Bijzondere voorwaarden domeinnamen

1. Definities

Dienst: De producten en diensten die door edpnet op enig moment worden aangeboden en waarvan de Klant kan gebruik maken.
edpnet: EDPNET Belgium bv, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW-nummer BE 0799.091.641.
Inbegrepen Domeinnaam: De domeinnaam die vervat zit in een contract voor een andere Dienst van edpnet.
Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon of de feitelijke vereniging met wie de onderliggende Overeenkomst wordt gesloten.
Registry: De rechtspersoon die het domein aan de top beheert en bestuurt.

2. Toepassingsgebied van deze Bijzondere Voorwaarden Domeinnamen

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden Domeinnamen, hierna Bijzondere Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden (http://www.edpnet.be/nl/conditions/algemene-voorwaarden/) en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde edpnet, en de Klant, in het kader van de registratie van een domeinnaam.

2.2. De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de kenmerken van de verschillende domeinnamen. Alle informatie hieromtrent is beschikbaar op www.edpnet.be en via de edpnet klantendienst.

2.3. De Klant kan in geen enkel geval bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden wijzigen of vervangen, tenzij schriftelijk wederzijds anders wordt overeengekomen.

2.4. Algemene en / of bijzondere voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Met betrekking tot de registratie van domeinnamen treedt edpnet op als Registrar, dit wil zeggen dat zij, al dan niet rechtstreeks, van de betrokken Registry de bevoegdheid heeft verkregen om domeinnamen onder de extentie die de Registry beheert, te registreren.

3. Verplichtingen van edpnet

3.1. De prestaties en/of stappen die moeten worden uitgevoerd door edpnet in het kader van deze Overeenkomst worden hierna limitatief opgesomd :

3.2. Edpnet behoudt zich het recht voor te weigeren de registratieaanvraag in te dienen ingeval een dergelijke aanvraag de algemene voorwaarden van de Registry schendt en/of meer in het algemeen de desbetreffende domeinnaam beledigend zou zijn of tegen de goede zeden of de openbare orde zou indruisen.

3.3. De dienst die door edpnet wordt geleverd in toepassing van deze overeenkomst, omvat niet het hosten van een website op een server van edpnet. Indien de Klant ook wenst dat de website gehost wordt, dan dient daarvoor een afzonderlijke overeenkomst afgesloten te worden.

4. Rechten en verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant aanvaardt dat de registratie van de domeinnaam slechts effectief is op het ogenblik dat hij van edpnet de melding ontvangt dat de aanvraagprocedure werd voltooid.

4.2. De Klant verbindt zich ertoe voorafgaandelijk na te gaan of de domeinna(a)m(en) die wordt/worden gevraagd beschikbaar zijn. Dit kan via de controle applicatie op www.edpnet.be.

4.3. De Klant verbindt zich ertoe edpnet alle nuttige informatie te verstrekken en waarborgt de juistheid van deze informatie.

4.4. De Klant moet beschikken over een functionerend e-mail adres en verbindt zich ertoe edpnet onmiddellijk en schriftelijk te informeren over elke wijziging van dit adres alsmede over de wijziging van de persoonsgegevens.

4.5. De Klant erkent dat edpnet de registratiekosten (zowel bij eerste registratie als bij hernieuwing) zal betalen bij de desbetreffende Registry voor rekening van de Klant. Met uitzondering van de Inbegrepen Domeinnaam, verbindt de Klant zich ertoe edpnet de voor de levering van de Dienst overeengekomen prijs te betalen.

4.6 In het geval dat de Registry aan de registratie van een domeinnaam specifieke registratievoorwaarden heeft gekoppeld, dient de Klant bij de registratieaanvraag aan edpnet spontaan de nodige informatie / documenten te bezorgen. De informatie omtrent specifieke registratievoorwaarden is beschikbaar op www.edpnet.be en via de edpnet klantendienst.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De artikelen 5.x zijn niet van toepassing voor domeinnamen die Inbegrepen Domeinnamen zijn en voor zolang ze dit zijn. Wanneer de overeenkomst waarvan de Inbegrepen Domeinnaam deel uitmaakt wordt stopgezet door de Klant, om eender welke reden, en de Klant beslist om edpnet als Registrar te behouden voor de betreffende domeinnaam, wordt de overeenkomst voor de domeinnaam apart verdergezet tegen de voorwaarden die op dat moment gelden voor de nieuwe registratie van een vergelijkbare domeinnaam, exclusief de eventuele daarvoor geldende eenmalige kosten.

5.2. De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.

5.3. Alle betalingen dienen vooraf te gebeuren, voor de lengte van de registratie periode die in de overeenkomst is bepaald.

5.4. Gezien de onderliggende contracten tussen edpnet en de Registry, kan de Klant geen terugstorting van betaalde bedragen eisen wanneer hij de overeenkomst vroegtijdig opzegt tijdens de looptijd van de overeenkomst.

5.5. Edpnet behoudt zich het recht voor om op eender welk moment haar tarieven te verhogen. In zulks geval zal edpnet de Klant individueel en schriftelijk op de hoogte brengen van de nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven zullen pas ingaan op het moment dat een nieuwe registratie periode aanvangt. In geval van een tariefverhoging kan de Klant het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, ...) opzeggen uiterlijk 30 kalenderdagen voor het einde van de overeenkomst. Zoals beschreven in artikel 5.4. kan de Klant geen terugstorting van betaalde bedragen eisen wanneer hij de overeenkomst vroegtijdig opzegt tijdens de looptijd van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid en waarborgen

6.1. Edpnet dient de registratieaanvraag electronisch in bij de Registry volgens de door de klant verstrekte gegevens en is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens of onrechtmatig misbruik van gegevens door de klant meegedeeld bij de bestelling.

6.2. Edpnet kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden indien de registratie van de domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd door de Registry of later door deze zou worden nietig verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook. Dit behoort immers tot de uitsluitende bevoegdheid van de Registry. Eveneens is de aansprakelijkheid van edpnet uitgesloten in het geval zij haar hoedanigheid van Registrar bij de Registry verliest.

6.3. De Klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de registratie van de domeinnamen. De Klant is er zich ten volle van bewust dat deze reglementering/wetgeving vatbaar is voor herziening. Onder de term ‘reglementering/wetgeving’ worden tevens de algemene voorwaarden van de Registries begrepen alsook de specifieke voorwaarden die gelden voor de registratie van bepaalde domein extensies. Edpnet heeft geen invloed op de inhoud van deze reglementering/wetgeving en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit deze reglementering/wetgeving en uit de wijziging ervan. De Klant dient zich over de reglementering/wetgeving te informeren op de websites van de Registries.

6.4. De Klant erkent en aanvaardt dat de Registry een beslissing neemt over de registratie van deze domeinna(a)m(en) volgens het beginsel "eerst komt, eerst bediend". Voor de rangschikking van de domeinnaam aanvragen (en dus de bepaling van wie ‘eerst kwam’) komen enkel de volledige aanvragen in aanmerking. Een aanvraag is volledig wanneer ze ontvangen werd door edpnet en alle door edpnet en de Registry gevraagde gegevens bevat.

6.5. De Klant is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam. Met uitsluiting van iedere andere partij is het de volle verantwoordelijkheid van de Klant om te onderzoeken of een inbreuk wordt gepleegd op een wet/reglement of op eerder bestaande merk- of andere rechten van een derde. Edpnet kan in geen geval tussenkomen of betrokken worden bij een minnelijke geschillenregeling zoals de Uniform Domain Name Dispute Resolution (ingesteld door ICANN, d.i. de organisatie die aan de top het Internetgebeuren beheert), de Alternative Dispute Resolution zoals ingesteld door dns.be (de Registry voor het .be domein) of door vergelijkbare procedures van enige andere Registry.

6.6. Edpnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, inbegrepen winstderving, welke ook de oorsprong zij, contractueel, misdadig of ten gevolge van nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met :

6.7. De Klant is ertoe gehouden edpnet te vrijwaren voor elke vordering uitgaande van een derde in verband met de registratie van domeinna(a)m(en). Deze waarborg houdt onder meer in dat de Klant edpnet zal bijstaan in haar verdediging en edpnet zal vergoeden voor elke schade die edpnet lijdt door een dergelijke vordering (in het bijzonder de gerechtskosten, eventuele schadevergoedingen, enz.).

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7.1 De Klant verleent edpnet het recht om persoonsgegevens en andere data die nodig zijn voor het beheer van de domeinna(a)m(en), te verwerken.

De persoonsgegevens die de Klant dient mee te delen aan edpnet zijn:

7.2. Edpnet zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de door de Klant aangevraagde domeinna(a)m(en) en zal in het kader daarvan deze gegevens ook doorgeven aan de desbetreffende Registry. Voor het overige zal edpnet de gegevens slechts aan derden overmaken op bevel van de overheid, op vraag van de geschillenbeslechtingsinstelling of met het oog op de opname in de publiekelijk beschikbare gids (de zogenaamde ‘Whois’) zoals bepaald in 7.4.

7.3. De Klant heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens. Indien deze gegevens foutief zijn, heeft hij de plicht om verbeteringen aan te brengen. Bij vaststelling dient de Klant edpnet hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat de nodige wijzigingen kunnen worden doorgeven aan de Registry. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van deze overeenkomst zonder enig recht op terugstorting van betaalde bedragen. De aanpassing van de contactgegevens bij een Registry kan, afhankelijk van de Registry, door deze beschouwd worden als

De Klant is als enige volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens, en bijgevolg ook voor de gevolgen die ontstaan uit zijn vraag tot correctie van deze gegevens.

7.4. De Klant staat toe dat de Registries deze data (laten) opnemen in een publiekelijk beschikbare gids (de zogenaamde ‘Whois’). Ook datum van registratie en status van domeinnaam en eventueel de gekozen taal voor de minnelijke geschillenregeling mogen opgenomen worden in deze gids (‘Whois’). De voornoemde publiekelijk beschikbare gids (‘Whois’) valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Registries. Edpnet beheert dit op geen enkele wijze. De Klant kan ten allen tijde en zonder opgave van reden de desbetreffende Registry berichten dat zijn persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden.

8. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

8.1. Dit artikel is niet van toepassing voor domeinnamen die Inbegrepen Domeinnamen zijn. De regels m.b.t de aanvang, duur en beëindiging van deze domeinnamen zitten vervat in de contracutuele voorwaarden van de desbetreffende Dienst.

8.2. De overeenkomst neemt een aanvang op het ogenblik dat edpnet de Klant op de hoogte brengt over de aanvaarding van de registratie van domeinnaam door de Registry.

8.3. De overeenkomst wordt afgesloten voor een vaste periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld. Tenzij bij traceerbare schriftelijke opzegging minstens 30 kalenderdagen voor het einde van de overeenkomst, wordt zij telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van dezelfde looptijd. De stilzwijgend verlengde overeenkomst valt onder de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.

8.4. Edpnet mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding noch terugbetaling.

9. Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegdheid

9.1. De algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen die door de desbetreffende ‘Registry’ of door de agent op wie edpnet een beroep doet werden uitgevaardigd, maken integraal deel uit van de onderhavige Bijzondere Voorwaarden.

9.2. Door onderhavige Bijzondere Voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Klant ook de hierboven vermelde algemene voorwaarden.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren