Help & Support

Wat beschouwt edpnet als internetmisbruik

Volgens onze algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de relevante passages over internetmisbruik uit onze Algemene Voorwaarden die u kunt terugvinden onder de categorie "Diensten" > nr.7. "Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee":

(...)

  • 7.3. De klant/abonnee zal van de edpnet diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.
  • 7.4. De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de edpnet diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen:

- de klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de edpnet diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie ;

- de klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van edpnet, andere klanten/abonnees en derden te respecteren ;

- de klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de edpnet diensten of het gebruik of de capaciteit van deze edpnet diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz...);

- de klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of 'hacking' te stellen tegen het systeem van edpnet of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma's niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen.

- de klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbruik doet aan het imago of aan de rechten van edpnet of derden. Edpnet behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.

  • 7.5. Edpnet vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde edpnet in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.

(...)

  • 7.9. In geval van ernstige tekortkoming van de klant/abonnee aan zijn verplichtingen, mag edpnet onmiddellijk de toegang van de klant/abonnee tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en / of voor derden blokkeren. De klant/abonnee wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat zal worden gebruikt is het (e-mail)adres dat de klant/abonnee aan edpnet als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant/abonnee zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft edpnet het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant/abonnee geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.
  • 7.10. De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant/abonnee zijn verplichtingen is nagekomen. Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door edpnet blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant/abonnee kan aantonen dat edpnet de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding bedoeld in artikel 9.3 blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend.

Samengevat

U dient uw internetverbinding verantwoordelijk te gebruiken, volgens het spreekwoordelijke principe van de goede huisvader.

Indien u zelf de oorzaak van internetmisbruik bent, dan hanteert edpnet het zogenaamde vermoeden van onschuld, in de zin dat we gerust willen aannemen dat u ongetwijfeld niet moedwillig hinder veroorzaakt. Dit neemt niet weg dat u als klant zelf verantwoordelijk bent voor alle eventuele vormen van misbruik afkomstig van uw internetverbinding, o.m. spam, portscans e.d.m. ten gevolge van een virus- of malwarebesmetting op uw computer(s). Met de maatregelen beschreven in het artikel "Wat kan men tegen internetmisbruik doen" kunt u zichzelf hiertegen proberen te beschermen.

Edpnet heeft het recht, bij herhaaldelijke, ernstige inbreuken uw internetverbinding al dan niet tijdelijk te blokkeren. Edpnet zal u hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk en telefonisch waarschuwen, u uittreksels uit de klachten bezorgen die we over het misbruik ontvangen hebben en u een redelijke termijn geven om iets tegen het internetmisbruik te ondernemen en edpnet hiervan op de hoogte te brengen. Meer daarover kunt u in het artikel "Wat kan men tegen internetmisbruik doen" lezen.

Preventief en, indien nodig, repressief misbruik tegengaan is in het belang van zowel uzelf, als van edpnet in het algemeen en zijn andere klanten. Indien door uw actieve of passieve toedoen edpnet op zwarte lijsten van derden terechtkomt, is daardoor een groot deel van of zelfs het hele edpnet-cliënteel benadeeld.

We willen daarom benadrukken dat edpnet met grote tegenzin repressief uw internetverbinding afsluit, dus als het toch zo ver zou komen dat edpnet u een ultimatum moet stellen, dan kunt u ervan opaan dat het écht nodig is.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren