Edpnet telephony voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De in dit document beschreven voorwaarden zijn UITSLUITEND van toepassing op alle overeenkomsten tussen edpnet en de klant voor de levering van het van edpnet afkomstige internettelefonie abonnement. Deze voorwaarden dienen als uitbreiding worden gezien op de Algemene internet voorwaarden. De klant/abonnee erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.2 Het internettelefonie aanbod van edpnet houdt de levering in van een Voice over IP (VoIP) account op het netwerk van edpnet, alsook een bijhorend telefoonnummer. Bij het afsluiten van een internettelefonie abonnement heeft de klant de kans om bij edpnet de hardware aan te kopen die nodig is om van de dienst gebruik te kunnen maken. De goede werking van de dienst kan enkel gegarandeerd worden mits er gebruik wordt gemaakt van VoIP-hardware die door edpnet is geleverd. Elke andere hardware wordt gebruikt op risico van de klant.

1.3 De Algemene internet voorwaarden (waarvan sprake in artikel 1.1) zijn te raadplegen op de website www.edpnet.be.

1.4 Het internettelefonie abonnement van de klant wordt enkel geactiveerd op een actieve xDSL-verbinding afgenomen bij edpnet. Het is niet mogelijk om deze dienst op andere wijze af te nemen.

Artikel 2: Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee

2.1 Nomadisch gebruik:
Het is niet toegestaan om de internettelefoniedienst van edpnet te gebruiken op een andere plaats dan die plaats die tijdens de bestelling wordt doorgegeven. Indien de klant (bv. door een verhuis) van adres verandert, verbindt zij/hij zich ertoe om edpnet hiervan ten minste 15 werkdagen vooraf op naspeurbare wijze (bvb. post, fax, …) te verwittigen.

2.2 Nummeroverdracht:
Edpnet kan een bestaand telefoonnummer van de klant overdragen naar haar netwerk. De klant vergewist er zich van dat de gegevens (zoals het over te dragen telefoonnummer) die zij/hij aan edpnet verstrekt correct zijn. Het is niet toegestaan om een nummer over te dragen dat niet aan de klant is toegewezen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 Het abonnement kan door de klant besteld worden via de website, of door het intekenen op een offerte opgemaakt door edpnet. Edpnet verbindt er zich toe de dienst zo snel mogelijk te activeren, en de klant te verwittigen zodra de bestelling voltooid is.

3.2 De dienst wordt afgenomen voor een onbepaalde termijn, en wordt maandelijks verlengd. De overeenkomst kan beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. post, fax, …) mits in acht name van een opzegtermijn van één (1) maand vóór vervaldatum. Na het beëindigen van de internettelefonie dienst, kan het nummer dat door de klant werd gebruikt worden weggemigreerd. Indien dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, kan edpnet dit nummer aan een nieuwe klant toekennen.

3.3 Als de internetdienst, waarop internettelefonie is geactiveerd, wordt beëindigd, dan wordt eveneens het abonnement op internettelefonie beëindigd. Indien enkel de internettelefonie dienst wordt beëindigd, zal de internetverbinding voortgezet worden, en zal een maandelijkse toeslag voor de huur van het koperpaar (raw copper) worden aangerekend, aan de op dat ogenblik geldende prijs.

Artikel 4: Overige voorwaarden

4.1 Edpnet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan edpnet de klant/abonnee ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via email, en/of op de webpagina van edpnet (www.edpnet.be). Indien de klant/abonnee een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden één (1) maand na bekendmaking het abonnement opzeggen tegen deze datum. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Artikel 5. Geschillen

5.1 De met edpnet afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

5.2 Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren