Bijzondere voorwaarden installaties

1. Definities

Activatie Het moment waarop de Klant van de Dienst kan beginnen gebruikmaken.
 
Afspraaktijd Datum en tijdstip waarop de technieker zich op het Installatieadres zal aanmelden om de geplande installatiewerken uit te voeren.
 
Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Particuliere Klanten en de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep
 
Best Effort De belofte om zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken zonder dat het behalen van dit doel gegarandeerd noch achteraf afgedwongen kan worden.
 
Browser Bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web.
 
Contactpersoon De meerderjarige fysieke persoon wiens telefoonnummer tijdens de bestelling wordt doorgegeven.
 
Dienst De producten en diensten die door edpnet op enig moment worden aangeboden en waarvan de Klant kan gebruik maken.
 
edpnet edpnet NV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 20, BTW-nummer BE 0466.070.845.
 
Hardware De door edpnet geleverde uitrusting die nodig is om een Dienst te activeren, met eventueel inbegrip van de Software.
 
Hyperlink Een aanduiding die een verbinding vormt naar een webpagina of een digitaal document.
 
Installatieadres Het fysieke adres waar de Klant de Dienst zal gebruiken.
 
Interne Bekabeling De bekabeling tussen het Belgacom intro punt en interne stopcontacten, patchpanelen, modem...
 
Interventieformulier Document dat de technieker ter afsluiting van de installatie aan de Klant ter ondertekening voorlegt en dat, inclusief eventuele opmerkingen, als bewijs zal dienen voor de goede uitvoering van de installatie.
 
Klant, U, Uw De fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging waarmee edpnet een Overeenkomst afsluit, waaronder ook elke persoon die handelt of waarvan edpnet redelijkerwijze kan aannemen dat hij handelt met Uw machtiging of kennis.
 
Netwerk Het openbaar telecommunicatienetwerk dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant.
 
Overeenkomst De wederzijdse verbintenis tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet tegen vergoeding de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.
 
Provisioning De periode tussen de bestelling en de Activatie van de Dienst.
 
SNA Small Network Adaptations, aanpassingswerken aan het Belgacom netwerk nodig om de Dienst mogelijk te kunnen maken
 
Software Alle elementen die vervat zijn in de Hardware en die worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.
 
Ticket Een geschreven bericht dat de Klant naar edpnet kan versturen, en omgekeerd, binnen het beveiligde interne communucatiesysteem van edpnet.
 
VoIP Voice over IP, een technologie die bellen via de internetverbinding mogelijk maakt.
 

2. Toepassingsgebied van deze Bijzonder Installatie Voorwaarden

2.1. Deze Bijzondere Installatie Voorwaarden, hierna Bijzondere Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde edpnet, en de Klant, in het kader van een installatie en Activatie van een Dienst op het Installatieadres.

2.2. De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de kenmerken van de verschillende edpnet installatietypes. Alle informatie hieromtrent kan op www.edpnet.be worden teruggevonden.

2.3. De Klant kan in geen enkel geval bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk wederzijds anders wordt overeengekomen.

2.4. Algemene en / of Bijzondere Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Doe-Het-Zelf Installatie

3.1. Een Doe-Het-Zelf Installatie houdt in dat de Klant zelf alle nodige acties onderneemt om van de Dienst gebruik te kunnen maken. Edpnet beperkt zich louter tot de Activatie van de Dienst, op de aan de Klant meegedeelde datum. Edpnet gaat er van uit dat de Klant correct op het Netwerk is aangesloten op en vanaf het moment van Activatie van de Dienst. Voor een Doe-Het-Zelf Installatie rekent edpnet geen installatie vergoeding aan.

3.2. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een administratieve vergoeding van € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.
Wanneer de Klant later dan twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een administratieve vergoeding van € 20,66 exclusief BTW (€ 25,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

3.3. Wanneer de Klant bij een Doe-Het-Zelf Installatie van edpnet enige ondersteuning verlangt, zal edpnet deze op Best Effort basis geven.

3.4. Wanneer tijdens de Provisioning blijkt dat een installatie van het type “Telecom Installatie: Test & Label”, hierna ook Telecom Installatie genoemd, noodzakelijk is, zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte brengen. Edpnet bevriest de Provisioning procedure en maakt de Klant een offerte op voor een Telecom Installatie.
Van zodra de Klant de offerte goedkeurt, bezorgt edpnet de klant een bevestiging van de bestelling van de Telecom Installatie en wordt de Provisioning procedure terug in gang gezet.
In het geval dat de Klant de offerte afkeurt heeft dit als gevolg dat het voor edpnet technisch niet mogelijk zal zijn om de Dienst te leveren. Edpnet zal bijgevolg de bestelling voor de Dienst annuleren. Lopende bestellingen voor van de Dienst afhankelijke Diensten zullen eveneens worden geannuleerd. Lopende bestellingen voor niet van de Dienst afhankelijke Diensten zullen niet worden geannuleerd. Edpnet is in dit geval gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

3.5. Wanneer na de Activatie van een lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat er problemen zijn met de lijn, dient de Klant eerst zelf alle mogelijke controles uit te voeren om te kunnen uitsluiten dat het probleem zich aan zijn kant van de verbinding situeert, namelijk tussen het Belgacom intro punt in het gebouw en zijn computer. Wanneer de Klant heeft uitgesloten dat het probleem zich aan zijn zijde situeert, kan hij bij edpnet een Ticket voor herstelling openen.
Wanneer door edpnet wordt vastgesteld dat de tussenkomst van een technieker vereist is, zal aan de Klant de eventuele kostprijs van de tussenkomst van een technieker worden meegedeeld, alsook de voorwaarden waaronder deze kostprijs aan de Klant zal worden aangerekend.
Wanneer de Klant de tussenkomst van een technieker weigert, of de voorwaarden waaronder de installatie zal worden aangerekend, zal edpnet de weigering registreren in het geopende Ticket. Daarop zal edpnet het Ticket afsluiten omwille van de onmogelijkheid om het probleem te kunnen oplossen. De Klant kan geen enkel recht doen ontstaan uit het afsluiten van het probleem door edpnet.
Wanneer de Klant de tussenkomst van een technieker aanvaardt, zal hem de snelst mogelijke datum worden meegedeeld waarop de technieker kan langskomen.
Wanneer tijdens de herstelling van een lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat de oorzaak van het probleem te wijten is aan een niet correcte installatie uitgevoerd door de Klant, is edpnet gerechtigd om dit als een Onnodige Interventie te beschouwen zoals beschreven in artikel 6.1. en als dusdanig afhandelen zoals beschreven in artikel 6.2.

3.6. Wanneer tijdens de herstelling van de lijn geïnstalleerd door de Klant middels een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat er een SNA nodig is, zal edpnet aan de Klant een offerte bezorgen voor de noodzakelijke SNA
Na goedkeuring van de offerte zal edpnet naar de Klant een orderbevestiging voor de SNA sturen en de Klant informeren wanneer de SNA zal worden uitgevoerd.
Wanneer de Klant niet binnen de vijf (5) werkdagen de offerte voor de SNA goedkeurt, of wanneer de Klant de offerte niet aanvaardt, zal edpnet de bestelling annuleren wegens technisch niet in staat te zijn de Dienst op te leveren. Edpnet is in dit geval gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 50,00 exclusief BTW (€ 60,50 BTW inbegrepen) bovenop de eerder reeds aangerekende setupkosten aan te rekenen ter compensatie van de kosten die het zelf door Belgacom wordt aangerekend als gevolg van deze vroegtijdige annulatie.

4. Telecom Installatie: Test & Label

4.1. Een “Telecom Installatie: Test & Label”, hierna ook Telecom Installatie genoemd, houdt in dat een technieker, op de aan de Klant meegedeelde Afspraaktijd, indien nodig, op het Installatieadres een NTP2007 wandcontactdoos zal installeren op het Belgacom intro punt in het gebouw, en vervolgens de lijn op de NTP2007 zal monteren, testen en voorzien van een Circuit ID. Een gedetailleerde beschrijving van wat een Telecom Installatie wel en niet omvat kan worden teruggevonden op www.edpnet.be.

4.2. In het geval dat de afspraak voor de Telecom Installatie niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

4.2.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Telecom Installatie edpnet verzoekt om de Telecom Installatie op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

4.2.2. Wanneer de Klant op de werkdag vóór de geplande Telecom Installatie edpnet verzoekt om de Telecom Installatie op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 20,66 exclusief BTW (€ 25,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

4.2.3. Wanneer de Klant op de dag van de geplande geplande Telecom Installatie edpnet verzoekt om de geplande Telecom Installatie op een andere Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant de vergoeding voor de oorspronkelijk geplande Telecom Installatie aan te rekenen.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de Telecom Installatie voorstellen.

4.3. In het geval dat de technieker de installatie niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichting(en) zoals beschreven in hoofdstuk 7, “Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon”, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen volgend uit artikel 6.1. en als dusdanig afhandelen zoals beschreven in artikel 6.2.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de Telecom Installatie voorstellen.

4.4. Voor de uitvoering van de Telecom Installatie voorziet edpnet één (1) werkuur. Dit werkuur vangt aan op het moment beschreven in artikel 7.6. Edpnet is gerechtigd de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 8.2.

4.5. In het geval van een Telecom Installatie volgend uit artikel 3.4. zal edpnet na een succesvolle Telecom Installatie naar de Klant het bericht sturen dat de lijn is geactiveerd voor ingebruikname van de Dienst. De Klant kan dan verder gaan met de Doe-Het-Zelf Installatie.

4.6. In het geval dat de Klant bij edpnet een installatie van het type “Installatie Zonder Zorgen” heeft besteld, en voor zover nog niet vastgelegd, zal edpnet na een succesvolle Telecom Installatie de Klant contacteren om een Afspraaktijd voor de verdere installatie vast te leggen.

5. Installatie Zonder Zorgen

5.1. Bij een Installatie Zonder Zorgen zorgt edpnet ervoor dat na de Activatie de bestelde Dienst door de Klant kan gebruikt worden. Een gedetailleerde beschrijving van wat een Installatie Zonder Zorgen wel en niet omvat kan worden teruggevonden op www.edpnet.be.

5.2. In het geval dat de afspraak voor de Installatie Zonder Zorgen niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

5.2.1. Wanneer de Klant uiterlijk 2 werkdagen vóór de geplande Installatie Zonder Zorgen edpnet verzoekt om de Installatie Zonder Zorgen op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

5.2.2. Wanneer de Klant op de werkdag vóór de geplande geplande Installatie Zonder Zorgen edpnet verzoekt om de geplande Installatie Zonder Zorgen op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding van € 20,66 exclusief BTW (€ 25,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

5.2.3. Wanneer de Klant op de dag van de geplande Installatie Zonder Zorgen edpnet verzoekt om de geplande Installatie Zonder Zorgen op een andere Afspraaktijd te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant de vergoeding voor de geplande Installatie Zonder Zorgen aan te rekenen.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de Installatie Zonder Zorgen voorstellen.
Indien er geen nieuwe Afspraaktijd voor de Installatie Zonder Zorgen kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de xDSL Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

5.3. In het geval dat de technieker de Installatie Zonder Zorgen niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichtingen zoals beschreven in hoofdstuk 7, “Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon”, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen volgend uit artikel 6.1. en als dusdanig afhandelen zoals beschreven in artikel 6.2.
Edpnet zal aan de Klant een nieuwe Afspraaktijd voor de Installatie Zonder Zorgen voorstellen.
Indien er geen nieuwe Afspraaktijd voor de Installatie Zonder Zorgen kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de xDSL Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

5.4. Voor de uitvoering van de Installatie Zonder Zorgen voorziet edpnet één (1) werkuur. Dit werkuur vangt aan op het moment beschreven in artikel 7.6. Edpnet is gerechtigd de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 8.2.

5.5. Wanneer de Klant een Installatie Zonder Zorgen heeft besteld, en tijdens de Provisioning blijkt dat er een Telecom Installatie nodig is, zal edpnet de Klant hiervoor geen meerprijs aanrekenen. Verder zijn de bepalingen van hoofdstuk 4, “Telecom Installatie: Test & Label” van kracht.
Wanneer de Klant de Installatie Zonder Zorgen annuleert nadat de Telecom Installatie reeds is uitgevoerd, zal edpnet de Telecom Installatie aanrekenen aan de Klant.

5.6. Ter afsluiting van de Installatie Zonder Zorgen zal de edpnet technieker aan de Klant vragen om een Interventieformulier te ondertekenen. Indien de Klant op dat ogenblik geen opmerkingen formuleert over de werking van de Hardware, erkent hij de Hardware in goede staat te hebben ontvangen zonder zichtbare gebreken of tekortkomingen. Tenzij er opmerkingen over de werking van de Dienst worden vermeld op het Interventieformulier, zal de installatie als geslaagd worden beschouwd. Vanaf het moment van ondertekening van het Interventieformulier gaat alle risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware over op de Klant.

6. Onnodige Interventie

6.1. Een Onnodige Interventie is:

1. een verzoek tot herstelling van een storing die niet door edpnet veroorzaakt werd en waarbij door edpnet of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, ...) zijn uitgevoerd;
2. een interventie waarbij edpnet of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, ...) verricht heeft doordat de Klant of zijn Contactpersoon niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had;
3. een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de lijn of eender welke fout van de Klant.

Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de Klant en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de Klant.

6.2. Bij een Onnodige Interventie is edpnet gerechtigd de Klant een administratieve vergoeding ten bedrage van € 123,14 exclusief BTW (€ 149 BTW inbegrepen) aan te rekenen. Daarnaast is edpnet ook gerechtigd alle kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de Klant door te rekenen.

7. Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon

7.1. De Klant dient voorafgaand aan een afspraak met een technieker kennis te nemen van de kenmerken van de gekozen installatiemethode, dewelke zijn vermeld op www.edpnet.be en verkrijgbaar is via de edpnet Klantendienst.

7.2. De Klant dient voorafgaand aan de afspraak edpnet alle nodige informatie te bezorgen alsook alle maatregelen te nemen om de afspraak vlot te laten aanvangen en verlopen. Informatie hierover is te vinden op www.edpnet.be en verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

7.3. De Klant dient op het moment van de bestelling een Belgisch telefoonnummer op te geven, bij voorkeur een mobiel nummer, van een meerderjarig persoon. Deze persoon zal dienst doen als Contactpersoon en dient op het ogenblik van de afspraak op het Installatieadres aanwezig te zijn.

7.4. Bij een Installatie Zonder Zorgen dienen verzoeken aangaande specifieke configuraties van Hardware op het moment van het vastleggen van de afspraak, en dus vooraf, aan edpnet te worden meegedeeld. Verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de Installatie Zonder Zorgen zullen als extra werk worden beschouwd en aangerekend worden conform artikel 8.2. De technieker heeft ten allen tijde het recht om verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de Installatie Zonder Zorgen te weigeren. De Klant kan geen rechten doen ontstaan uit deze weigering.

7.5. Interne Bekabeling behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de Klant en wordt niet uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer. Wanneer tijdens een Installatie Zonder Zorgen door de edpnet technieker wordt vastgesteld dat de Interne Bekabeling ontbreekt, onvolledig is, of van onvoldoende kwaliteit, zal de edpnet technieker de installatie van de Hardware op het Belgacom intro punt in het gebouw punt uitvoeren.

7.6. De Klant erkent dat bij een installatie het één (1) uur tijdslot van de edpnet technieker begint te lopen van zodra deze het eerste contact maakt, waaronder dient te worden verstaan, doch niet strikt beperkt is tot: het aanbellen op het Installatieadres, door een poort op het Installatieadres gaan, de deur van het gebouw op het Installatieadres openen ...
De Klant erkent dat elke vertraging door edpnet aangerekend mag worden conform artikel 8.2. De reden(en) voor de vertraging zal door de technieker worden vermeld op het Interventieformulier.

7.7. De Contactpersoon dient voorafgaand aan elke afspraak met een technieker op de hoogte te zijn van de kenmerken van de gekozen installatiemethode, zodat hij weet

- wat de technieker komt doen;
- waar precies de technieker werken dient uit te voeren;
- welke de nodige paswoorden en andere toegangsmethoden zijn;
- dat de technieker geen vooraf niet-overeengekomen werken zal uitvoeren.

7.8. Op de dag van de afspraak dient de Contactpersoon ten allen tijde bereikbaar te zijn op het tijdens de bestelling doorgegeven telefoonnummer. Hij is onmiddellijk beschikbaar wanneer de technieker zich op het Installatieadres aanmeldt.

7.9. De Contactpersoon dient de technieker vlot toegang te verschaffen tot alle plaatsen waar zich de verschillende componenten van de Dienst bevinden waar de technieker mogelijk werken dient uit te voeren.

7.10. De Klant dient ervoor te zorgen dat Hardware door de technieker geïnstalleerd kan worden in een ruimte die geschikt is voor een veilige installatie, onderhoud, werking en verwijdering van de Hardware.

7.11. De Klant garandeert dat de vereiste elektrische aansluitingen aanwezig zijn op de installatieplaats.

7.12. De Klant verleent de technieker de toestemming om in de door hem gebruikte lokalen de werken en herinrichtingen uit te voeren die nuttig zijn voor de correcte werking van de Dienst.

7.13. De Klant zorgt ervoor dat er geen objecten (meubilair, dozen, ...) in de weg staan die de installatie kunnen belemmeren.

7.14. De Klant staat de technieker onvoorwaardelijk toe om voor de uitvoering van zijn werkzaamheden zonder beperkingen kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de Klant.

7.15. De Klant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de technieker in veilige en hygiënisch verantwoorde omstandigheden kan werken. Als onveilige of onhygiënische situaties worden beschouwd, onder andere, maar niet beperkt tot, water in een ruimte, niet-beveiligde elektriciteitsinstallaties, scherpe voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats, de aanwezigheid van schimmels, voorwerpen die een sterke of onaangenaame geur verspreiden, en alles wat door een gewoon persoon als onhygiënisch of onveilig kan worden beschouwd.

7.16. Het is de Klant ten allen tijde verboden de openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegrip van het Belgacom intro punt, te wijzigen. Wanneer gedurende de herstelling van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

7.17. De Klant mag geen enkele wijziging aan de Hardware aanbrengen die de werking van het Netwerk zou kunnen verstoren. Wanneer gedurende de herstelling van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht aan de Hardware, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

7.18. De Klant dient zich als een goede huisvader te gedragen met betrekking tot de installaties uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer, dewelke zich bevinden op de plaatsen die hij alleen of in gemeenschap met andere personen betrekt.

7.19. De Klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de informatie over zijn gekozen installatietype en deze Bijzondere Voorwaarden, door middel van daartoe op www.edpnet.be, in de Browser van de Klant of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

8. Installatievergoeding

8.1. Afhankelijk van de gekozen installatie, wordt er een andere installatievergoeding aangerekend. Alle informatie hieromtrent kan op www.edpnet.be worden teruggevonden. De toepasselijke installatievergoeding zal ook op de eventuele offerte en de orderbevestiging worden vermeld.

8.2. Alle handelingen door de technieker verricht na verloop van het één (1) uur tijdslot zullen bijkomend worden aangerekend tegen een tarief van € 50 per uur, exclusief BTW (€ 60,50 BTW inbegrepen), per aangevangen kwartier.

8.3. De prijs voor door edpnet verkochte Hardware, waaronder doch niet beperkt tot de modem, splitter, telefoontoestellen … zijn niet inbegrepen in de installatievergoeding, tenzij anders vermeld.

8.4. Elke nieuwe installatie of elke verhuizing van een reeds door edpnet uitgevoerde installatie zal worden aangerekend op basis van de geldende installatietarieven.

9. Specifieke bepalingen gerelateerd aan de Dienst edpnet Telephony

9.1. De configuratie van de Dienst edpnet Telephony is beperkt tot het configureren van de VoIP-account in de modem zodat deze klaar is voor gebruik. De configuratie van het intern telefoonnetwerk is de verantwoordelijkheid van de Klant.

9.2. Het eventueel aansluiten van interne telefoonlijnen op de modem zal door de technieker worden uitgevoerd als Best Effort.

9.3. Edpnet kan niet instaan voor de foutloze werking van bepaalde alarminstallaties, telefooncentrales en andere specifieke eindapparatuur of bepaalde websites die aangesloten zijn op of met het edpnet Netwerk. De Klant dient hiervoor beroep te doen op de leverancier of installateur van de betreffende installatie(s) of dienst(en).

10. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van edpnet

10.1. De werkzaamheden van de technieker betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven op www.edpnet.be. Alles wat niet expliciet vermeld staat, is automatisch uitgesloten.

10.2. Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst kan beschikken over een gedetailleerde beschrijving van wat een bepaalde installatie wel en niet omvat.
Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst over deze Bijzondere Voorwaarden kan beschikken.
De Klant zal naar de betreffende informatie geleid worden via een Hyperlink verwerkt in het offerteformulier, de orderbevestiging en het bevestigingsbericht met de Afspraaktijd voor de installatie. De informatie is ook beschikbaar op www.edpnet.be en is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via de edpnet klantendienst.

10.3. De technieker zal bij de uitvoering van de werken handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou handelen.

10.4. Werkzaamheden van de technicus aan het Belgacom intro punt in het gebouw zullen worden uitgevoerd volgens Belgacom specificaties en normen.

10.5. De installatie van Hardware zal door de technieker worden uitgevoerd volledig in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant, volgens de relevante norm en alle regels die gelden.

10.6. De technieker zal de werkplaats achterlaten in de staat waarin ze zich bevond bij de aanvang van zijn werkzaamheden.

10.7. De technieker streeft ernaar de opgegeven Afspraaktijd stipt na te komen. De Afspraaktijd geldt echter bij benadering. De technieker zal voorafgaand aan zijn aankomst op het Installatieadres de Contactpersoon telefonisch hiervan op de hoogte brengen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Hoewel de technieker zich inspant om zijn werkzaamheden steeds naar behoren uit te voeren, kan niet worden uitgesloten dat door of bij de werkzaamheden schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de technieker, is edpnet niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

11.2. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van Best Effort.

11.3. Edpnet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden.

11.4. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

11.5. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant of derden als gevolg van verlies of defect geraken van data of Software in welke vorm of mate dan ook. De Klant dient vóór de installatie een back-up van zijn volledige systeem en van zijn gegevens te maken.