Bijzondere voorwaarden managed services

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied van de Bijzondere Voorwaarden Managed Services
 3. Omschrijving van Managed Services
 4. Installatie
 5. Configuratie
 6. Onderhoud en reparatie
 7. Storingsmelding
 8. Onnodige Interventie
 9. Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon
 10. Installatievergoeding
 11. Duur van de overeenkomst
 12. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van edpnet
 13. Aansprakelijkheid

1. Definities

Activatie Het moment waarop de Klant van de Dienst kan beginnen gebruikmaken.
Afspraaktijd Datum en tijdstip waarop de technieker zich op het Installatie Adres zal aanmelden om de geplande werken uit te voeren.
Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Particuliere Klanten en de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep
Contactpersoon De meerderjarige fysieke persoon van wie het telefoonnummer tijdens de bestelling wordt doorgegeven, en die beschikbaar is om de technieker te verwelkomen en te ondersteunen tijdens de werken.
Dienst De producten en diensten die door edpnet op enig moment worden aangeboden en waarvan de Klant na Activatie gebruik kan maken.
edpnet EDPNET Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW-nummer BE 0799.091.641.
Hardware Elke door edpnet geleverde apparatuur die nodig is om een Dienst te gebruiken, met eventueel inbegrip van Software.
Hyperlink Een aanduiding die een verbinding vormt naar een webpagina of een digitaal document.
Installatie Adres Het fysieke adres waar de Klant de Dienst zal gebruiken.
Interne Bekabeling De bekabeling tussen het Proximus intro punt en interne stopcontacten, patchpanelen, modem...
Interventieformulier Document dat de technieker ter afsluiting van de installatie aan de Klant ter ondertekening voorlegt en dat, inclusief eventuele opmerkingen, als bewijs zal dienen voor de goede uitvoering van de werken.
Klant, U, Uw De fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging waarmee edpnet een Overeenkomst afsluit, waaronder ook elke persoon die handelt of waarvan edpnet redelijkerwijze kan aannemen dat hij handelt met de nodige machtiging of kennis.
Netwerk Het openbaar telecommunicatienetwerk dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant.
Overeenkomst De wederzijdse verbintenis tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet tegen vergoeding de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.
Proximus Naamloze Vennootschap naar Belgisch publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, eigenaar van de Belgische nationale DSL netwerk, in het kader van de Overeenkomst onderaannemer van edpnet.
Software Alle elementen die vervat zijn in de Hardware en die worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.

2. Toepassingsgebied van de Bijzondere Voorwaarden Managed Services

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden Managed Services, hierna Bijzondere Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, edpnet, en de Klant, in het kader van een Managed Services overeenkomst

2.2. De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de kenmerken van Managed Services. Alle informatie hieromtrent kan U terugvinden op www.edpnet.be, wordt vooraf via e-mail bezorgd aan de Klant, en is verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

2.3. De Klant kan in geen enkel geval bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk wederzijds anders wordt overeengekomen.

2.4. Algemene en / of Bijzondere Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Omschrijving van Managed Services

3.1 De Hardware voor bepaalde abonnementen kan via Managed Services ter beschikking van de Klant worden gesteld.

3.2 Elke gevraagde Dienst die buiten het kader van de Managed Services Overeenkomst valt, zal als een afzonderlijke bestelling worden beschouwd en behandeld.

3.3 De Hardware die edpnet in het kader van Managed Services ter beschikking stelt van de Klant omvat alle Hardware die edpnet nodig acht. Deze zal worden vermeld op de orderbevestiging die naar de Klant wordt verstuurd na het plaatsen van de bestelling.

3.4 In het kader van Managed Services zorgt edpnet voor de installatie en configuratie bij de Klant van de Hardware, alsook voor het onderhoud en de reparatie ervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4. Installatie

4.1 In het kader van de installatie onder een Managed Services Overeenkomst neemt edpnet de nodige maatregelen zodat de Dienst door de Klant na Activatie kan worden gebruikt.

4.2 De installatie onder Managed Services zal worden uitgevoerd door een edpnet technieker. Uitzonderlijk kan een Proximus technieker, of een technieker die in onderaanneming werkt voor Proximus, een deel van de installatiewerken uitvoeren.

4.3 In het geval dat de Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services niet kan doorgaan voor de Klant of de Contactpersoon, om eender welke reden, dient edpnet hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.
4.3.1 Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Afspraaktijd verzoekt om de installatie onder Managed Services op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een administratieve vergoeding van € 8,26 exclusief BTW aan te rekenen.
4.3.2 Wanneer de Klant op de werkdag vóór de geplande Afspraaktijd edpnet verzoekt om de installatie onder Managed Services op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 20,66 exclusief BTW aan te rekenen.
4.3.3 Wanneer de Klant op de dag van de geplande Afspraaktijd edpnet verzoekt om de installatie onder Managed Services op een andere Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant het vast gedeelte van de Managed Services vergoeding aan te rekenen.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services voorstellen.
Indien er geen nieuwe Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.
4.4 In het geval dat de technieker de installatie onder Managed Services niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichtingen zoals beschreven in hoofdstuk 9, “Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon”, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services voorstellen.
Indien er geen nieuwe Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

4.5 Voor de uitvoering van de installatie onder Managed Services voorziet edpnet twee (2) werkuren. Deze periode vangt aan op het moment beschreven in artikel 9.5. Edpnet is gerechtigd om de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 10.2.

4.6 Ter afsluiting van de installatie onder Managed Services zal de edpnet technieker aan de Klant vragen om een Interventieformulier te ondertekenen. Indien de Klant op dat ogenblik geen opmerkingen formuleert over de werking van de Hardware, erkent hij de Hardware in goede staat te hebben ontvangen zonder zichtbare gebreken of tekortkomingen. Tenzij er opmerkingen over de werking van de Dienst(en) worden vermeld op het Interventieformulier, zal de installatie van de Managed Services als geslaagd worden beschouwd. Vanaf het moment van ondertekening van het Interventieformulier gaat alle risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware in Managed Services over op de Klant.

5. Configuratie

5.1 Onder configuratie onder Managed Services wordt verstaan de configuratie van de door edpnet voorziene Hardware. De configuratie van PC’s en/of het interne netwerk en/of het Virtual Private Network (Virtueel Particulier Netwerk of Virtueel Privénetwerk, VPN) van de Klant vallen buiten de Managed Services Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Verzoeken aangaande specifieke configuraties van Hardware dienen op het moment van het vastleggen van de afspraak, en dus vooraf, aan edpnet te worden meegedeeld. Verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de installatie onder Managed Services zullen als extra werk worden beschouwd en aangerekend worden conform artikel 10.2. De technieker heeft te allen tijde het recht om verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de installatie onder Managed Services te weigeren. De Klant kan geen rechten doen ontstaan uit deze weigering.

6. Onderhoud en reparatie

6.1. Onder onderhoud en reparatie wordt verstaan dat edpnet, in geval van problemen met de door haar voorziene Hardware, zich engageert om of het probleem met deze door edpnet voorziene Hardware te herstellen, of de door edpnet voorziene defecte Hardware te vervangen. De termijn waarbinnen edpnet zich engageert om dit te doen is binnen de werkdag volgend op de dag van ontvangst van de melding van het probleem.

7. Storingsmelding

7.1. De Klant kan een storing van de Hardware melden via de edpnet helpdesk, telefonisch, tijdens de normale kantooruren.

7.2 Indien blijkt dat de Klant een storing heeft gemeld die volgens hem binnen het kader van de Managed Services Overeenkomst valt, maar waarvan tijdens de interventie door edpnet duidelijk kan worden vastgesteld dat ze niet onder de Managed Services Overeenkomst valt, is edpnet gerechtigd om een Onnodige Interventie aan te rekenen aan de Klant.

8. Onnodige Interventie

8.1 Een Onnodige Interventie is:
- elk verzoek tot reparatie van een storing waarvan kan worden vastgesteld dat noch edpnet noch haar onderaannemer aan de basis liggen, en waarbij door edpnet of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsing, ...) werden verricht;
- elke interventie waarvoor door edpnet of haar onderaannemer nutteloze handelingen (reparatie, testen, verplaatsingen, ...) zijn uitgevoerd als gevolg van het niet hebben voldaan van de Klant aan één (1) of meerdere verplichting(en) beschreven in hoofdstuk 9 , "Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon";
- elke interventie uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer als gevolg van een fout die kan worden toegeschreven aan de Klant, zoals abnormaal gebruik van de lijn of eender welke andere fout van de Klant.
Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de Klant en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de Klant.

8.2 In geval van een Onnodige Interventie is edpnet gerechtigd de Klant een administratieve vergoeding van € 123,14 exclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast is edpnet ook gerechtigd om alle andere aantoonbare kosten voor de onnodig uitgevoerde handeling(en) aan de Klant door te rekenen.

9. Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon

9.1 De Klant dient voorafgaand aan een afspraak met een technieker kennis te nemen van de kenmerken van de installatie onder Managed Services. Deze zijn vermeld op www.edpnet.be, worden vooraf via e-mail bezorgd aan de Klant en zijn verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

9.2 De Klant dient voorafgaand aan een afspraak met een technieker edpnet alle nodige informatie te bezorgen, alsook alle nodige maatregelen te nemen om de afspraak vlot te laten aanvangen en verlopen. Informatie hierover is te vinden op www.edpnet.be, wordt vooraf via e-mail bezorgd aan de Klant en is verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

9.3 De Klant dient op het moment van de bestelling een Belgisch telefoonnummer op te geven, bij voorkeur een mobiel nummer, van een meerderjarig persoon. Deze persoon zal dienst doen als Contactpersoon en dient op het ogenblik van de afspraak op het Installatie Adres aanwezig te zijn.

9.4 Interne Bekabeling behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de Klant en wordt niet uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer. Wanneer tijdens een installatie onder Managed Services door de technieker wordt vastgesteld dat de Interne Bekabeling ontbreekt, onvolledig is, of van onvoldoende kwaliteit, zal de technieker de installatie van de Hardware op het Belgacom intro punt in het gebouw punt uitvoeren.

9.5 De Klant erkent dat bij een installatie onder Managed Services het twee (2) uur tijdslot van de technieker begint te lopen van zodra deze het eerste contact maakt, waaronder dient te worden verstaan, doch niet strikt beperkt is tot, het aanbellen op het Installatie Adres, door een poort op het Installatie Adres gaan, de deur van het gebouw op het Installatie Adres openen, ... De Klant erkent dat elke vertraging door edpnet aangerekend mag worden conform artikel 10.2. De reden(en) voor de vertraging zal / zullen door de technieker worden vermeld op het Interventieformulier.

9.6 De Contactpersoon dient op de hoogte te zijn van de kenmerken van de installatie onder Managed Services, zodat hij voorafgaand aan de afspraak met de technieker weet
- wat de technieker komt doen;
- waar precies de technieker werken dient uit te voeren;
- welke de nodige paswoorden en andere toegangsmethoden zijn;
- dat de technieker geen vooraf niet-overeengekomen werken zal uitvoeren.

9.7 Op de dag van de afspraak dient de Contactpersoon te allen tijde bereikbaar te zijn op het tijdens de bestelling doorgegeven telefoonnummer. Hij is onmiddellijk beschikbaar wanneer de technieker zich op het Installatie Adres aanmeldt.

9.8 De Contactpersoon dient de technieker vlot toegang te verschaffen tot alle plaatsen waar zich de verschillende componenten van de Dienst bevinden waar de technieker mogelijk werken dient uit te voeren.

9.9 De Klant dient ervoor te zorgen dat Hardware door de technieker geïnstalleerd kan worden in een ruimte die geschikt is voor een veilige installatie, onderhoud, werking en verwijdering van de Hardware

9.10 De Klant garandeert dat de vereiste elektrische aansluitingen aanwezig zijn op de installatieplaats.

9.11 De Klant verleent de technieker de toestemming om in de door hem gebruikte lokalen de werken en herinrichtingen uit te voeren die nuttig zijn voor de correcte werking van de Dienst.

9.12 De Klant zorgt ervoor dat er geen objecten (meubilair, dozen, ...) in de weg staan die de installatie kunnen belemmeren.

9.13 De Klant staat de technieker onvoorwaardelijk toe om voor de uitvoering van zijn werkzaamheden zonder beperkingen kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de Klant.

9.14 De Klant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de technieker in veilige en hygiënisch verantwoorde omstandigheden kan werken. Als onveilige of onhygiënische situaties worden beschouwd, onder andere, maar niet beperkt tot, water in een ruimte, niet-beveiligde elektriciteitsinstallaties, scherpe voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats, de aanwezigheid van schimmels, voorwerpen die een sterke of onaangename geur verspreiden, en alles wat door een doorsnee persoon als onhygiënisch of onveilig kan worden beschouwd.

9.15 Het is de Klant te allen tijde verboden de openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegrip van het Proximus intro punt, te wijzigen. Wanneer gedurende de reparatie van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

9.16 De Klant mag geen enkele wijziging aan de Hardware aanbrengen die de werking van het Netwerk zou kunnen verstoren. Wanneer gedurende de reparatie van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht aan de Hardware, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

9.17 De Klant dient zich als een goede huisvader te gedragen met betrekking tot de installaties uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer, die zich bevinden op de plaatsen die hij alleen of in gemeenschap met andere personen betrekt.

10. Installatievergoeding

10.1 Naast een eenmalige vergoeding, zal de Klant een maandelijkse vergoeding worden gefactureerd. Deze vergoedingen worden vermeld op de offerte en / of de orderbevestiging die naar de Klant wordt verzonden na het plaatsen van de bestelling.

10.2 Alle handelingen door de technieker verricht na verloop van het twee (2) uur tijdslot, alsook de verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de installatie onder Managed Services zoals voorzien door artikel 5.2, zullen bijkomend worden aangerekend tegen een tarief van € 50 per uur, exclusief BTW (€ 60,50 BTW inbegrepen), per begonnen kwartier.

10.3 Hardware die standaard geen deel uitmaakt van de installatie onder Managed Services, zal door edpnet afzonderlijk worden aangerekend aan de normale verkoopprijs.

11. Duur van de overeenkomst

11.1 Een Managed Services Overeenkomst is gekoppeld aan een specifiek abonnement voor een Dienst op een bepaald Installatie Adres.
Voor bepaalde Diensten is Hardware in Managed Services verplicht; voor andere Diensten is Hardware in Managed Services optioneel.

11.2 In het geval dat de Klant beslist om het abonnement te beëindigen waaraan de Managed Services Overeenkomst is gekoppeld, dan zal de Managed Services Overeenkomst ook ophouden te bestaan.
De Managed Services Overeenkomst voor een / het nieuw gekozen abonnement zal onderdeel uitmaken van een nieuwe Managed Services Overeenkomst, en zal worden aangerekend zoals voorzien in artikel 10.1.

11.3 De minimale contractduur van de Managed Services Overeenkomst wordt vermeld op de orderbevestiging. Behoudens opzegging van de Klant voor het einde van de vaste periode, zal de Managed Services Overeenkomst voor onbepaalde duur worden verlengd.

11.4. De beëindiging van de Managed Services Overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

11.5 De Klant is verplicht om de Hardware binnen de 15 kalenderdagen op eigen kosten aan edpnet terug te bezorgen indien hij beslist om de Managed Services Overeenkomst te beëindigen zonder het abonnement te beëindigen van de Dienst(en) waaraan de Managed Services Overeenkomst is gekoppeld. De bewijslijst van het tijdig terugzenden ligt bij de Klant.
Edpnet is gerechtigd om de Hardware aan de Klant tegen de normale verkoopprijs van dat moment aan te rekenen indien de Klant de Hardware niet binnen de 15 kalenderdagen na het beëindigen van de Managed Services Overeenkomst aan edpnet heeft terugbezorgd.

12. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van edpnet

12.1 De werkzaamheden van de technieker betreffen enkel en alleen de installatie onder Managed Services zoals beschreven op www.edpnet.be en vooraf via e-mail bezorgd aan de Klant of verkregen via de edpnet Klantendienst. Alles wat niet expliciet vermeld staat, is automatisch uitgesloten.

12.2 Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst kan beschikken over een gedetailleerde beschrijving van wat een installatie onder Managed Services wel en niet omvat.

12.3 Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst over deze Bijzondere Voorwaarden kan beschikken. Deze zijn steeds raadpleegbaar via www.edpnet.be en zijn verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

12.4 De Klant zal naar de betreffende informatie geleid worden via een Hyperlink verwerkt in het offerteformulier, de orderbevestiging en het bevestigingsbericht met de Afspraaktijd voor de installatie onder Managed Services. De informatie is ook beschikbaar op www.edpnet.be en is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via de edpnet klantendienst.

12.5 De technieker zal bij de uitvoering van de werken handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou handelen.

12.6 Werkzaamheden van de technicus aan het Proximus intro punt in het gebouw zullen worden uitgevoerd volgens Proximus specificaties en normen.

12.7 De installatie van Hardware zal door de technieker worden uitgevoerd volledig in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant, volgens de relevante norm en alle regels die gelden.

12.8 De technieker zal de werkplaats achterlaten in de staat waarin ze zich bevond bij de aanvang van zijn werkzaamheden.

12.9 De technieker streeft ernaar de opgegeven Afspraaktijd stipt na te komen. De Afspraaktijd geldt echter bij benadering. De technieker zal voorafgaand aan zijn aankomst op het Installatieadres de Contactpersoon telefonisch hiervan op de hoogte brengen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Hoewel de technieker zich inspant om zijn werkzaamheden steeds naar behoren uit te voeren, kan niet worden uitgesloten dat door of bij de werkzaamheden schade ontstaat. Tenzij ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de technieker, is edpnet niet aansprakelijk voor enige schade. De bewijslijst van het opzet of de bewuste roekeloosheid ligt bij de Klant.

13.2 Edpnet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden, zelfs niet indien deze derden als onderaannemer voor edpnet optreden.

13.3 Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade aan de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

13.4 Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan de Klant of derden als gevolg van verlies of defect geraken van data of Software in welke vorm of mate dan ook. De Klant dient vóór de installatie onder Managed Services een back-up van zijn volledige systeem en van zijn gegevens te maken.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren