Privacy beleid

In dit privacy-beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Edpnet doet het nodige om uw privacy te respecteren. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt binnen de edpnet-groep en worden nooit zonder uw toestemming aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden. Edpnet verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

1. Uw persoonsgegevens zijn onze verantwoordelijkheid

Edpnet maakt een onderscheid in verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

Zoals de wet bepaalt, verzamelt en verwerkt edpnet geen gevoelige gegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke of seksuele voorkeuren en gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden via verschillende kanalen verzameld, zoals hieronder vermeld, maar niet beperkt tot:

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website en de daaraan gekoppelde subsites, formulieren en applicaties, verwijzen wij u naar onze Cookie beleid pagina

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de database van EDPNET Belgium bv, Bellestraat 30, 9100 Sint-Niklaas en worden gebruikt om:

Edpnet neemt geen automatische besluitvorming (al dan niet op basis van profilering) waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of waarbij u getroffen wordt, tenzij:

U wordt hiervan vooraf geïnformeerd, samen met uw recht om menselijke tussenkomst te eisen en de wijze waarop u dit kan aanvechten.

Voor zover uw persoonsgegevens internationaal verwerkt zouden worden, zorgt edpnet via contractuele of andere maatregelen ervoor dat deze gegevens eenzelfde beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming binnen de Europese Unie, conform de Europese regelgeving.

2. Algemene privacy-keuzes

Algemeen volgens de opt-out regels geldt:

Indien u geen informatie over edpnet-promoties wenst te ontvangen via email of indien u een specifieke voorkeur heeft qua communicatiekanaal (bvb. contactname via vast nummer of mobiel nummer, ...), dan kan u dit te allen tijde zelf aangeven/wijzigen in uw my edpnet account (rubriek ‘Mijn administratie’, ‘Mijn persoonlijke gegevens’) of u geeft kennis hiervan via e-mail naar edpnet. Opgelet, het feit dat u geen informatie over edpnet-promoties meer wenst te ontvangen, doet geen afbreuk aan ons recht om via elektronische weg contact te nemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of als de wet ons daartoe verplicht.

Websitebezoekers die geen edpnet-klant zijn, zullen enkel via email of telefoon gecontacteerd worden nadat ze zelf deze persoonsgegevens opgegeven hebben en expliciet hiernaar gevraagd hebben.

3. Veiligheid

Edpnet heeft alle redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, verlies of diefstal, zoals: beveiliging van uw wachtwoorden, encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie en anomalie-detectie, alsook controle voor de edpnet werknemers (het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en er wordt enkel toegang verleend voor zover die specifieke gegevens nodig zijn om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren).

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant in de door de wet voorziene omstandigheden ingelicht.

Als wij uw gegevens ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen van u. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld: SSL encryptie.

De inhoud van het communicatieverkeer dat via het edpnet netwerk gaat zoals vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten en de inhoud van uw surfgedrag op het internet, wordt beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat edpnet en de edpnet werknemers geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. Edpnet heeft hiervoor de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en de nodige instructies gegeven aan werknemers om het telecommunicatiegeheim te kunnen respecteren.

Het aantal edpnet werknemers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Bovendien wordt hen enkel toegang verleend om hun taken naar behoren te kunnen uit voeren.

Indien uw persoonsgegevens geraadpleegd en verwerkt worden buiten de Europese Unie, dan stelt edpnet alles in het werk om er voor te zorgen dat uw gegevens dezelfde bescherming genieten conform de Europese regelgeving.

De telefoongesprekken die u voert met onze helpdesk kunnen in het kader van oa kwaliteitscontrole opgenomen worden. In dit geval wordt u hiervan vooraf ingelicht en wordt naar uw expliciete toestemming gevraagd.

4. Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Edpnet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. De bewaartermijnen kunnen verschillen:

Na afloop van deze periodes wordt alle data gewist of geanonimiseerd.

5. Uw privacy-rechten

U beschikt over een recht van inzage, verbetering, beperking, overdraging en verwijdering met betrekking tot uw persoonsgegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het vermelde adres in artikel 6.

6. Praktisch

U kan uw rechten uitoefenen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens neerleggen door contact op te nemen met edpnet op het volgend adres: EDPNET Belgium BV, ter attentie van Data Protection Officer, Van Bellestraat 30, 9100 Sint Niklaas of via privacy[at]edpnet[dot]com

Edpnet dient uiteraard uw identiteit te verifiëren, daarom vragen wij u om bij uw aanvraag ook een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. U kan uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek ongegrond of dermate buitensporig is. Edpnet kan dan een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdend met de administratieve kosten om het verzoek te kunnen uitvoeren, of weigeren het verzoek uit te voeren.

Indien edpnet niet reageert binnen 30 dagen op uw verzoek of deze, naar uw mening ongegrond, weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen dan kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via contact@apd-gba.be, die dan een bemiddelingsprocedure zal opstarten.

Edpnet kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Indien dit privacy-beleid gewijzigd wordt, dan kan u op deze pagina steeds de laatst gepubliceerde versie terugvinden. Wanneer de wet dit zou vereisen, dan zal edpnet u individueel informeren.

7. Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacy-verklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG.

Deze Privacy-beleidstekst werd laatst bijgewerkt op 24/07/2023

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren