Bijzondere installatievoorwaarden

1. Definities

 
Activatie Het moment waarop de Klant van de Dienst kan beginnen gebruikmaken.
 
Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Particuliere Klanten en de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep
 
AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, bevat de belangrijkste algemene wettelijke vereisten met betrekking tot elektrische installaties.
 
Best Effort De belofte om zijn best te doen om een bepaald doel te bereiken zonder dat het behalen van dit doel gegarandeerd noch achteraf afgedwongen kan worden.
 
Browser Bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web.
 
Contactpersoon De meerderjarige fysieke persoon van wie het telefoonnummer tijdens de bestelling wordt doorgegeven.
 
Dienst Elk product of dienst aangeboden door edpnet dat door de klant kan worden gebruikt na installatie en/of Activatie.
 
DSL De verzamelnaam voor verschillende DSL-oplossingen zoals ADSL en VDSL.
 
DTP « Distribution Termination Point », ondergronds aftakpunt op het publieke domein van waaruit de glasvezel via een invoer naar de Fiber Intropunt van de Klant wordt gebracht.
 
edpnet EDPNET Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW-nummer BE 0799.091.641.
 
Fiber Glasvezel, een glasvezelverbinding tot op de locatie van de Klant.
 
Fiber Intro-punt Het « Optical Network Termination Point », het passieve eindpunt van het Fiber-netwerk in de LU, waarop een Fiber NT wordt aangesloten.
 
Fiber NT De « Optical Network Terminal », het actieve eindpunt van het Fiber-netwerk in de LU, waaraan de Router van de Klant wordt verbonden.
 
Hardware Door edpnet geleverde apparaten die nodig zijn om een Dienst te activeren, met eventueel inbegrip van Software.
 
Hyperlink Een aanduiding die een verbinding vormt naar een webpagina of een digitaal document.
 
Installatie Adres Het fysieke adres waar de Klant de Dienst zal gebruiken.
 
Interne Bekabeling De bekabeling tussen het Proximus intro-punt en interne stopcontacten, patchpanelen, modem...
 
Interventieformulier Document dat de technieker ter afsluiting van de installatie aan de Klant ter ondertekening voorlegt en dat, inclusief eventuele opmerkingen, als bewijs zal dienen voor de goede uitvoering van de installatie.
 
Introductie Kabel Het fysieke deel van een koper- of glasvezel verbinding die de distributiekabel met het DSL netwerkeindpunt (NTP) of het glasvezel netwerkaansluitpunt (Fiber Intro-punt) van de Klant verbindt.
 
Klant, U, Uw De fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging waarmee edpnet een Overeenkomst afsluit, waaronder ook elke persoon die handelt of waarvan edpnet redelijkerwijze kan aannemen dat hij handelt met machtiging of kennis.
 
LU « Living Unit », wooneenheid, elke eenheid in een gebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt door een familie of een groep personen.
 
MDU « Multi Dwelling Unit », een gebouw dat door meerdere families of meerdere groepen personen wordt gebruikt, elk geïdentificeerd als één (1) afzonderlijke eindgebruiker van de Dienst.
 
Moment van Afspraak Datum en tijdstip waarop de technieker zich op het Installatie Adres zal aanmelden om de geplande installatiewerken uit te voeren.
 
Moment van Interventie Datum en tijd waarop de technieker op het Installatie Adres aankomt om een interventie uit te voeren.
 
Netwerk Het openbaar telecommunicatienetwerk dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant.
 
NTP « Network Termination Point », het eindpunt van het DSL-netwerk op het Installatie Adres van de Klant.
 
Overeenkomst De wederzijdse verbintenis tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet tegen vergoeding de Dienst aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en Installatie Voorwaarden van toepassing zijn.
 
Provisioning De periode tussen de bestelling en de Activatie van de Dienst.
 
Proximus Naamloze vennootschap naar Belgisch publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, eigenaar van het Belgische nationale DSL- en Fiber-netwerk.
 
Router Een apparaat dat twee (2) of meer verschillende computernetwerken verbindt, in dit verband het Fiber-netwerk van Proximus en het netwerk van de Klant.
 
SDU « Single Dwelling Unit », een gebouw gebruikt door één (1) familie of één (1) groep personen, geïdentificeerd als één (1) afzonderlijke eindgebruiker van de Dienst.
 
SNA « Small Network Adaptations », aanpassingswerken aan het Proximus netwerk die nodig zijn om de Dienst mogelijk te kunnen maken.
 
Software Alle elementen die vervat zijn in de Hardware en die worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.
 
Ticket Een geschreven bericht dat de Klant naar edpnet kan versturen, en omgekeerd, binnen het beveiligde interne communicatiesysteem van edpnet.
 
VoIP Voice over IP, een technologie die bellen via de internetverbinding mogelijk maakt.
 

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Bijzondere Installatie Voorwaarden, hierna Installatie Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde edpnet, en de Klant, in het kader van een installatie en Activatie van de Dienst op het Installatie Adres.

2.2. De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de kenmerken van de verschillende edpnet installatietypes. Alle informatie hieromtrent kan op www.edpnet.be worden teruggevonden.

2.3. De Klant kan in geen enkel geval bepalingen uit deze Installatie Voorwaarden wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk wederzijds anders wordt overeengekomen.

2.4. Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. De Installatie Voorwaarden zijn te raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van een discrepantie tussen de verschillende versies, prevaleert de Nederlandse versie.

3. Doe-Het-Zelf Installatie in geval van een DSL-bestelling

3.1. Een Doe-Het-Zelf Installatie in geval van een DSL-bestelling houdt in dat de Klant zelf alle nodige acties onderneemt om van de DSL Dienst gebruik te kunnen maken.

Edpnet beperkt zich louter tot de Activatie van de DSL Dienst op de aan de Klant meegedeelde Activatie datum. Edpnet gaat er van uit dat de Klant zelf al het nodige heeft gedaan om correct op het Netwerk te zijn aangesloten op het moment van Activatie van de DSL Dienst.

Voor een Doe-Het-Zelf Installatie rekent edpnet de Klant geen installatie vergoeding aan.

3.2. Wanneer de Klant bij een Doe-Het-Zelf Installatie van edpnet enige ondersteuning verlangt en nadat hij op de edpnet support site de antwoorden op zijn vragen niet heeft kunnen vinden, zal edpnet deze op Best Effort basis geven. De Klant kan geen rechten claimen indien edpnet niet de antwoorden of oplossingen biedt die de Klant nodig heeft of verwacht te ontvangen om de Doe-Het-Zelf Installatie die hij tijdens het bestelproces heeft gekozen, met succes te kunnen voltooien.

3.3. In het geval dat de geplande Activatie datum van de DSL Dienst niet geschikt is voor de Klant, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

3.3.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de DSL Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Activatie in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

3.3.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de DSL Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Activatie in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW).

Edpnet deelt de nieuwe datum voor de Activatie mee aan de Klant.

3.4. In het geval dat de Klant de bestelling vóór de Activatie annuleert, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

3.4.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

3.4.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling minder dan twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

3.5. Wanneer tijdens de Provisioning blijkt dat een installatie van het type « Telecom Installatie: Test & Label », hierna ook Telecom Installatie genoemd, noodzakelijk is, zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte brengen. Voor alle bepalingen met betrekking tot een Telecom Installatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze Installatie Voorwaarden. Edpnet bevriest de Provisioning procedure en maakt de Klant een offerte op voor een Telecom Installatie.

Van zodra de Klant de offerte goedkeurt, bezorgt edpnet de klant een bevestiging van de bestelling van de Telecom Installatie en wordt de Provisioning procedure terug in gang gezet. Edpnet deelt het Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat de Klant de offerte afwijst heeft dit als gevolg dat het voor edpnet technisch niet mogelijk zal zijn om de DSL Dienst op te leveren. Edpnet zal bijgevolg de bestelling van de Klant voor de DSL Dienst annuleren. Lopende bestellingen voor van de DSL Dienst afhankelijke diensten zullen eveneens worden geannuleerd. Lopende bestellingen voor niet van de DSL Dienst afhankelijke diensten zullen niet worden geannuleerd. Edpnet is in dit geval gerechtigd om de Klant Annuleringskosten aan te rekenen.

3.5.1. Indien de offerte uiterlijk twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt afgewezen, bedragen de Annuleringskosten € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 inclusief BTW).

3.5.2. Indien de offerte minder dan twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt afgewezen, bedragen de Annuleringskosten € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 inclusief BTW).

3.6. Wanneer na de Activatie van de DSL lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat er problemen zijn met de lijn, dient de Klant eerst zelf alle mogelijke controles uit te voeren om te kunnen uitsluiten dat het probleem zich aan zijn kant van de verbinding bevindt, namelijk tussen het Proximus intro-punt in het gebouw (NTP) en zijn computer. Wanneer de Klant heeft uitgesloten dat het probleem zich aan zijn zijde bevindt, kan hij bij edpnet een Ticket voor reparatie openen.

Wanneer door edpnet wordt vastgesteld dat de interventie van een technieker vereist is, zal aan de Klant de eventuele kostprijs van de interventie van een technieker worden meegedeeld, alsook de voorwaarden waaronder deze kostprijs aan de Klant zal worden aangerekend.

Wanneer de Klant de interventie van een technieker weigert, of de voorwaarden waaronder de interventie zal worden aangerekend, zal edpnet de weigering registreren in het geopende Ticket. Daarop zal edpnet het Ticket afsluiten omwille van de onmogelijkheid om het probleem te kunnen oplossen. De Klant kan geen enkel recht doen ontstaan uit het afsluiten van het Ticket door edpnet omdat hij zelf aan de basis ligt van het afsluiten ervan. Edpnet heeft het recht om dit te beschouwen als een voortijdige beëindiging van het contract tijdens de vaste termijn en een vergoeding te eisen voor vroegtijdige beëindiging in overeenstemming met artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden.

Wanneer de Klant de interventie van een technieker aanvaardt, deelt edpnet het Moment van Interventie mee aan de Klant.

Wanneer tijdens de herstelling van een DSL lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat de oorzaak van het probleem te wijten is aan een niet correcte installatie uitgevoerd door de Klant, is edpnet gerechtigd om dit als een Onnodige Interventie te beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

3.7. Wanneer tijdens de herstelling van de lijn geïnstalleerd door de Klant middels een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat er een SNA nodig is, zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte brengen en toestemming vragen om deze uit te voeren. Voor alle bepalingen met betrekking tot de SNA wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van deze Installatie Voorwaarden.

Na ontvangst van het akkoord voor de uitvoering van de SNA-werken zal edpnet het Moment van Afspraak aan de Klant meedelen.

Wanneer de Klant zijn akkoord voor de uitvoering van de SNA-werken niet binnen de vijf (5) werkdagen aan edpnet meedeelt, of wanneer de Klant de uitvoering van de SNA-werken weigert, zal edpnet de bestelling annuleren wegens technisch niet in staat te zijn om de DSL Dienst te kunnen opleveren. Edpnet heeft het recht om dit te beschouwen als een voortijdige beëindiging van het contract tijdens de vaste termijn en een vergoeding te eisen voor vroegtijdige beëindiging in overeenstemming met artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden.

4. Doe-Het-Zelf Installatie in geval van een Fiber-bestelling

4.1. Een Doe-Het-Zelf Installatie in geval van een FttH-bestelling houdt in dat de Klant de nodige acties onderneemt om de Fiber Dienst te kunnen gebruiken. In de praktijk betekent dit dat de Klant zelf de Gigabit Ethernet WAN-poort van zijn Router zal moeten verbinden door middel van een UTP-kabel naar de Gigabit Ethernet-poort van de Fiber NT.

De actie van edpnet is strikt beperkt tot de Activatie van de Fiber Dienst op één (1) van de Fiber NT-poorten op de Activatie datum die aan de klant wordt meegedeeld. Edpnet gaat ervan uit dat de Klant op het moment van Activatie van de FttH Dienst zelf al het nodig heeft gedaan om op de juiste manier met het Netwerk te zijn verbonden.

Voor een Doe-Het-Zelf Installatie rekent edpnet de Klant geen installatie vergoeding aan.

4.2. Wanneer de Klant bij een Doe-Het-Zelf Installatie van edpnet enige ondersteuning verlangt, en nadat hij op de edpnet support site de antwoorden op zijn vragen niet heeft kunnen vinden, zal edpnet deze op Best Effort basis geven. De Klant kan geen rechten claimen indien edpnet niet de antwoorden of oplossingen biedt die de Klant nodig heeft of verwacht te ontvangen om de Doe-Het-Zelf Installatie die hij tijdens het bestelproces heeft gekozen, met succes te kunnen voltooien.

4.3. In het geval dat de geplande Activatie datum van de Fiber Dienst niet geschikt is voor de Klant, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

4.3.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de Fiber Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Activatie in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

4.3.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór de geplande Activatie edpnet verzoekt om de Activatie van de Fiber Dienst op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde datum te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant hiervoor een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Activatie in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW).

Edpnet deelt de nieuwe datum voor de Activatie mee aan de Klant.

4.4. In het geval dat de Klant de bestelling vóór de Activatie van de Fiber Dienst annuleert, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

4.4.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling door de Klant wordt geannuleerd en een Fiber Intro-punt & NT Installatie door Proximus noodzakelijk werd bevonden, zijn de bepalingen van artikel 6.6 van toepassing.

4.4.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling door de Klant wordt geannuleerd en een Fiber NT Installatie door Proximus noodzakelijk werd bevonden, zijn de bepalingen van artikel 7.6 van toepassing.

4.4.3. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt geannuleerd, en noch een Fiber Intro-punt & NT Installatie noch een Fiber NT Installatie door Proximus noodzakelijk zijn bevonden, heeft edpnet het recht om aan de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 inclusief BTW).

4.4.4. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling minder dan twee (2) werkdagen voor de geplande Activatie door de Klant wordt geannuleerd, en noch een Fiber Intro-punt & NT Installatie noch een Fiber NT Installatie door Proximus noodzakelijk zijn bevonden, heeft edpnet het recht om aan de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 inclusief BTW).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

4.5. Wanneer na de Activatie van de Fiber lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat er problemen zijn met de lijn, dient de Klant eerst zelf alle mogelijke controles uit te voeren om te kunnen uitsluiten dat het probleem zich aan zijn kant van de verbinding bevindt, namelijk aan

- de verbinding tussen de Fiber NT en zijn Router;

- zijn Router;

- de verbinding tussen zijn Router en zijn computer.

Wanneer de Klant heeft uitgesloten dat het probleem zich aan zijn zijde bevindt, kan hij bij edpnet een Ticket voor herstelling openen.

Wanneer door edpnet wordt vastgesteld dat de interventie van een technieker vereist is, zal aan de Klant de eventuele kostprijs van de interventie van een technieker worden meegedeeld, alsook de voorwaarden waaronder deze kostprijs aan de Klant zal worden aangerekend.

Wanneer de Klant de interventie van een technieker weigert, of de voorwaarden waaronder de interventie zal worden aangerekend, zal edpnet de weigering registreren in het geopende Ticket. Daarop zal edpnet het Ticket afsluiten omwille van de onmogelijkheid om het probleem te kunnen oplossen. De Klant kan geen enkel recht doen ontstaan uit het afsluiten van het Ticket door edpnet omdat hij zelf aan de basis ligt van de sluiting ervan. Edpnet heeft het recht om dit te beschouwen als een voortijdige beëindiging van het contract tijdens de vaste termijn en een vergoeding te eisen voor vroegtijdige beëindiging in overeenstemming met artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden.

Wanneer de Klant de interventie van een technieker aanvaardt, deelt edpnet het Moment van Interventie mee aan de Klant.

Wanneer tijdens de herstelling van een Fiber lijn geïnstalleerd door de Klant via een Doe-Het-Zelf Installatie blijkt dat de oorzaak van het probleem te wijten is aan een niet correcte installatie uitgevoerd door de Klant, is edpnet gerechtigd om dit als een Onnodige Interventie te beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

5. Telecom Installatie: Test & Label

5.1. Een « Telecom Installatie: Test & Label », hierna ook Telecom Installatie genoemd, houdt in dat een technieker op het aan de Klant meegedeelde Moment van Afspraak, indien nodig, op het Installatie Adres een NTP2007 wandcontactdoos zal installeren op het Proximus intro-punt in het gebouw, en vervolgens de lijn op de NTP2007 zal monteren, testen en voorzien van een Circuit ID. Een gedetailleerde beschrijving van wat een Telecom Installatie wel en niet omvat kan worden teruggevonden op https://www.edpnet.be/nl/support/installeren-en-gebruiken/internet/meer-informatie-over-dsl-installatie/wat-is-een-telecom-installatie.html.

De voltooiing van de Telecom Installatie resulteert in de Activatie van de DSL Dienst.

5.2. In het geval dat de afspraak voor de Telecom Installatie niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan schriftelijk onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

5.2.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Telecom Installatie edpnet verzoekt om de Telecom Installatie op een andere dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

5.2.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór de geplande Telecom Installatie edpnet verzoekt om de Telecom Installatie op een andere dan de eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW).

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

5.3.Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:
- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie, de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

5.4. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert voor de geplande Telecom Installatie, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

5.4.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor de geplande Telecom Installatie door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

5.4.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven, de bestelling minder dan twee (2) werkdagen voor de geplande Telecom Installatie door de Klant wordt geannuleerd, of indien de Klant of de Contactpersoon de bestelling op het Moment van Afspraak annuleert, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

5.5. Indien de noodzaak van een SNA wordt gedetecteerd tijdens de Provisioning zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte stellen. Voor alle bepalingen met betrekking tot SNA wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van deze Installatie Voorwaarden.

5.6. In het geval dat de technieker de installatie niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichting(en) zoals beschreven in hoofdstuk 13 van deze Installatie Voorwaarden, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat er geen nieuw Moment van Afspraak voor de Telecom Installatie gepland kan worden om redenen die te wijten zijn aan de Klant, wordt de bestelling door edpnet geannuleerd vanwege het technisch niet kunnen leveren van de DSL Dienst. De Klant kan geen rechten claimen op basis van deze annulering van de bestelling door edpnet omdat hij zelf aan de basis van de annulering ligt.

5.7. Voor de uitvoering van de Telecom Installatie voorziet edpnet één (1) werkuur. Dit werkuur vangt aan op het moment beschreven in artikel 13.6. Edpnet is gerechtigd de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 14.2.

5.8. In het geval van een Telecom Installatie volgend uit artikel 3.5. zal edpnet na een succesvolle Telecom Installatie naar de Klant het bericht sturen dat de lijn is geactiveerd voor ingebruikname van de Dienst. De Klant kan dan verder gaan met de Doe-Het-Zelf Installatie.

5.9. In het geval dat de Klant bij edpnet een installatie van het type « Installatie Zonder Zorgen voor DSL » heeft besteld, en voor zover dit nog niets is gebeurd, zal edpnet na een succesvolle Telecom Installatie de Klant contacteren om een Moment van Afspraak voor de verdere installatie vast te leggen.

6. Fiber Intro-punt & NT Installatie

6.1. Voordat de Fiber Dienst wordt geactiveerd, wordt de verbindingsstatus van het Installatie Adres van de Klant gecontroleerd. Als het Installatie Adres zich niet in een FttH-omgeving bevindt of als er geen vrije glasvezel meer beschikbaar is in de distributiekabel, wordt de aanvraag voor een Fiber Intro-punt & NT Installatie geweigerd.

De installatie van een andere DTP dan degene voorzien door Proximus is niet mogelijk.

6.2. Als uit de controle blijkt dat een Fiber Intro-punt & NT Installatie vereist is, zal Proximus een DTP (indien nodig), een Fiber Intro-punt en een Fiber NT leveren en installeren en de verbinding van het Installatie Adres van de Klant met het Fiber Netwerk tot stand brengen. De bepaling van hoofdstuk 11 van deze Installatie Voorwaarden zijn van kracht.

6.2.1. De Fiber NT en de optische patchkabel die hem met het Fiber Intro-punt verbindt worden geleverd en geïnstalleerd door Proximus in de SDU.

6.2.2. Voor MDU’s waarbij een gestructureerde glasvezelbekabeling beschikbaar is tussen de technische ruimte en de LU van de klant, wordt de Fiber NT geïnstalleerd door Proximus in de LU van de klant en verbonden met het Fiber Intro-punt via de gestructureerde bekabeling. Afhankelijk van de grootte en de lay-out van de MDU kan het Fiber Intro-punt op een andere locatie worden geplaatst.

6.2.3. Voor MDU’s waarbij geen gestructureerde glasvezelbekabeling beschikbaar is tussen de technische ruimte en de LU van de Klant, worden de Fiber NT en de optische patchkabel die hem verbindt met het Fiber Intro-punt geleverd en geïnstalleerd door Proximus in de technische ruimte van de MDU. In dat geval is de Klant verantwoordelijk voor het aansluiten van de Fiber NT die door Proximus in de technische ruimte is geplaatst op zijn LU via gestructureerde UTP CAT 6 (of hogere) bekabeling. Afhankelijk van de grootte en de lay-out van de MDU kan de Fiber Intro-punt op een andere locatie worden geplaatst.

Nadat de Fiber NT is geïnstalleerd, wordt een optisch patchkabel van maximaal vijf (5) meter tussen het Fiber Intro-punt en de Fiber NT geïnstalleerd. De optische patchkabel wordt in een bestaande kabelgoot geplaatst. De aanwezigheid van de kabelgoot is de verantwoordelijkheid van de Klant. De Proximus technieker voert geen boorwerkzaamheden uit en legt geen verticale bekabeling aan.

Het verbinden van de Fiber NT met het Fiber Intro-punt leidt de Activatie van de FttH Dienst.

6.3. De installatie van de DTP (indien nodig) en het Fiber Intro-punt worden uitgevoerd door dezelfde Proximus-monteur. Dit is het zgn. Aansluitingsgedeelte van de Fiber Intro-punt & NT Installatie. De installatie van de Fiber NT wordt uitgevoerd door een andere Proximus technieker. Dit is het zogenaamde Verbindingsgedeelte van de Fiber Intro-punt & NT Installatie. Daarom zijn twee (2) verschillende afspraken op het Installatie Adres van de Klant vereist.

Externe factoren (Syndicus, gemeente…) kunnen er toe leiden dat de vereiste werken in meer fases dienen te worden uitgevoerd.

6.4. In het geval dat een Moment van Afspraak niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan schriftelijk onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

6.4.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór het geplande Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het Moment van Afspraak op een andere dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

6.4.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór het geplande Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW).

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

6.5 Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:
- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie, de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

6.6. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert voor de geplande Activatie van de FttH Dienst, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

6.6.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor het geplande Aansluitingsgedeelte van de Fiber Intro-punt & NT Installatie door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

6.6.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling op eender welk ander moment voor de Activatie van de Fiber Dienst door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

6.7. In het geval dat de technieker de installatie niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichting(en) zoals beschreven in sectie 13 van deze Installatie Voorwaarden, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen zoals beschreven in sectie 12 van deze Installatie Voorwaarden.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat er geen nieuw Moment van Afspraak kan gepland worden om redenen die te wijten zijn aan de Klant, wordt de bestelling geannuleerd door edpnet vanwege het technisch niet kunnen leveren van de FttH Dienst. De Klant kan geen rechten claimen op basis van deze annulering van de bestelling door edpnet omdat hij zelf aan de basis ligt van de annulering.

6.8. In het geval dat de Klant bij edpnet een installatie van het type « Installatie Zonder Zorgen voor FttH » heeft besteld, en voor zover dit nog niets is gebeurd, zal edpnet na een succesvolle Fiber Intro-punt & NT Installatie de Klant contacteren om een Moment van Afspraak voor de verdere installatie vast te leggen.

7. Fiber NT Installatie

7.1. Voordat de FttH Dienst wordt geactiveerd, wordt de verbindingsstatus van het Installatie Adres van de Klant gecontroleerd. Als het Installatie Adres zich niet in een FttH-omgeving bevindt of als er geen vrije glasvezel meer beschikbaar is in de distributiekabel, wordt de aanvraag voor een Fiber NT Installatie geweigerd.

7.2. Als uit de controle blijkt dat een Fiber NT Installatie vereist is, zal Proximus een Fiber NT leveren, installeren en met het bestaande Fiber Intro-punt verbinden op het Installatie Adres van de Klant.

7.2.1. De Fiber NT en de optische patchkabel die hem met het Fiber Intro-punt verbindt worden geleverd en geïnstalleerd door Proximus in de SDU.

7.2.2. Voor MDU’s waarbij een gestructureerde glasvezelbekabeling beschikbaar is tussen de technische ruimte en de LU van de klant, wordt de Fiber NT geïnstalleerd door Proximus in de LU van de klant en verbonden met het Fiber Intro-punt via de gestructureerde bekabeling.

7.2.3. Voor MDU’s waarbij geen gestructureerde glasvezelbekabeling beschikbaar is tussen de technische ruimte en de LU van de Klant, worden de Fiber NT en de optische patchkabel die hem verbindt met het Fiber Intro-punt geleverd en geïnstalleerd door Proximus in de technische ruimte van de MDU. In dat geval is de Klant verantwoordelijk voor het aansluiten van de Fiber NT die door Proximus in de technische ruimte is geplaatst op zijn LU via gestructureerde UTP CAT 6 (of hogere) bekabeling.

Nadat de Fiber NT is geïnstalleerd, wordt een optisch patchkabel van maximaal vijf (5) meter tussen het Fiber Intro-punt en de Fiber NT geïnstalleerd. De optische patchkabel wordt in een bestaande kabelgoot geplaatst. De aanwezigheid van de kabelgoot is de verantwoordelijkheid van de Klant. De Proximus technieker voert geen boorwerkzaamheden uit en legt geen verticale bekabeling aan.

Het verbinden van de Fiber NT met het Fiber Intro-punt leidt de Activatie van de Fiber Dienst.

7.3. De installatie en aansluiting van de Fiber NT wordt uitgevoerd door een Proximus technieker. Hiervoor is een afspraak op het Installatie Adres van de Klant vereist.

7.4. In het geval dat de afspraak voor de geplande Fiber NT Installatie niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan schriftelijk onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht.

7.4.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór de geplande Fiber NT Installatie edpnet verzoekt om het Moment van Afspraak op een andere dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

7.4.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór de geplande Fiber NT Installatie edpnet verzoekt om het Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW).

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

7.5 Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:
- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie, de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

7.6. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert voor de geplande Fiber NT Installatie, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

7.6.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor de geplande Fiber NT Installatie door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

7.6.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling minder dan twee (2) werkdagen voor de geplande Fiber NT Installatie door de Klant wordt geannuleerd, of indien de Klant of de Contactpersoon de bestelling op het Moment van Afspraak annuleert, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

7.7. In het geval dat de technieker de Fiber NT Installatie niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichting(en) zoals beschreven in hoofdstuk 13 van deze Installatie Voorwaarden, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat er geen nieuw Moment van Afspraak kan gepland worden om redenen die te wijten zijn aan de Klant, wordt de bestelling geannuleerd door edpnet vanwege het technisch niet kunnen leveren van de Fiber Dienst. De Klant kan geen rechten claimen op basis van deze annulering van de bestelling door edpnet omdat hij zelf aan de basis ligt van de annulering.

7.8. In het geval dat de Klant bij edpnet een installatie van het type « Installatie Zonder Zorgen voor FttH » heeft besteld, en voor zover dit nog niets is gebeurd, zal edpnet na een succesvolle Fiber NT Installatie de Klant contacteren om een Moment van Afspraak voor de verdere installatie vast te leggen.

8. Installatie Zonder Zorgen voor DSL

8.1. Bij een Installatie Zonder Zorgen voor DSL zorgt edpnet ervoor dat de Klant de bestelde DSL Dienst kan gebruiken. Een gedetailleerde beschrijving van wat een Installatie Zonder Zorgen voor DSL wel en niet omvat kan worden teruggevonden op https://www.edpnet.be/nl/support/installeren-en-gebruiken/internet/meer-informatie-over-dsl-installatie/wat-is-een-installatie-zonder-zorgen.html.

Een Installatie Zonder Zorgen voor DSL kan uit twee (2) delen bestaan, namelijk een Telecom Installatie en de installatie van de Hardware. Als blijkt dat een Telecom Installatie noodzakelijk is, probeert edpnet zowel de Telecom Installatie als de installatie van de Hardware te laten uitvoeren door een edpnet technieker zodat er slechts één (1) afspraak nodig is. Als blijkt dat het niet mogelijk is om de Telecom Installatie te laten uitvoeren door een edpnet technieker, dan wordt deze uitgevoerd door een Proximus technieker. De installatie van de Hardware door een edpnet technieker wordt dan zo snel mogelijk gepland na de voltooiing van de Telecom Installatie en de Activatie van de DSL-lijn. In een dergelijk geval zijn twee (2) verschillende afspraken op het Installatie Adres van de Klant vereist.

Voor de apart uitgevoerde Telecom Installatie door een Proximus technieker gelden de bepalingen van hoofdstuk 5 van deze Installatie Voorwaarden. Voor (het deel van) de Installatie Zonder Zorgen uitgevoerd door een edpnet technieker zijn de bepalingen van deze hoofdstuk 8 van toepassing.

8.2. In het geval dat het Moment van Afspraak niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

8.2.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór het geplande het Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

8.2.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór het geplande het Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

Indien er geen nieuw Moment van Afspraak voor de Installatie Zonder Zorgen kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de DSL Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de DSL Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

8.3 Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:

- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie;
- de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

8.4. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

8.4.1. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor het geplande Moment van Afspraak door de Klant wordt geannuleerd, en de DSL lijn is nog niet geactiveerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen).

8.4.2. Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling op een ander moment voor het geplande Moment van Afspraak door de Klant wordt geannuleerd, of indien de Klant of de Contactpersoon de bestelling op het Moment van Afspraak annuleert, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

8.5. In het geval dat de technieker de Installatie Zonder Zorgen niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichtingen zoals beschreven in hoofdstuk 13 van deze Installatie Voorwaarden, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

Indien geen nieuw Moment van Afspraak kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de DSL Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de DSL Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

8.6. Voor de uitvoering van de Installatie Zonder Zorgen voorziet edpnet één (1) werkuur. Dit werkuur vangt aan op het moment beschreven in artikel 13.6. Edpnet is gerechtigd de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 14.2.

8.7. Wanneer de Klant een Installatie Zonder Zorgen heeft besteld, en tijdens de Provisioning blijkt dat er een Telecom Installatie nodig is, zal edpnet de Klant hiervoor geen meerprijs aanrekenen. Op de Telecom Installatie zijn de bepalingen van hoofdstuk 5 van deze Installatie Voorwaarden van kracht.

Wanneer de Klant de Installatie Zonder Zorgen annuleert nadat de Telecom Installatie reeds is uitgevoerd, is edpnet gerechtigd om de Klant de vergoeding voor de uitgevoerde Telecom Installatie aan te rekenen. De geldende vergoeding voor een Telecom Installatie kan worden teruggevonden op www.edpnet.be. Met eventuele promoties wordt geen rekening gehouden.

8.8. Als de noodzaak van een SNA wordt gedetecteerd tijdens de Provisioning, zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte stellen. Voor deze SNA zijn de bepalingen onder hoofdstuk 10 van deze Installatie Voorwaarden van toepassing.

8.9. Ter afsluiting van de Installatie Zonder Zorgen zal de edpnet technieker aan de Klant vragen om een Interventieformulier te ondertekenen. Indien de Klant op dat ogenblik geen opmerkingen formuleert over de werking van de Hardware, erkent hij de Hardware in goede staat te hebben ontvangen zonder zichtbare gebreken of tekortkomingen. Tenzij er opmerkingen over de werking van de Dienst worden vermeld op het Interventieformulier, zal de installatie als geslaagd worden beschouwd. Vanaf het moment van ondertekening van het Interventieformulier gaat alle risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware over op de Klant.

9. Installatie Zonder Zorgen voor Fiber

9.1. Een Installatie Zonder Zorgen voor Fiber houdt in dat, na de Activatie van de Dienst, een edpnet technieker de Gigabit Ethernet-poort van de via edpnet verkregen Router via een UTP-kabel verbindt met de Gigabit Ethernet-poort van de Fiber NT. Nadat de Router is geconfigureerd voor gebruik op het Proximus FttH Netwerk, zal de edpnet technieker de verbinding testen.

In een situatie zoals beschreven in artikel 6.2.3 en 7.2.3 waar de Fiber NT door Proximus werd geïnstalleerd in de technische ruimte van de MDU, en de Klant de Fiber NT niet heeft verbonden met zijn LU via gestructureerde UTP CAT 6 (of hogere) bekabeling, zal de edpnet technieker in overeenstemming met artikel 13.5 in de technische ruimte de Router met de Fiber NT verbinden. Als de Klant weigert dat de edpnet technieker in de technische ruimte de Router met de Fiber NT verbindt, zal de edpnet technieker vertrekken. Artikel 9.5 is in dit geval van toepassing.

De edpnet technieker verbindt noch configureert niet-via-edpnet-verkregen Hardware noch het interne netwerk van de Klant.

9.2. In het geval dat het Moment van Afspraak niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

9.2.1. Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór het geplande het Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

9.2.2. Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór het geplande het Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 49,59 exclusief BTW (€ 60,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat er geen nieuw Moment van Afspraak kan worden ingepland om redenen die aan de Klant kunnen worden toegeschreven, of indien de Klant de Installatie Zonder Zorgen voor Fiber voor onbepaalde tijd wil uitstellen, is edpnet gerechtigd om de FttH Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

9.3 Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:

- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie;
- de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

9.4. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling voor de geplande Installatie Zonder Zorgen voor Fiber door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

9.5. In het geval dat de technieker de Installatie Zonder Zorgen niet kan aanvatten of voltooien omdat de Klant niet heeft voldaan aan één (1) of meerdere verplichtingen zoals beschreven in hoofdstuk 13 van deze Installatie Voorwaarden, zal de technieker vertrekken. Edpnet zal dit als een Onnodige Interventie beschouwen zoals beschreven in hoofdstuk 12 van deze Installatie Voorwaarden.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

Indien geen nieuw Moment van Afspraak kan worden overeengekomen vóór de datum waarop de Activatie van de Fiber Dienst is voorzien, of wanneer de Klant de installatie voor onbepaalde tijd wenst uit te stellen, is edpnet gerechtigd om de DSL Dienst te facturen vanaf de voorziene datum van Activatie.

Indien de Klant de bestelling annuleert nadat de Installatie Zonder Zorgen door de technieker is afgebroken omdat de Klant niet voldeed aan een (1) of meer verplichtingen zoals beschreven in hoofdstuk 13 van deze Installatie Voorwaarden, heeft edpnet het recht om dit te beschouwen als een voortijdige beëindiging van het contract tijdens de vaste termijn en een vergoeding voor vroegtijdige beëindiging op grond van artikel 9.3 van de Algemene Voorwaarden te eisen.

9.6. Voor de uitvoering van de Installatie Zonder Zorgen voorziet edpnet één (1) werkuur. Dit werkuur vangt aan op het moment beschreven in artikel 13.6. Edpnet is gerechtigd de extra werktijd aan te rekenen zoals beschreven in artikel 14.2.

9.7. Ter afsluiting van de Installatie Zonder Zorgen zal de edpnet technieker aan de Klant vragen om een Interventieformulier te ondertekenen. Indien de Klant op dat ogenblik geen opmerkingen formuleert over de werking van de Hardware, erkent hij de Hardware in goede staat te hebben ontvangen zonder zichtbare gebreken of tekortkomingen. Tenzij er opmerkingen over de werking van de Dienst worden vermeld op het Interventieformulier, zal de installatie als geslaagd worden beschouwd. Vanaf het moment van ondertekening van het Interventieformulier gaat alle risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware over op de Klant.

10. Small Network Adaptations

10.1. Small Network Adaptations (SNA) worden in het kader van Provisioning uitgevoerd wanneer er geen geschikte introductiekabel beschikbaar is, of alle koperparen in gebruik zijn voor andere diensten of de huidige vrije koperparen niet bruikbaar of van onvoldoende kwaliteit zijn om de gevraagde DSL Dienst op te kunnen activeren. Het aanleggen of graven van nieuwe distributiekabels, nieuwe straatkasten of nieuwe voedingskabels valt buiten de scope van SNA. De bepalingen in hoofdstuk 11 "Proximus standaardvoorwaarden voor toegang" van deze Installatie Voorwaarden zijn van toepassing.

10.2. Indien de noodzaak voor SNA wordt gedetecteerd, zal edpnet de Klant hiervan op de hoogte stellen.

Na ontvangst van de goedkeuring voor het uitvoeren van de SNA-werken deelt edpnet het Moment van Afspraak mee aan de Klant.

Indien het uitvoeren van de SNA-werken niet binnen vijf (5) werkdagen door de Klant wordt goedgekeurd, of indien het uitvoeren van de SNA-werken door de Klant wordt afgewezen, annuleert edpnet de bestelling omdat het technisch gezien niet in staat is om de Dienst te verlenen.

10.3. In het geval dat het Moment van Afspraak niet kan worden nagekomen door de Klant of de Contactpersoon, om welke reden dan ook, dient edpnet hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

10.3.1 Wanneer de Klant uiterlijk twee (2) werkdagen vóór het geplande Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen) aan te rekenen.

10.3.2 Wanneer de Klant minder dan twee (2) werkdagen vóór het geplande Moment van Afspraak edpnet verzoekt om het geplande Moment van Afspraak op een ander dan het eerder door edpnet meegedeelde Moment van Afspraak te laten doorgaan, om eender welke reden, is edpnet gerechtigd om de Klant een Vergoeding voor Wijziging van de Geplande Afspraak in rekening te brengen gelijk aan € 20,66 exclusief BTW (€ 25,00 inclusief BTW) aan te rekenen.

Edpnet deelt het nieuwe Moment van Afspraak mee aan de Klant.

In het geval dat er geen nieuw Moment van Afspraak voor de SNA-werken gepland kan worden om redenen die te wijten zijn aan de Klant, wordt de bestelling geannuleerd door edpnet vanwege het technisch niet kunnen leveren van de DSL Dienst. De Klant kan geen rechten claimen op basis van deze annulering van de bestelling door edpnet omdat hij zelf aan de basis ligt van de annulering.

10.4 Een Nutteloos Bezoek vindt plaats wanneer de technieker zijn interventie niet kan uitvoeren. Een Nutteloos Bezoek kan om de volgende redenen gebeuren:

- de Klant of de Contactpersoon is niet aanwezig op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon is niet bereikbaar op het Moment van Afspraak;
- de Klant of de Contactpersoon annuleert de installatie;
- de Klant of de Contactpersoon is niet klaar voor de installatie;
- de site is niet klaar voor de installatie;
- het door de Klant opgegeven contactnummer is niet juist.

Bij een Nutteloos Bezoek is edpnet gerechtigd om de Klant een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 52,75 exclusief BTW (€ 63,83 BTW inbegrepen).

Indien de technieker de Klant of de Contactpersoon voor het Moment van Afspraak telefonisch kan bereiken, en de Klant of de Contactpersoon de technieker vraagt om niet langs te komen, dan zal edpnet dit als een Afgebroken Bezoek beschouwen en is het gerechtigd om de Klant hiervoor een vergoeding in rekening te brengen gelijk aan € 17,79 exclusief BTW (€ 21,53 BTW inbegrepen).

10.5. In het geval dat de Klant de bestelling annuleert, om welke reden dan ook, moet edpnet hiervan op de hoogte worden gebracht zoals beschreven in artikel 9.2 van de Algemene Voorwaarden.

10.5.1 Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling uiterlijk twee (2) werkdagen voor het geplande het Moment van Afspraak door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 8,26 exclusief BTW (€ 10,00 BTW inbegrepen)

10.5.2 Indien om redenen die redelijkerwijs niet aan edpnet kunnen worden toegeschreven de bestelling minder dan twee (2) werkdagen voor het geplande het Moment van Afspraak door de Klant wordt geannuleerd, heeft edpnet het recht om de Klant Annuleringskosten in rekening te brengen gelijk aan € 103,31 exclusief BTW (€ 125,00 BTW inbegrepen).

De bewijslast voor de onweerlegbare tekortkoming vanwege edpnet ligt volledig bij de Klant.

10.6. In het geval van een SNA overeenkomstig artikel 5.4, zullen zowel de SNA als de Telecom Installatie worden uitgevoerd door Proximus, hoewel niet noodzakelijk door dezelfde Proximus techniekers. Daarom kunnen twee (2) verschillende afspraken op het Installatie Adres van de Klant nodig zijn. De Telecom Installatie wordt niet apart aan de Klant in rekening gebracht. Artikel 10.3 is van toepassing op alle vereiste interventies in de context van een SNA.

10.7. In het geval dat de Klant een Installatie Zonder Zorgen voor DSL heeft besteld, zal edpnet na de uitvoering van de SNA-werken contact opnemen met de Klant om een Moment van Afspraak voor de verdere installatie vast te stellen.

11. Proximus standaardvoorwaarden voor toegang

11.1. Zowel een SNA als het zogeheten Aansluitingsgedeelte van de Fiber Intro-punt & NT Installatie worden alleen maar uitgevoerd als aan onderstaande Proximus standaardvoorwaarden voor toegang is voldaan.

11.2. Een vrije buis of een open geul moet beschikbaar zijn op het privédomein van de Klant op het Moment van Afspraak.

Indien een vrije buis of een open geul niet beschikbaar is op het privédomein van de Klant op het Moment van Afspraak, kan Proximus worden gevraagd om ook dit deel van het werk uit te voeren op voorwaarde dat de Klant ermee instemt de prijs te betalen voor dat deel van het werk dat Proximus moet uitvoeren. Deze prijs zal van geval tot geval worden vastgesteld. Proximus zal een prijsopgave verstrekken aan edpnet, die het op zijn beurt doorgeeft aan de Klant.

11.2.1 Indien vijf (5) werkdagen na ontvangst van de offerte van edpnet de Klant de offerte nog niet heeft geaccepteerd, zal edpnet de offerte als afgewezen beschouwen. Indien de Klant in dat geval niet bereid is om zelf een vrije buis of een open geul te voorzien, wordt de bestelling door edpnet geannuleerd omdat het technisch niet in de mogelijkheid verkeert om de Dienst op het Installatie Adres van de Klant te activeren. In dergelijk geval is edpnet gerechtigd om alle kosten die het door Proximus wordt aangerekend voor het opmaken van de offerte, zelf aan de Klant in rekening te brengen.

11.2.2 Indien de Klant de offerte afkeurt en hij niet zelf bereid is om een vrije buis of een open geul te voorzien, wordt de bestelling door edpnet geannuleerd wordt de bestelling door edpnet geannuleerd omdat het technisch niet in de mogelijkheid verkeert om de Dienst op het Installatie Adres van de Klant te activeren. In dergelijk geval is edpnet gerechtigd om alle kosten die het door Proximus wordt aangerekend voor het opmaken van de offerte, zelf aan de Klant in rekening te brengen.

11.2.3 Indien de Klant de offerte accepteert, deelt edpnet het Moment van Afspraak aan de Klant mee.

11.3. Proximus zal de SNA alleen uitvoeren als de laswerken vóór het Installatie Adres van de Klant kunnen plaatsvinden. Proximus voorziet een Introductie Kabel met een standaardlengte van twintig (20) meter om een verbinding tot stand te brengen tussen de distributiekabel en de NTP. Indien een Introductie Kabel met een lengte van meer dan twintig (20) meter nodig blijkt, zal de Klant de relevante prijs voor het extra werk in rekening worden gebracht.

Op grond van artikel 192/2 van het AREI, en om de veiligheid van Proximus lassers en andere personen te waarborgen, moeten de Proximus techniekers, voordat ze een nieuwe verbinding met laswerkzaamheden realiseren, de liggingsplannen van alle mogelijke ondergrondse kabels en leidingen raadplegen die andere nutsbedrijven hebben aangelegd.

11.4 Proximus zal het zogeheten Aansluitingsgedeelte van de Fiber Intro-punt & NT Installatie alleen uitvoeren als de verbinding in de straat vóór het Installatie Adres van de Klant tot stand kan worden gebracht. Proximus voorziet een Introductie Kabel met een standaardlengte van twintig (20) meter om de verbinding tussen de DTP en het Fiber Intro-punt te realiseren. Indien een Introductie Kabel met een lengte van meer dan twintig (20) meter nodig blijkt, zal de Klant de relevante prijs voor het extra werk in rekening worden gebracht.

12. Onnodige Interventie

12.1. Een Onnodige Interventie is:

12.1.1 een verzoek tot herstelling van een storing die niet door edpnet veroorzaakt werd en waarbij door edpnet of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingwerken, testen, verplaatsingen, inplanning, ...) zijn uitgevoerd;

12.1.2 een interventie waarbij edpnet of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingwerken, testen, verplaatsingen, inplanning, ...) verricht heeft doordat de Klant of zijn Contactpersoon niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had;

12.1.3 een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de lijn of eender welke fout van de Klant.

Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de Klant en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de Klant.

12.2. Bij een Onnodige Interventie is edpnet gerechtigd om de Klant een administratieve vergoeding gelijk aan € 146,64 exclusief BTW (€ 199 BTW inbegrepen) aan te rekenen. Daarnaast is edpnet ook gerechtigd om alle kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de Klant door te rekenen.

13. Verplichtingen van de Klant en de Contactpersoon

13.1. Voorafgaand aan een afspraak met een technieker moet de Klant of de Contactpersoon kennis nemen van de kenmerken van de gekozen installatiemethode, die wordt vermeld op www.edpnet.be, en die ook beschikbaar is via de Klantendienst van edpnet.

13.2. De Klant of de Contactpersoon dient voorafgaand aan de afspraak edpnet alle nodige informatie te bezorgen alsook alle maatregelen te nemen om de afspraak vlot te laten aanvangen en verlopen. Informatie hierover is te vinden op www.edpnet.be en verkrijgbaar via de edpnet Klantendienst.

13.3. De Klant dient op het moment van de bestelling een Belgisch telefoonnummer op te geven, bij voorkeur een mobiel nummer, van een meerderjarig persoon. Deze persoon zal dienst doen als Contactpersoon en dient op het ogenblik van het Moment van Afspraak op het Installatie Adres aanwezig te zijn.

13.4. Bij een Installatie Zonder Zorgen dienen verzoeken aangaande specifieke configuraties van Hardware op het moment van het vastleggen van de afspraak, en dus vooraf, aan edpnet te worden meegedeeld. Verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de Installatie Zonder Zorgen zullen als extra werk worden beschouwd en aangerekend worden conform artikel 14.2.

De technieker heeft te allen tijde het recht om verzoeken aangaande specifieke configuraties gedaan tijdens de Installatie Zonder Zorgen te weigeren. De Klant kan geen rechten doen ontstaan uit deze weigering.

13.5. Interne Bekabeling behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de Klant en wordt niet uitgevoerd door edpnet of haar onderaannemer. Wanneer tijdens een Installatie Zonder Zorgen door de edpnet technieker wordt vastgesteld dat de Interne Bekabeling ontbreekt, onvolledig is, of van onvoldoende kwaliteit, zal de edpnet technieker de installatie van de Hardware op het Proximus intro-punt in het gebouw punt uitvoeren.

13.6. De Klant erkent dat bij een installatie het een (1) uur tijdslot van de edpnet technieker begint te lopen van zodra deze het eerste contact maakt, waaronder dient te worden verstaan, doch niet strikt beperkt is tot het aanbellen op het Installatie Adres, door een poort gaan op het Installatie Adres, de deur van het gebouw op het Installatie Adres openen, ...

De Klant erkent dat elke vertraging door edpnet aangerekend mag worden conform artikel 14.2. De reden(en) voor de vertraging zal door de technieker op het Interventieformulier worden vermeld.

13.7. De Contactpersoon dient voorafgaand aan elke afspraak met een technieker op de hoogte te zijn van de kenmerken van de gekozen installatiemethode, zodat hij weet

- wat de technieker precies komt doen;

- waar precies de technieker werken dient uit te voeren;

- welke de nodige paswoorden en andere toegangsmethoden zijn;

- dat de technieker geen vooraf niet-overeengekomen werken zal uitvoeren.

13.8. Op de dag van de afspraak dient de Contactpersoon te allen tijde bereikbaar te zijn op het tijdens de bestelling doorgegeven telefoonnummer. Hij is onmiddellijk beschikbaar wanneer de technieker zich op het Installatie Adres aanmeldt.

13.9. De Contactpersoon dient de technieker vlot toegang te verschaffen tot alle plaatsen waar zich de verschillende componenten van de Dienst bevinden waar de technieker mogelijk werken dient uit te voeren.

13.10. De Klant dient ervoor te zorgen dat Hardware door de technieker geïnstalleerd kan worden in een ruimte die geschikt is voor een veilige installatie, onderhoud, werking en verwijdering van de Hardware.

13.11. De Klant garandeert dat de vereiste elektrische aansluitingen aanwezig zijn op de installatieplaats.

13.12. De Klant verleent de technieker de toestemming om in de door hem gebruikte lokalen de werken en herinrichtingen uit te voeren die nodig zijn voor de correcte werking van de Dienst.

13.13. De Klant zorgt ervoor dat er geen objecten (meubilair, dozen, ...) in de weg staan waar werken door de technieker moet worden uitgevoerd.

13.14. De Klant staat de technieker onvoorwaardelijk toe om voor de uitvoering van zijn werkzaamheden zonder beperkingen kosteloos gebruik te maken van het stroomnet en de internetverbinding van de Klant.

13.15. De Klant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de technieker in veilige en hygiënisch verantwoorde omstandigheden kan werken. Als onveilige of onhygiënische omstandigheden dienen te worden beschouwd, onder andere, maar niet beperkt tot, water in een ruimte, niet-beveiligde elektriciteitsinstallaties, scherpe voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats, de aanwezigheid van schimmels, voorwerpen die een sterke of onaangename geur verspreiden, en alles wat door een normaal persoon als onhygiënisch of onveilig kan worden beschouwd.

13.16. Het is de Klant te allen tijde verboden de openbare telecommunicatie-infrastructuur, met inbegrip van het Proximus intro-punt, te wijzigen. Wanneer gedurende de reparatie van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

13.17. De Klant mag geen enkele wijziging aan de Hardware aanbrengen die de werking van het Netwerk zou kunnen verstoren. Wanneer gedurende de reparatie van de lijn blijkt dat de oorzaak van het door de Klant gemelde probleem te wijten is aan wijzigingen door anderen dan de technieker aangebracht aan de Hardware, zal edpnet dit als een Onnodige Interventie beschouwen.

13.18. De Klant moet de installaties uitgevoerd door edpnet of zijn onderaannemer respecteren, ongeacht of die zich bevinden op plaatsen dat hij alleen of in gemeenschap met anderen bezit.

13.19. De Klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de informatie over zijn gekozen installatietype en deze Installatie Voorwaarden, door middel van daartoe op www.edpnet.be, in de Browser van de Klant of andere beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

14. Installatievergoeding

14.1. Afhankelijk van de gekozen installatie, wordt er een andere installatievergoeding aangerekend. Alle informatie hieromtrent kan op www.edpnet.be worden teruggevonden.

De toepasselijke installatievergoeding zal ook op de eventuele offerte en/of orderbevestiging worden vermeld.

14.2. Alle bijkomende handelingen door de technieker verricht na verloop van het een (1) uur tijdslot zullen afzonderlijk worden aangerekend tegen een tarief van € 50,00 per uur, exclusief BTW (€ 60,50 BTW inbegrepen), per begonnen kwartier.

14.3. De prijs voor door edpnet verkochte Hardware, waaronder doch niet beperkt tot de modem, router, splitter, telefoontoestellen … zijn niet inbegrepen in de installatievergoeding, tenzij anders vermeld.

14.4. Elke nieuwe installatie of elke verhuizing van een reeds door edpnet uitgevoerde installatie zal worden aangerekend op basis van de geldende installatietarieven.

15. Specifieke bepalingen gerelateerd aan edpnet Telephony

15.1. De configuratie van edpnet Telephony is beperkt tot het configureren van de VoIP-account in de modem/router zodat deze klaar is voor gebruik. De configuratie van het intern telefoonnetwerk is de verantwoordelijkheid van de Klant.

15.2. Het eventueel aansluiten van interne telefoonlijnen op de modem/router zal door de technieker worden uitgevoerd als Best Effort.

15.3. Edpnet kan niet instaan voor de foutloze werking van bepaalde alarminstallaties, telefooncentrales en andere specifieke eindapparatuur of bepaalde websites die aangesloten zijn op of met het edpnet Netwerk. De Klant dient hiervoor beroep te doen op de leverancier of installateur van de betreffende installatie(s) of dienst(en).

16. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van edpnet

16.1. De werkzaamheden van de technieker betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven op de orderbevestiging en het desbetreffende hoofdstuk van deze Installatie Voorwaarden. Alles wat niet expliciet vermeld staat, is automatisch uitgesloten.

16.2. Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst kan beschikken over een gedetailleerde beschrijving van wat een bepaalde installatie wel en niet omvat.

Edpnet zorgt ervoor dat de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst over deze Installatie Voorwaarden kan beschikken.

De Klant zal naar de betreffende informatie geleid worden via een Hyperlink verwerkt in het offerteformulier, de orderbevestiging en het bevestigingsbericht met het Moment van Afspraak voor de installatie. De informatie is ook beschikbaar op www.edpnet.be en is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via de edpnet klantendienst.

16.3. De technieker zal bij de uitvoering van de werken handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakman zou handelen.

16.4. Werkzaamheden van de technicus aan het Proximus intro-punt in het gebouw zullen worden uitgevoerd volgens Proximus specificaties en normen.

16.5. De installatie van Hardware zal door de technieker worden uitgevoerd volledig in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant, volgens de relevante norm en alle regels die gelden.

16.6. De technieker zal de werkplaats achterlaten in de staat waarin ze zich bevond bij de aanvang van zijn werkzaamheden.

16.7. De technieker streeft ernaar het opgegeven Moment van Afspraak stipt na te komen. De tijdige aankomst van de technieker op het Moment van Afspraak is een middelen- en geen resultaatsverbintenis. Dus het Moment van Afspraak is een geschatte tijd. De technieker zal voorafgaand aan zijn aankomst op het Installatie Adres de Contactpersoon telefonisch van zijn aankomst op de hoogte brengen.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Hoewel de technieker zich inspant om zijn werkzaamheden steeds naar behoren uit te voeren, kan niet worden uitgesloten dat door of bij de werkzaamheden schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de technieker, is edpnet niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

17.2. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van Best Effort.

17.3. Edpnet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden.

17.4. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

17.5. Edpnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant of derden als gevolg van verlies of defect geraken van data of software in welke vorm of mate dan ook. De Klant dient vóór de installatie een back-up van zijn volledige systeem en van zijn gegevens te maken.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren