet worden betaald, meedelen.
Ingeval edpnet de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som worden vermeld in het schrijven waarin de beslissing wordt bekendgemaakt.
Op geen enkele manier zal edpnet kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarin de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen.

4.10. De klant/abonnee die de locatie waarop het installatieadres gevestigd is verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op de internetdienst(en) op te zeggen, aan te passen of over te dragen, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de aan edpnet verschuldigde sommen en het gebruik van de internetdienst(en).

4.11. Wat de installatie betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen installatietype. De verschillende installatiemogelijkheden die edpnet aanbiedt, worden beschreven op de website www.edpnet.be.

4.12. Bij een onnodige interventie is edpnet gerechtigd de klant/abonnee een administratieve vergoeding ten bedrage van € 164,46 exclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast zal edpnet de kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de klant/abonnee doorrekenen.
Een onnodige interventie is:
1. een verzoek tot herstelling van een storing die niet door edpnet veroorzaakt werd en waarbij door edpnet of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, ...) zijn uitgevoerd;
2. een interventie waarbij edpnet of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, ...) verricht heeft doordat de klant/abonnee niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had;
3. een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de klant/abonnee verantwoordelijk is, zoals abonrmaal gebruik van de lijn of eender welke fout van de klant/abonnee.
Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de klant/abonnee en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de klant/abonnee.

4.13. De klant/abonnee erkent in zijn relatie met edpnet de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan.

5. Betalings- en leveringsvoorwaarden internetabonnementen

5.1 Abonnementen worden met domiciliëring of (online) overschrijving vooraf betaald op het door edpnet op de factuur aangeduide rekeningnummer met vermelding van de juiste referenties. Extra verbruik en op tijd en materieel gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

5.2 Internetabonnementen worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. de aansluiting op het netwerk is technisch niet mogelijk zonder voorafgaande extra werken, afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door de klant/abonnee: vb. foutief telefoonnummer, klantnummer...).

6. Internettoegang

6.1. Het abonnement gaat in vanaf de schriftelijke bevestiging van de activatie van de dienst door edpnet.

6.2. De dienst wordt steeds op het netwerktoeganspunt geactiveerd.

6.3 De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 7, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden.

6.4. edpnet behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen (inbegrepen het wijzigen van de loginprocedure) en/of verbeteringen door te voeren, indien het functioneren van de edpnet-dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte worden gebracht.

6.5. Het recht om van de edpnet dienst gebruik te maken is, behoudens indien het tegengestelde in specifieke voorwaarden werd bepaald, voorbehouden aan de klant/abonnee als rechtspersoon. Het is de klant/abonnee verboden aan hem verleende rechten te misbruiken of bewust verkeerd te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een dynamisch IP-adres op permanente wijze te gebruiken op een zodanige wijze dat de klant/abonnee over een vast IP-adres zou beschikken, alsook een vast IP-adres te zullen gebruiken, tenzij anders vermeld in de specificaties van het desbetreffende abonnement. In het geval dat de klant/abonnee dit verbod zou negeren, is edpnet gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

6.6. Om toegang te krijgen tot de edpnet internetdienst, wordt de klant/abonnee een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen, hierna de logingegevens genoemd.

6.6.1. De klant/abonnee is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, veiligheid en het passende gebruik ervan. Hiertoe dient de klant/abonnee alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en het passende gebruik ervan te verzekeren en ervoor te zorgen dat deze niet aan derden onthuld worden. De logingegevens worden nooit door edpnet gevraagd.

6.6.2. Indien de klant/abonnee enige reden heeft om aan te nemen dat zijn logingegevens bekend geworden zijn aan iemand die niet gemachtigd is die te gebruiken, of dat zijn logingegevens gebruikt worden of gebruikt zouden kunnen worden op een niet-toegelaten wijze, dient de klant/abonnee edpnet daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

6.6.3. Indien edpnet redenen heeft om aan te nemen dat de vertrouwelijkheid en/of veiligheid in gevaar is of wordt geschonden of de internetdienst wordt misbruikt, kan edpnet de logingegevens wijzigen. In dergelijk geval zal edpnet de klant/abonnee daarvan op de hoogte brengen.

6.6.4. De klant/abonnee verbindt zich ertoe om de edpnet dienst enkel voor persoonlijk gebruik aan te wenden. Indien edpnet redenen heeft om aan te nemen dat de klant/abonnee de logingegevens bewust met derden heeft gedeeld, is edpnet gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

6.7. De klant/abonnee met een internetabonnement kan een inbegrepen aantal gigabyte (GB) trafiek per maand verbruiken. De hoeveelheid inbegrepen trafiek van het abonnement wordt vermeld op de orderbevestiging. edpnet zal de klant/abonnee via een waarschuwingsmail op de hoogte brengen wanneer hij zijn maximaal toegelaten internetvolume nadert. Na overschrijding van de maximaal toegelaten trafiek, komt de klant/abonnee op smallband terecht tot de eerste dag van de volgende facturatieperiode. Een overzicht van het maandvolume, alsook de prijs in geval van overschrijding, is raadpleegbaar via de my edpnet pagina van de klant/abonnee.

7. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee

7.1. De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt op elk moment tijdens de registratie correcte gegevens op te geven. De klant/abonnee blijft ook daarna verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens en dient deze onverwijld aan te passen indien nodig.

7.2. Indien edpnet door de klant/abonnee gevraagd wordt om retroactief documenten op te maken nadat er door deze laatste administratieve wijzigingen werden uitgevoerd aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of nadat door de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens werden aangepast, dan is edpnet gerechtigd om administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 12,40 exclusief BTW aan te rekenen, uitgezonderd in het geval van verhuis van de klant/abonnee.

7.3. De klant/abonnee zal van de edpnet diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.

7.4. De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen, en de edpnet diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen.

7.4.1. De klant/abonnee verbindt zich ertoe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de edpnet diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie.

7.4.2. De klant/abonnee verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van edpnet, andere klanten/abonnees en derden te respecteren.

7.4.3. De klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus(sen) te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren, geen schade te berokkenen aan de edpnet diensten, of het gebruik of de capaciteit van de edpnet diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...).

7.4.4. De klant/abonnee verbindt zich ertoe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van edpnet of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen.

7.4.5. De klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbruik doet aan het imago of aan de rechten van edpnet of derden. edpnet behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.

7.5. edpnet vraagt aan de klant/abonnee op de hoogte gebracht te worden van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf het netwerk toegankelijk is, teneinde edpnet in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.

7.6. De klant/abonnee is als houder van zijn vaste telefoonlijn bij Proximus verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn. Wanneer Proximus het telefoniesignaal weghaalt van de lijn waarop het DSL-abonnement van edpnet geactiveerd is, om eender welke reden, zal het DSL-abonnement van edpnet automatisch op een vrij koperpaar (= een vaste lijn waarop geen Proximus telefoniedienst geactiveerd is) geplaatst worden. Van zodra edpnet door Proximus op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijziging, zal edpnet de klant/abonnee hiervan onverwijld informeren.

7.7. De klant/abonnee is als enige aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan edpnet of een derde wordt toegebracht. De klant/abonnee verbindt zich ertoe om edpnet te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan edpnet het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid, of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de edpnet diensten en voor alle vorderingen van derden.

7.8. In het geval dat de klant/abonnee zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft edpnet het recht de aan de klant/abonnee geleverde dienst(en) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van dezelfde factuur geheel of gedeeltelijk te schorsen.

7.9. In het geval van een ernstige tekortkoming door de klant/abonnee aan zijn verplichtingen, is edpnet gerechtigd om onmiddellijk de toegang van de klant/abonnee tot het netwerk te blokkeren. De klant/abonnee wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief van deze blokkering op de hoogte gebracht en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat hiervoor zal worden gebruikt is het (e-mail)adres dat de klant/abonnee tijdens de bestelling aan edpnet als contact(e-mail)adres heeft opgegeven. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant/abonnee zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft edpnet het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant/abonnee geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.

7.10. De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant/abonnee zijn verplichtingen is nagekomen. Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door edpnet blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant/abonnee kan aantonen dat edpnet de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding bedoeld in artikel 9.3 blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, is edpnet gerechtigd om de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aan de klant/abonnee aan te rekenen.

7.11. Alle ongelimiteerde aanbiedingen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik “fair” is zolang geen enkele andere klant/abonnee problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van een enkele klant/abonnee. edpnet behoudt zich het recht voor de klant/abonnee te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van klanten/abonnees met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klant/abonnee zal door edpnet schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant/abonnee hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt edpnet zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere klanten/abonnees niet in het gedrang te brengen – om het profiel van de klant/abonnee neerwaarts aan te passen.

8. Verplichtingen en aansprakelijkheden van edpnet

8.1. Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de edpnet dienst door of vanwege edpnet, zal edpnet zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. edpnet behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van edpnet verstoort. edpnet zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. edpnet is geen enkele schadevergoeding verschuldigd voor dergelijke schorsingen of beperkingen.

8.2. edpnet is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige edpnet dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor edpnet niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van edpnet of derden die diensten leveren aan edpnet, de elektriciteitsvoorziening en andere storingen die buiten de macht liggen van edpnet, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde-contracten van edpnet.

8.3. In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.

8.4. edpnet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de klant/abonnee wanneer die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van edpnet, dewelke door de klant/abonnee onweerlegbaar kan bewezen worden en door edpnet kan vastgesteld worden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, in geval van aansprakelijkheid van edpnet, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één (1) gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de edpnet diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is edpnet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen edpnet vervalt één (1) jaar na de melding van de oorzaak van deze vordering of aanspraak.

8.5. De klant/abonnee aanvaardt dat edpnet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de ingave door hem via een edpnet webpagina van persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. edpnet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, materieel of immaterieel, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van de internetverbinding waarmee de klant/abonnee met edpnet contact maakt tijdens het meedelen, wijzigen, consulteren of eender welke andere handeling met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. Voor details over het beheer en de verwerking door edpnet van de meegedeelde persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd, verwijzen wij naar ons privacy beleid, https://www.edpnet.be/nl/conditions/privacy-beleid.html.

8.6. De klant/abonnee aanvaardt dat edpnet niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verwijderen of niet ontvangen van e-mails of andere informatie, of voor het niet bewaren van e-mails of andere informatie.

8.7. edpnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via het edpnet netwerk worden verstuurd. edpnet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via het edpnet netwerk. edpnet verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de diensten die worden aangeboden of de informatie die wordt verspreid via het edpnet netwerk.

8.8. Wanneer de klant/abonnee de overeenkomst opzegt, zal edpnet zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst(en) afsluiten en de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging hiervan sturen./p>

9. Inwerkingtreding en beëindiging van de overeenkomst

9.1. De overeenkomst treedt in werking op de dag van activatie. De verzending door edpnet van de activatiebevestiging naar het door de klant/abonnee tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres geldt als bewijs van activatie. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant/abonnee voor de vervaldag van de minimumduur, zal het contract de overeenkomst automatisch voor onbepaalde duur verlengd worden.

9.2. De klant/abonnee kan de overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk opzeggen zonder verplichting een reden op te geven, onverminderd de in artikel 9.3. bepaalde voorwaarden. Edpet zal alles in het werk stellen om de overeenkomst zo snel mogelijk of op de door de klant/abonnee gekozen datum te beëindigen. edpnet zal de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging van de effectieve stopzettingsdatum sturen, rekening houdend met de technische specificaties.

9.3. De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de klant/abonnee doet onmiddellijk en onherroepelijk rechtsgevolgen ontstaan. De klant/abonnee met maximum 9 werknemers kan de overeenkomst beëindigen op een zelf gekozen moment, zelfs indien dit onmiddellijk is. De klant/abonnee met meer dan 9 werknemers kan aan een opzegtermijn van maximum een (1) maand worden gehouden bij beëindiging van de overeenkomst na de stilzwijgende verlenging ervan in onbepaalde duur. Indien de klant/abonnee beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de minimumduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt voor een klant/abonnee met meer dan 9 werknemers gelijkgesteld aan de som van de resterende maandelijkse bedragen tot en met het einde van de minimumduur. Voor een klant/abonnee met maximum 9 werknemers wordt de schadevergoeding beperkt tot de totaliteit van het maandelijkse abonnementsgeld dat nog verschuldigd is tot aan de afloop van de eerste zes (6) maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst. De bewijslast van het aantal werknemers ligt bij de klant/abonnee.

9.4. In geval van een verhuis wordt de overeenkomst op de oude locatie stopgezet. Het abonnement op de nieuwe locatie wordt als een nieuw contract beschouwd, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement. In het geval dat de verhuis plaatsvindt gedurende de minimumduur, en de klant/abonnee voor op de nieuwe locatie een overeenkomst aangaat voor minimaal een gelijkwaardig nieuw edpnet abonnement, is de klant/abonnee geen schadevergoeding verschuldigd zoals beschreven in artikel 9.3. edpnet zal bij activatie van het abonnement op het nieuwe aansluitadres een creditnota opmaken voor de teveel gefactureerde periode van het abonnement op het oude aansluitadres.

9.5. Wanneer de klant/abonnee wenst over te stappen naar een abonnement dat gebruik maakt van een andere technologie, zal dit door edpnet als een nieuwe bestelling beschouwd worden, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement.

9.6. De klant/abonnee kan de overeenkomst niet aan een derde persoon overdragen. Wanneer een derde persoon zich op het aansluitadres van de klant/abonnee wenst te domiciliëren waarop de overeenkomst van toepassing is, en hij wenst de actieve internetverbinding van de klant/abonnee over te nemen, dan dient hij met edpnet een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Tijdens de bestelling dient de derde persoon te vermelden dat het om de overname van de actieve internetaansluiting van de betreffende klant/abonnee gaat. De klant/abonnee dient de betreffende overeenkomst met edpnet zelf schriftelijk te beëindigen. Tenzij de derde persoon een internetabonnement kiest dat gebruik maakt van een andere technologie, zal edpnet geen aansluitkosten rekenen.

9.7. De klant/abonnee aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het aansluitadres wordt ontzegd, verleent aan edpnet het recht de overeenkomst ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.

9.8. edpnet mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de klant/abonnee geen recht op schadevergoeding.

9.9. Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen mailboxen beschikt, dan kan hij gedurende achttien (18) maanden volgend op de einddatum van de overeenkomst gratis toegang verkrijgen tot de elektronische post die toekomt op het (of de) aangemaakte edpnet e-mailadres(sen). Wenst de klant/abonnee na verloop van deze termijn van achttien (18) maanden nog verder toegang te hebben tot de elektronische post die toekomt op het (of de) aangemaakte edpnet e-mailadres(sen), dan dient hij hiervoor met edpnet contact op te nemen om een specifieke overeenkomst hiervoor af te sluiten. Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen webruimte beschikt, dan kan hij edpnet verzoeken dat gedurende zes (6) maanden volgend op de stopzetting van de overeenkomst de website(s) ge-host op de inbegrepen webruimte gratis bereikbaar blijft (blijven) voor het bewerken van de gegevens die daar opgeslagen zijn. De klant/abonnee dient zijn verzoek hiervoor aan edpnet schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk op de dag van de effectieve stopzetting van het internetabonnement.

10. Overige voorwaarden

10.1. De klant/abonnee erkent kennis te hebben genomen van vermelde Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Door gewoon gebruik te maken van de internetdienst bevestigt de klant/abonnee de aanvaarding ervan.

10.2. edpnet en de klant/abonnee komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

10.3 edpnet en de klant/abonnee komen overeen dat de informatie inzake de communicaties, de overeenkomsten en de betalingen die door edpnet wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.

10.4. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde:

1) productspecifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden; 2) huidige algemene voorwaarden.

10.5. Als het contract van onbepaalde duur is, behoudt edpnet zich conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant/abonnee het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, ...) op te zeggen. De klant/abonnee wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één (1) maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via e-mail of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

10.6. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

10.7. Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

11. Garanties

11.1 edpnet garandeert de uitvoering van werken volgens de regels van de kunst.

12. Geschillen

12.1. edpnet verbindt zich ertoe om problemen waarvan het op de hoogte wordt gebracht en waaraan het kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich tot de interne klachtendienst van edpnet wenden. Alleen schriftelijke klachten via klachten[at]edpnet.com of op het contactadres van edpent, ter attentie van de Klachtendienst, Bellestraat 30 te 9100 Sint-Niklaas worden in aanmerking genomen. Gelet dat de inhoud van een telefoongesprek niet naspeurbaar is, worden telefonische klachten, of verwijzingen naar een telefoongesprek in een schriftelijke klacht, als onbestaande geacht. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing van de edpnet Klachtendienst, dan kan hij zich tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be) wenden.

De klant/abonnee mag zich niettemin voorafgaandelijk tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – e-mail: klachten[at]ombudsmantelecom.be) wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen.

12.2. De met edpnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

12.3. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.

GOEDEREN

13. Inleiding

13.1. Onderstaande voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de leverancier, zijnde edpnet, en de klant/abonnee, aangaande alle goederen die edpnet levert in het kader van een abonnement.
 
13.2. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van edpnet werden aanvaard.

13.3. Algemene Voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

14. Het sluiten van de overeenkomst

14.1. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of prijsopgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft een offerte een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen. Indien de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft edpnet het recht om, indien het dat wenst, per omgaande mede te delen dat het geen overeenkomst wenst te sluiten.

14.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant/abonnee schriftelijk aanvaarde offerte of prijsopgave, of een door de klant/abonnee via de online ordertool geplaatste bestelling, door edpnet wordt goedgekeurd.

14.3. De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door edpnet volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde goederen.

14.4. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.

14.5. Wanneer de klant/abonnee goederen koopt die nodig zijn voor de goede werking van een internetdienst bijvoorbeeld een modem, splitter, ...), omvat deze prijs niet de installatie ervan door edpnet. Wat de installatie ervan betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen installatietype. De verschillende installatiemogelijkheden die edpnet aanbiedt, worden beschreven op de website www.edpnet.be.

15. Levering – aanvaarding risico - overmacht

15.1. Elke aflevering van goederen geschiedt ex-magazijn edpnet.  Op vraag van de klant/abonnee kan edpnet het transport van de goederen organiseren naar een door de klant/abonnee opgegeven adres. Elk transport is voor rekening van de klant/abonnee. De aan de klant/abonnee vooraf meegedeelde kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen apart aan de klant/abonnee gefactureerd worden en zijn dus in geen geval begrepen in de opgegeven eenheidsprijs. edpnet heeft aan haar leveringsplicht voldaan op het moment van ondertekening van het ontvangstbewijs. Bij weigering zonder gegronde reden van in ontvangst name van de bestelde goederen, is de klant/abonnee de eventueel hieraan verbonden kosten van het retourneren van de goederen aan edpnet verschuldigd.
 
15.2. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat over op de klant/abonnee zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de klant/abonnee bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant/abonnee de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze voor het gebruik van deze vervoerder niet door edpnet was geboden.

15.3. De verplichtingen van edpnet in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover edpnet geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp.
 
15.4. In geval van installatie bij de klant/abonnee, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet: aanwezigheid van minstens drie (3) aansluitingspunten voor stroomtoevoer (deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn), een temperatuur van maximum vijfendertig (35) en minimum tien (10) graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van vijftien (15) % tot tachtig (80) %. De klant/abonnee draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden.

16. Bruiklening

16.1. Als onderdeel van bepaalde internetabonnementen kan edpnet een modem/router gratis in bruikleen aan de klant/abonnee geven. edpnet verbindt zich ertoe als onderdeel van deze specifieke internetabonnementen een modem/router ter beschikking van de klant/abonnee te stellen.

16.2. De modem/router blijft gedurende de volledige duur van de bruikleen de exclusieve eigendom van edpnet.

16.3. De bruiklening is kosteloos.

16.4. Tenzij anders overeengekomen, wordt de modem/router ter beschikking gesteld voor louter privégebruik. Het is de klant/abonnee onder geen beding toegestaan de modem/router geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, te vervreemden of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan een derde, noch deze te gebruiken op een andere locatie dan het adres van activatie van het betreffende internetabonnement.

16.5. De klant/abonnee is tijdens de volledige duur van de bruiklening gehouden als een goed huisvader in te staan voor de bewaring en het behoud van de modem/router. Hij mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel dat door de aard van de zaak en door de gebruiksaanwijzing bepaald is. Hij staat in voor de kost van onderhoud en herstel, alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies, behoudens wanneer een en ander te wijten is aan overmacht. De klant/abonnee zal ertoe gehouden zijn om edpnet te vergoeden voor iedere slijtage of beschadiging van de modem/router die geen gevolg is van normaal gebruik.

16.6. De klant/abonnee mag zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet overdragen aan een derde.

16.7. De modem/router wordt in bruikleen gegeven voor de duur van het afgesloten internetabonnement waarvan het bruikleen van de modem/router deel uitmaakt en vangt aan op het moment van ontvangst van de modem/router door de klant/abonnee. Tijdens deze duur is de klant/abonnee evenwel vrij om de modem/router op elk ogenblik terug te bezorgen aan edpnet. De klant/abonnee is verplicht om de modem/router op eigen risico en kosten aan edpnet terug te bezorgen indien het afgesloten internetabonnement waarvan de modem/router deel uitmaakt ten einde komt, om welke reden ook.

16.8. Indien de klant/abonnee binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de overeenkomst tussen hemzelf en edpnet met betrekking tot het afgesloten internetabonnement waarvan de modem/router deel uitmaakt ten einde komt (zoals bedoeld in artikel 16.7.) de modem/router niet terugbezorgt, wordt hij geacht de modem/router te hebben aangekocht. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de bruiklening. De modem/router zal in dit geval aan de klant/abonnee gefactureerd worden tegen de edpnet verkoopsprijs van het moment van aangaan van de overeenkomst waarvan het bruikleen van de modem/router deel uitmaakte.

16.9. In het geval dat een defecte modem/router in bruikleen de oorzaak van een gemeld probleem met de internetverbinding blijkt te zijn, zal de klant/abonnee worden gevraagd om de defecte modem/router in bruikleen naar edpnet terug te sturen bij ontvangst van een vervangende modem/router in bruikleen. De klant/abonnee moet de defecte modem/router in bruikleen naar edpnet terugsturen binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de vervangende modem/router in bruikleen, en dit in de volledige originele verpakking, inclusief alle materialen die oorspronkelijk in de doos zaten (kabels, handleiding ...). De klant/abonnee kan hiervoor gebruik maken van de easy retour sticker die bij de vervangende modem/router in bruikleen wordt meegeleverd. Indien de klant/abonnee de defecte modem/router in bruikleen niet terugstuurt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de vervangende modem/router in bruikleen, is edpnet gerechtigd om de vervangende modem/router in bruikleen te factureren tegen de gangbare verkoopprijs. In geval van betwisting ligt de bewijslast van de terugzending bij de klant/abonnee.

17. Facturatie en betaling

17.1. Alle facturen zijn netto betaalbaar.

17.2. Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen.

17.3. Goederen die niet in bruiklening gegeven worden, dienen – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – vooraf betaald te worden, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving. Het bedrag wordt automatisch vermeerderd met de verzendkosten.

17.4. Leveringen van bestelde goederen gebeuren van zodra edpnet de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen. In het geval dat de klant/abonnee voor een installatie door een edpnet technieker heeft gekozen, zullen de goederen door de edpnet technieker worden meegebracht, voor zover deze goederen het opstarten of functioneren van een andere dienst niet beïnvloeden. In dit laatste geval zullen de goederen verstuurd worden zodra edpnet de betaling ervan heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de goederen in kwestie.

18. Garantie

18.1. edpnet verbindt zich ertoe om aan de klant/abonnee een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is.

18.2. Het aan de klant/abonnee geleverde goed is in overeenstemming met de overeenkomst indien het
1° in overeenstemming is met de door edpnet gegeven beschrijving ervan ;
2° geschikt is voor elk bijzonder door de klant/abonnee gewenst gebruik dat deze aan edpnet bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat edpnet heeft aanvaard ;
3° geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen ;
4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant/abonnee redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door edpnet, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.
edpnet is niet gebonden door publiekelijk afgelegde mededelingen indien het kan aantonen dat
- bedoelde mededeling edpnet niet bekend was en redelijkerwijs niet bekend kon zijn;
- deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
- de beslissing tot aankoop van het goed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de klant/abonnee het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het goed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie door edpnet of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Hetzelfde geldt als er een goed door de klant/abonnee geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een direct gevolg is van een fout in de handleiding.

18.3. edpnet is jegens de klant/abonnee aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf voornoemde levering.

18.4. De klant/abonnee dient edpnet op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant/abonnee het gebrek heeft vastgesteld.

18.5. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel door edpnet het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is. Na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden, in het geval van betwisting door edpnet betreffende niet-overeenstemming, moet de klant/abonnee bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering van het goed.

18.6. In het geval dat blijkt dat het gemelde gebrek bestond op het moment van de levering van het goed, zal de klant/abonnee worden gevraagd om het defect goed naar edpnet terug te sturen bij ontvangst van een vervangend goed. De klant/abonnee moet het defect goed naar edpnet terugsturen binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, en dit in de volledige originele verpakking, inclusief alle materialen die oorspronkelijk in de doos zaten (kabels, handleiding ...). De klant/abonnee kan hiervoor gebruik maken van de easy retour sticker die bij het vervangend goed wordt meegeleverd. Indien de klant/abonnee het defect goed niet terugstuurt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, is edpnet gerechtigd om het vervangend goed te factureren tegen de gangbare verkoopprijs. In geval van betwisting ligt de bewijslast van de terugzending bij de klant/abonnee.

18.7. Voor vastgestelde gebreken buiten de in 18.3. vermelde dekking, moet de klant/abonnee het bewijs leveren van het bestaan van een gebrek dat het goed ongeschikt maakt voor gebruik. Het moet een verborgen gebrek zijn, een ernstig gebrek en het moet bestaan hebben op het tijdstip van levering. In voorkomend geval kan de klant/abonnee de terugbetaling vragen wanneer hij het defecte goed terugbezorgt aan edpnet, en hij verkiest geen gebruik te maken van een eventuele door de fabrikant aangeboden garantieregeling. Bij het bepalen van het bedrag van terugbetaling zal edpnet rekening houden met het gebruik dat de klant/abonnee reeds maakte van het defecte toestel.

18.8. De garantieverplichting van edpnet geldt niet in de volgende gevallen:
- overmacht ;
- herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik ;
- herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant/abonnee zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up) ;
- herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door edpnet goedgekeurd werd ;
- herstellingen ingevolge niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers ;
- herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant/abonnee van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ;
- herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting.

19. Geschillen

19.1. edpnet verbindt zich ertoe om problemen waarvan het op de hoogte wordt gebracht en waaraan het kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, dan kan hij zich wenden tot de interne klachtendienst van edpnet. Alleen schriftelijke klachten via klachten[at]edpnet.com of op het contactadres van edpnet, ter attentie van de Klachtendienst, Bellestraat 30 te 9100 Sint-Niklaas worden in aanmerking genomen. Gelet dat de inhoud van een telefoongesprek niet naspeurbaar is, worden telefonische klachten, of verwijzingen naar een telefoongesprek in een schriftelijke klacht, als onbestaande geacht. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing van de edpnet Klachtendienst, dan kan hij zich tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be) wenden.

19.2. De met edpnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) evenals enig andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

19.3. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren