Synchronized security voorwaarden

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied
 3. Intellectuele eigendomsrechten en eigendom
 4. Licentierecht en gebruik
 5. Rechten en beperkingen
 6. Onderhoud en ondersteuning
 7. Garanties
 8. Schadeloosstelling
 9. Afstand van garantie
 10. Beperking van aansprakelijkheid
 11. Productwijzigingen
 12. Software van Derden
 13. Naleving van toepasselijke wetgeving
 14. Geldigheidsduur en beëindiging
 15. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
 16. Algemene bepalingen
 17. Hardware
 18. Persoonlijk gebruik door werknemers
 19. Gratis evaluatie

1. Definities

Computer Alle apparaten of computeromgevingen die gebruik maken van een Gelicentieerd Product (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, werkstations, personal computers, laptops, netbooks, tablets, smartphones en omgevingen die zijn verbonden met een e-mailserver, een internetproxy of een gateway-apparaat of een database). Een Gelicentieerd Product hoeft niet fysiek te worden geïnstalleerd in de computeromgeving om voordeel te bieden, noch is er een vereiste voor dat de Computer hardware eigendom is van Licentienemer. De term Computer zoals hier gedefinieerd omvat, zonder beperking, tijdelijke uitrol, elektronische apparaten die in staat zijn om gegevens op te halen, en virtuele machines.
Dienst Het Sophos XG Firewall apparaat en de daarop geïnstalleerde Software, door edpnet aangeboden via Managed Services.
Documentatie De formele Product documentatie (elektronisch of afgedrukt) die door Sophos voor elk Product is gepubliceerd.
Edpnet EDPNET Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW-nummer BE 0799.091.641.
Externe Dienstverlener Een derde partij aan wie de Licentienemer of de Filialen van Licentienemer hun informatietechnologie-functies hebben uitbesteed.
Filialen Met betrekking tot elke partij, entiteiten die controle hebben over, worden gecontroleerd door, of onder gezamenlijke controle staan met een dergelijke partij. Voor de toepassing van deze definitie betekent "zeggenschap" de economische eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van het stemrecht of vermogen in een entiteit.
Gebruiker Een werknemer, consultant of andere persoon die gebruik maakt van een Product dat is gelicentieerd aan Licentienemer.
Gelicentieerd Product Alle of elk (naargelang de context) van die softwareprogramma's die door of namens Licentienemer op een Computer, Server of ander fysiek apparaat zijn geïnstalleerd, samen met de Documentatie en alle Upgrades en Updates van die programma's, maar met uitzondering van software van derden zoals beschreven in Clausule 12.
Hardware Het fysieke Product zelf, zijnde een Sophos XG Firewall, een Sophos Remote Ethernet Device (RED) of een Sophos Access Point (AP), inclusief de Software.
Installatieadres Het fysieke adres waar de Licentienemer de Dienst zal gebruiken.
Licentiedetails Overzicht van het (de) Product(en) waarvoor Licentienemer een licentie heeft en de bijbehorende Producttermijn(en), Licentierechten en licentiegegevens, en die deel uitmaken van deze Licentieovereenkomst.
Licentieovereenkomst De overeenkomst tussen Licentienemer en edpnet waaronder edpnet de Dienst beschikbaar stelt aan Licentienemer en waarop deze Synchronized Security Voorwaarden van toepassing zijn.
Licentienemer De rechtspersoon waaraan licentierechten zijn verleend op grond van deze Licentieovereenkomst.
Managed Services Een overeenkomst tussen edpnet en Licentienemer waarbij afspraken worden gemaakt tussen beide partijen over het beheer en de eigendom van de Hardware.
Onderhoud Collectieve Upgrades en/of Updates (indien van toepassing op het Product) en technische ondersteuning zoals verder beschreven in Clausule 5.
Partner De partij waarvan Licentienemer Sophos Producten verkrijgt, zijnde edpnet.
Product Een Gelicentieerd Product, de drager en/of Hardware, naargelang het geval.
Producttermijn Heeft de betekenis zoals beschreven in Clausule 14 van deze Licentieovereenkomst.
Rapportage Een dag tussen de 20e en de 25e van de maand waarop een inventaris van de Licentie Rechten wordt gemaakt.
Sanctie- en Exportcontrole wetten Elke wet, regelgeving, statuut, verbod of ruimere maatregel die van toepassing is op Producten en/of een van beide partijen met betrekking tot de goedkeuring, toepassing, tenuitvoerlegging en handhaving van economische sancties, exportcontroles, handelsembargo's of andere beperkende maatregelen.
Server Een Computer waarop het Gelicentieerd Product is geïnstalleerd en waarvan andere computers gegevens ontvangen of ophalen. Als de gegevens uitsluitend door het Gelicentieerd Product worden gegenereerd, wordt de Computer niet als een Server beschouwd.
Service Level Agreement Een overeenkomst tussen edpnet en Licentienemer waarin afspraken worden gemaakt tussen beide partijen omtrent het niveau van dienstverlening.
Software Alle elementen die deel uitmaken van de Hardware en die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
Sophos Sophos Limited (een bedrijf geregistreerd in England en Wales onder nummer 02096520) met maatschappelijke zetel te The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 3YP, UK.
Update Een update van de bibliotheek van regels en/of identiteiten en/of andere updates van de detectiegegevens of software (exclusief Upgrades) die door Sophos naar eigen goeddunken van tijd tot tijd ter beschikking van de eindgebruiker worden gesteld, met uitzondering van Updates waarvoor een licentie van Sophos nodig is en die tegen een afzonderlijke Vergoeding ter beschikking worden gesteld.
Upgrade Elke uitbreiding of verbetering van het Product, de Product versie of de Product functie die door Sophos naar eigen goeddunken van tijd tot tijd ter beschikking wordt gesteld, maar met uitsluiting van alle software en/of Upgrades waarvoor een licentie van Sophos nodig is en die tegen een afzonderlijke Vergoeding ter beschikking worden gesteld.
Vergoeding Het bedrag dat moet worden betaald voor het Product.

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze Synchronized Security Voorwaarden, hierna de Security Voorwaarden, vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep die de juridische relatie regelen tussen edpnet en Licentienemer in het kader van de installatie, activering en onderhoud van de Dienst op het Installatieadres.

2.2 Licentienemer mag geen enkele bepaling van deze Security Voorwaarden wijzigen of vervangen, tenzij wederzijds anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van Licentienemer worden uitdrukkelijk afgewezen door edpnet.

3. Intellectuele eigendomsrechten en eigendom

3.1 De Producten, inclusief maar niet beperkt tot alle knowhow, concepten, logica en specificaties, zijn eigendom van Sophos en haar licentiehouders en worden wereldwijd beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2 Licentienemer stemt er hierbij mee in om geen enkel productidentificatienummer of bericht over eigendomsbeperking te verwijderen.

3.3 Licentienemer erkent en stemt er hierbij mee in dat alle rechten, titels en belangen in de Producten en in eventuele wijzigingen die Licentienemer aan de Producten mag aanbrengen zoals hieronder bepaald in deze Licentieovereenkomst, eigendom blijven van Sophos. Deze Licentieovereenkomst verleent aan Licentienemer geen licentie, recht of belang in Sophos's logo's of handelsmerken.

3.4 Gelicentieerde Producten hebben een licentie en worden niet verkocht.

3.5 Tenzij anders expliciet vermeld in deze Licentieovereenkomst, wordt geen enkele licentie of recht rechtstreeks of impliciet, door aansporing, uitsluiting of anderszins verleend.

4. Licentierecht en gebruik

4.1 De Producten hebben een licentie voor een bepaald aantal Gebruikers, Computers, Servers of andere toepasselijke eenheden.

4.2 Tenzij anders overeengekomen is Licentienemer de enige verantwoordelijke voor de aankoop van een Gelicentieerd Product. Op elk moment kan Licentienemer een Gelicentieerd Product toevoegen of verwijderen. Edpnet zal het gebruik van Gelicentieerde Producten van Licentienemer opvolgen.

4.3 De Licentiedetails specificeren het aantal toepasselijke eenheden dat Licentienemer voor elk Product heeft besteld (de "Licentierechten"). Als het gebruik van de Producten door Licentienemer groter is dan het aantal gekochte eenheden, moet Licentienemer onmiddellijk extra eenheden aanschaffen.

4.4 Edpnet zal de toegang en/of het gebruik van de Producten door Licentienemer staken op het moment dat deze Licentieovereenkomst wordt beëindigd.

5. Rechten en beperkingen

5.1 Het is Licentienemer toegestaan om:

(a) Behalve in verband met enig gebruik van de Producten onder Clausule 18, de Producten te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van Licentienemer en zijn Filialen, specifiek gerelateerd aan de integriteit van hun systemen, netwerken, documenten, e-mails en andere gegevens;

(b) Een redelijk aantal kopieën van de Gelicentieerde Producten of een deel daarvan te maken voor backup of noodherstel, op voorwaarde dat Licentienemer Sophos’ kennisgevingen kopieert op dergelijke back-up exemplaar van de Gelicentieerde Producten. Een dergelijke beperking verhindert niet dat Licentienemer zijn gegevens kan back-uppen of archiveren.

5.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om:

(a) Producten te wijzigen of te vertalen;
(i) Behalve indien nodig om de Gelicentieerde Producten te configureren met behulp van de menu's, filters, opties en hulpmiddelen die voor dergelijke doeleinden worden aangeboden en die zijn opgenomen in het Product en;
(ii) Met betrekking tot de Documentatie, behalve indien nodig voor het produceren en aanpassen van handleidingen en/of andere documentatie voor de interne bedrijfsdoeleinden van Licentienemer.

(b) Hardware te ontmantelen, te demonteren (inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de afdekplaten die de toegang tot de Hardware-poorten blokkeren en/of toegang te krijgen tot de interne componenten van de Hardware) of de Producten of een deel daarvan te decompileren of anderszins te proberen om de broncode te achterhalen of de logica daarin te bepalen, behalve voor zover dergelijke beperking door de toepasselijke wetgeving is verboden;

(c) Behalve voor zover uitdrukkelijk anders vermeld in deze Licentieovereenkomst, Producten te gebruiken waarvoor Licentienemer niet heeft betaald of edpnet de toepasselijke Vergoeding niet heeft ontvangen;

(d) De Producten te sub-licentiëren, verhuren, verkopen, leasen, distribueren, over te dragen, verzenden, in te sluiten, toegankelijk te maken of anderszins te gebruiken ten behoeve van derden als onderdeel van een gedeeld kantoor of andere overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Licentieovereenkomst en/of tenzij Licentienemer voor dergelijke doeleinden een afzonderlijke overeenkomst met edpnet sluit;

(e) De Producten te gebruiken anders dan in het kader van haar bedrijfsactiviteiten, tenzij en voor zover die Producten uitdrukkelijk zijn gelicentieerd voor het persoonlijk gebruik van de werknemer in overeenstemming met Clausule 18;

(f) De Producten te gebruiken in of in verband met kritieke beveiligingstoepassingen, waarvoor redelijkerwijs kan worden verwacht dat een eventueel falen van de Producten zal resulteren in persoonlijk letsel of verlies van mensenlevens of eigendommen. Dergelijk gebruik is op eigen risico van Licentienemer en Licentienemer stemt er hierbij mee in om edpnet en Sophos vrij te stellen van enige aansprakelijkheid in geval van claims of vorderingen met betrekking tot dergelijk ongeoorloofd gebruik en/of;

(g) De Producten te gebruiken voor het concurreren met edpnet en/of Sophos, inclusief maar niet beperkt tot competitieve intelligentie (behalve voor zover deze beperking door toepasselijke wetgeving is verboden).

5.3 Toegestaan gebruik door derden:

(a) Licentienemer kan zijn Filialen en Externe Dienstverleners toestaan de Producten te gebruiken op voorwaarde dat:
(i) Licentienemer edpnet hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stelt;
(ii) De Filialen en Externe Dienstverleners de Producten uitsluitend gebruiken in het kader van de bedrijfsactiviteiten van Licentiehouder en zijn Filialen;
(iii) Het feitelijk gebruik van de Producten door Licentienemer, zijn Filialen en Externe Dienstverleners de door Licentienemer aangeschafte Licentierechten niet overschrijdt;
(iv) Licentienemer ervoor zorgt dat zijn Filialen en Externe Dienstverleners op de hoogte zijn van en zich houden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst en; (v) Licentienemer alle verantwoordelijkheid op zich neemt en edpnet en Sophos van elke aansprakelijkheid ontslaat die voortvloeit uit het handelen of de nalatigheid van zijn Filialen en Externe Dienstverleners bij het gebruik van de Producten.

5.4 Licentienemer erkent en stemt ermee in om:

(a) Uitsluitend gerechtigd te zijn om de Producten te gebruiken die worden vermeld in de Licentiedetails en;

(b) Zijn aankoopbeslissing niet te hebben gebaseerd op de toekomstige beschikbaarheid van nieuwe producten en/of aanvullende functies, componenten of versies van de Producten, noch op mondelinge of schriftelijke opmerkingen van edpnet en/of Sophos over toekomstige functionaliteit of functies.

5.5 Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke bepalingen en voorwaarden van overeenkomsten met derden voor hardware, software, connectiviteit en andere producten en services van derden.

5.6 Licentienemer is te allen tijde verplicht om correcte informatie door te geven aan edpnet en blijft verantwoordelijk voor de informatie en de snelle aanpassing ervan indien nodig.

5.7 Behalve in het geval van een verhuis, indien Licentienemer edpnet verzoekt om achteraf en met terugwerkende kracht documenten aan te maken nadat administratieve wijzigingen zijn doorgevoerd in de oorspronkelijk bezorgde informatie, of nadat Licentienemer bepaalde facturatiegegevens heeft aangepast, heeft edpnet het recht om € 12,40 administratiekosten in rekening te brengen.

6. Onderhoud en ondersteuning

6.1 Edpnet biedt alle Hardware aan via Managed Services. In het kader van Managed Services is edpnet verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de geleverde Hardware op het Installatieadres, evenals voor het onderhoud ervan gedurende de Producttermijn.

6.2 Alle verzoeken om technische ondersteuning dienen aan edpnet te worden gericht (en niet rechtstreeks aan Sophos).

6.3 Geen code, bestand of script, op maat gemaakt of verstrekt als voorbeeld ("Fixes"), als onderdeel van de levering van technische ondersteuning die geen deel uitmaakt van de standaard commerciële aanbieding, kan worden gebruikt anders dan in combinatie met het Product waarvoor het is ontwikkeld, gedurende de Producttermijn van het betreffende Product, en onder voorbehoud van de bepalingen van Clausule 19.

6.4 Edpnet zorgt ervoor dat de Licentienemer Updates en Upgrades onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur na de beschikbaarstelling van dergelijke Updates en Upgrades door Sophos, ontvangt.

7. Garanties

7.1 Edpnet biedt alle Hardware aan via Managed Services. In het kader van Managed Services is edpnet verantwoordelijk voor de reparatie of vervanging daarvan gedurende de Producttermijn.

7.2 Inbegrepen in de Dienst is een Service Level Agreement dat garandeert dat edpnet defecte Hardware zal repareren of vervangen vóór het einde van de volgende werkdag. Indien Licentienemer samen met deze Licentieovereenkomst een overeenkomst voor een edpnet internetdienst afsluit, en indien die overeenkomst voor de edpnet internetdienst ook een Service Level Agreement zou bevatten, dan zal een Service Level Agreement met dezelfde garantie als de edpnet internetdienst automatisch van toepassing zijn op de Dienst.

7.3 Licentienemer moet de procedure volgen die wordt beschreven in het Managed Services document dat werd ontvangen bij het afsluiten van de Licentieovereenkomst. Het niet hebben ontvangen van het Managed Services document doet geen afbreuk aan de geldigheid van de Managed Services overeenkomst.

8. Schadeloosstelling

8.1 Onverminderd onderstaande Artikelen 8.2 tot en met 8.4, zal Sophos Licentienemer verdedigen, dekken en vrijwaren van elke aansprakelijkheid in geval van een vordering of procedure bewerend dat het gebruik door Licentienemer van het Gelicentieerd Product of de sub-licentiëring ervan in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, een inbreuk vormt op enig patent, handelsmerk of auteursrecht van een derde partij.

8.2 Licentienemer heeft geen recht op vrijwaring zoals bedoeld in Artikel 8.1 indien:

a) Licentienemer verzuimt om edpnet schriftelijk op de hoogte te stellen binnen tien (10) dagen nadat Licentienemer op de hoogte werd gebracht van een dergelijke vordering of procedure;

b) Licentienemer na schriftelijk verzoek van edpnet of Sophos niet onmiddellijk ophoudt met het gebruiken of bezitten van het Product wanneer een dergelijke vordering wordt ontvangen;

c) Licentienemer, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van edpnet of Sophos, de geldigheid van de vordering erkent of enige actie onderneemt die het vermogen om de vordering of de procedure te betwisten kan schaden indien daarvoor zou worden gekozen;

d) De inbreuk ontstaat als gevolg van aanpassing van het Product door iemand anders dan Sophos, gebruik van het Product anders dan in overeenstemming met de Documentatie, of gebruik van het Product met hardware, software of andere componenten die niet door Sophos werden geleverd, en de inbreuk zonder dergelijk gebruik of wijziging niet zou zijn ontstaan of;

e) De vordering wordt ingediend op basis van gebruik of bezit in een land dat geen partij is in de octrooien, handelsmerken en copyrightsverdragen van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

8.3 Indien een dergelijke vordering of procedure zoals bedoeld in Artikel 8.1 wordt opgestart tegen Licentienemer, heeft alleen Sophos het recht (naar eigen goeddunken):

8.3.1 om zich te verdedigen tegen de vordering of procedure van een derde partij en/of te schikken en/of een tegenprocedure op te starten, en om Licentienemer te verplichten om zich aan te sluiten en samen te werken met de verdediging, de schikking en/of de tegenprocedure op de redelijke kosten van Sophos. Indien Sophos ervoor kiest om geen verdediging te voeren, geen schikking te treffen en/of geen tegenprocedure op te starten, mag Licentienemer zich, na schriftelijke goedkeuring door Sophos, te goeder trouw tegen de vordering verdedigen en zal Sophos alle vorderingen, schadevergoedingen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief honoraria en advieskosten) vergoeden die uiteindelijk zijn toegekend of overeengekomen in een financiële regeling. Sophos heeft het recht om de door Licentienemer krachtens dit artikel gekozen raadsman goed te keuren, een goedkeuring die niet onredelijk mag worden geweigerd; 8.3.2 om:

(i) Een licentie te bemachtigen zodat het gebruik, bezit en distributie van het Product door Licentienemer in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst geen inbreuk meer vormen op patenten, handelsmerken of auteursrechten van derden of;

(ii) Het Product te wijzigen of te vervangen door een functioneel gelijkwaardig Product, zodat het geen inbreuk meer vormt op de octrooien, handelsmerken of auteursrechten van een derde partij. Indien Sophos niet op commercieel redelijke basis kan voldoen aan Artikel 8.3.2 (i) of (ii), kan Sophos het Product stopzetten na kennisgeving aan edpnet, dat aan Licentienemer een pro rata restitutie zal verstrekken van de betaalde vergoedingen voor het betreffende Product.

8.4 Bovenstaande Artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn de enige rechtsmiddelen voor Licentienemer en beschrijven de volledige aansprakelijkheid van edpnet en Sophos in het geval dat een Product de patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij zou schenden. Licentienemer zal zich inspannen om, voor zover mogelijk, zijn verliezen te beperken.

9. Afstand van garantie

9.1 Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties zoals uiteengezet in Clausule 7 hierboven, geven Sophos noch haar externe licentiegevers, leveranciers en medewerkers van bepaalde meegeleverde software, enige garanties, voorwaarden, toezeggingen of beloften van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot het Product of software van derden, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bijzonder doel, niet-inbreuk of enige andere garantie die voortvloeit uit de uitoefening van zakelijke of andere vormen van gebruik.

9.2 Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert Sophos niet dat:

a) Het Product voldoet aan de vereisten van Licentienemer;
b) De werking van het Product niet foutloos of ononderbroken zal zijn;
c) gebreken in een Product zullen worden gecorrigeerd;
d) De Producten alle bedreigingen, toepassingen (al dan niet kwaadwillend) of andere componenten zullen detecteren en/of correct identificeren en/of desinfecteren;
e) Licentienemer het recht heeft om toepassingen van derden te blokkeren of;
f) Licentienemer het recht heeft om informatie van derden te versleutelen of te decoderen.

9.3 Licentienemer erkent verder en gaat ermee akkoord om als enige verantwoordelijk te zijn voor de juiste backup van al zijn gegevens en passende maatregelen te nemen om dergelijke gegevens te beschermen. Sophos, zijn Partner en licentiegevers zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van gegevens.

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 Licentienemer gebruikt het Product op eigen risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn edpnet, Sophos of zijn licentiegevers en leveranciers of leveranciers van bepaalde elementen die deel uitmaken van de Software, in geen geval aansprakelijk jegens Licentienemer (of degenen die vorderen via Licentienemer) voor enige indirecte, gevolg-, incidentele of speciale schade of voor welk verlies dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van contract, bedrijfsonderbreking, verlies of corruptie van gegevens, ongeacht de oorzaak en of die voortvloeit uit contract of onrechtmatige daad, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade aan software van derden, zelfs wanneer edpnet of Sophos zou zijn gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. De beperkingen van dit Artikel zijn van toepassing zelfs als een remedie haar doel niet bereikt.

10.2 In het geval dat enige beperking, uitsluiting, disclaimer of andere bepaling in deze Licentieovereenkomst om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, en edpnet hierdoor aansprakelijk wordt voor verlies of schade die wettelijk mag worden beperkt, zal dergelijke aansprakelijkheid, ongeacht of deze contractueel of onrechtmatig is (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, het bedrag gelijk aan de Vergoedingen betaald door Licentienemer voor een periode van twaalf (12) maanden niet overschrijden.

10.3 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van edpnet jegens Licentienemer voortvloeiend uit of in verband met deze Licentieovereenkomst het bedrag overschrijden dat gelijk is aan de Vergoedingen betaald door Licentienemer voor een periode van 12 maanden.

10.4 Edpnet is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van de Dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor edpnet niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van edpnet of derden die diensten leveren aan edpnet, de elektriciteitsvoorziening en andere storingen die buiten de macht van edpnet liggen, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde contracten van edpnet.

11. Productwijzigingen

11.1 Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat Sophos Producten, Productversies, Productkenmerken, Productondersteuning, Productonderhoud en ondersteuning voor producten van derden (inclusief maar niet beperkt tot besturingssystemen en platforms) op elk moment kan wijzigen, updaten of stopzetten om redenen zoals, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, beveiliging en technologie.

11.2 Licentienemer zal op de hoogte worden gesteld van datum(s) van geplande stopzettingen.

11.3 Sophos raadt Licentienemer aan om altijd het nieuwste Product, de nieuwste versie van het Product en/of producten van derden te gebruiken, indien van toepassing.

12. Software van Derden

12.1 Producten kunnen werken of communiceren met software of andere technologieën door derden in licentie gegeven aan Sophos (“Derde Licentiegevers”), die geen eigendom zijn van Sophos, maar waarvoor Sophos de nodige rechten heeft om aan Licentienemer in licentie te geven (“Software Van Derden”).

12.2 Licentienemer gaat ermee akkoord dat:

a) Licentienemer dergelijke Software Van Derden zal gebruiken in overeenstemming met deze Licentieovereenkomst;
b) Geen enkele Derde Licentiegever enige garantie, voorwaarde, verbintenis of verklaring van enige soort, expliciet of impliciet, biedt aan of aangaat met Licentienemer met betrekking tot dergelijke Software Van Derden of de Producten zelf;
c) Geen enkele Derde Licentiegever enige verplichting heeft of aansprakelijkheid draagt jegens Licentienemer in het kader van deze Licentieovereenkomst of het gebruik van dergelijke Software Van Derden;
d) Dergelijke Software Van derden mogelijk gelicentieerd is onder licentievoorwaarden die Licentienemer aanvullende rechten verleent of aanvullende beperkingen oplegt in verband met dergelijk materiaal, naast die welke in deze Licentieovereenkomst worden genoemd, en dergelijke aanvullende rechten en licentiebeperkingen worden beschreven in de toepasselijke Documentatie, op de relevante Sophoswebpagina of in het Product zelf.

13. Naleving van toepasselijke wetgeving

13.1 Licentienemer stemt ermee in om:
a) Zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en –sancties;
b) Als enige de verantwoordelijkheid op zich te nemen om ervoor te zorgen dat het Product uitsluitend wordt gebruikt, bekendgemaakt en/of getransporteerd in overeenstemming met dergelijke wetgeving betreffende exportcontrole en - sancties en;
c) Het Product, in welke vorm dan ook, direct of indirect, niet opnieuw uit te voeren naar of over te dragen aan een persoon of entiteit gevestigd in Cuba, Iran, Syrië, Soedan, Zuid-Soedan of Noord-Korea;
d) Edpnet onmiddellijk te melden om Sophos te informeren wanneer Licentienemer verneemt dat Licentienemer of een van zijn medewerkers mogelijk toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en - sancties heeft overtreden.

13.2 Licentienemer garandeert dat noch door Licentienemer noch door een van zijn functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, aannemers, tussenpersonen of enige andere persoon of entiteit die in zijn naam handelt, door het aangaan van deze Licentieovereenkomst acties zijn ondernomen of zullen worden ondernemen die direct of indirect in strijd zijn met toepasselijke anti-omkopingswetgeving of -regelgeving waar ook ter wereld.

13.3 Licentienemer garandeert dat het gebruik en het bezit van de Producten in overeenstemming is en blijft met alle andere toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder, maar zonder beperking, erkent Licentienemer en stemt ermee in dat het volgens de toepasselijke wetgeving noodzakelijk kan zijn om individuen te informeren en/of van hen toestemming te krijgen alvorens hun communicatie te onderscheppen, toegang te hebben tot, te monitoren, op te slaan, te bewaren, over te dragen, toegang te verbieden tot en/of te verwijderen. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten.

13.4 Elke bewezen of vermoede schending van deze Clausule 13 door Licentienemer vormt een wezenlijke inbreuk die niet kan worden hersteld en die edpnet het recht geeft om deze Licentieovereenkomst onmiddellijk te beëindigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Licentienemer. Bovendien stemt Licentienemer ermee in (voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, en zonder afstand te doen van de eventuele wettelijke, statutaire of andere immuniteiten van Licentienemer) om edpnet en/of Sophos schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke klacht, procedure, verlies, aansprakelijkheid, kosten of schade geleden of opgelopen door edpnet en/of Sophos als gevolg van of in verband met het overtreden door Licentienemer van deze Clausule 13.

14. Geldigheidsduur en beëindiging

14.1 Deze Licentieovereenkomst gaat in na installatie van de Dienst op het Installatieadres en blijft van kracht tot de vroegste van de volgende data:

a) Het aflopen van de Producttermijn van de Dienst of;
b) De beëindiging van deze Licentieovereenkomst in overeenstemming met de hierin uiteengezette bepalingen en voorwaarden.

14.2 De Licentieovereenkomst wordt gesloten voor een vaste periode van zesendertig (36) maanden. Behoudens beëindiging voor het einde van de Producttermijn, zal de Licentieovereenkomst stilzwijgend worden vernieuwd voor opeenvolgende Producttermijnen van twaalf (12) maanden. De totale maximale Producttermijn bedraagt zestig (60) maanden. In het geval dat Licentienemer de Producttermijn niet wenst te vernieuwen, dient Licentienemer edpnet hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen minstens twee (2) maanden voor het einde van de Producttermijn, zonder de reden daarvoor te hoeven meedelen. In dit geval wordt de Licentieovereenkomst beëindigd op de vervaldatum van de Producttermijn.

14.3 De eenzijdige beëindiging van de Licentieovereenkomst door Licentienemer zal onmiddellijk en onherroepelijk juridische gevolgen hebben. Indien Licentienemer besluit om de Licentieovereenkomst tijdens de Producttermijn te beëindigen, is edpnet gerechtigd om een schadevergoeding te vorderen voor het voortijdig beëindigen van de Licentieovereenkomst. Het bedrag van de schadevergoeding is gelijk aan de som van de resterende maandelijkse bedragen tot de vervaldatum van de Producttermijn.

14.4 In geval van een verhuis naar een nieuwe locatie moet Licentienemer edpnet minstens één (1) maand van tevoren op de hoogte brengen van de verhuisdatum, zodat edpnet de installatie van de Hardware op het nieuwe Installatieadres kan inplannen. In overeenstemming met Clausule 3 van de Bijzondere Voorwaarden Managed Services maakt een verhuis geen deel uit van Managed Services en wordt de installatie van de Hardware op het nieuwe Installatieadres daarom als een afzonderlijke bestelling beschouwd. Daarom zal Licentienemer bij het op de hoogte brengen van edpnet van de verhuis, een offerte ontvangen voor de installatie van de Hardware op het nieuwe Installatieadres. Een verhuis heeft geen invloed op de Producttermijn.

14.5 In het geval dat Licentienemer de Dienst wenst te wijzigen, zal dit door edpnet als een nieuwe bestelling worden beschouwd. In geval van een downgrade heeft edpnet het recht om aan Licentienemer een eenmalige administratieve vergoeding van € 100 in rekening te brengen; in geval van een upgrade zal edpnet Licentienemer geen eenmalige administratieve vergoeding in rekening brengen. Tenzij anders overeengekomen, zal bij activering van de gewijzigde Dienst een creditnota worden opgemaakt voor de teveel gefactureerde Vergoeding in geval van een downgrade, of zal een extra factuur worden opgemaakt voor de te weinig gefactureerde Vergoeding in geval van een upgrade. Indien om welke reden dan ook, de wijziging van de Dienst de tussenkomst van een technieker vereist, zal edpnet Licentienemer een offerte opmaken voor een technische interventie. Een wijziging van de Dienst heeft geen invloed op de Producttermijn zolang de Hardware ongewijzigd blijft.

14.6 Gelicentieerde Producten zijn maandelijkse abonnementslicenties. Het daadwerkelijke gebruik kan dus van maand tot maand variëren. Zoals beschreven in Artikel 4.2 is Licentienemer de enige verantwoordelijke voor het beheer van het aantal vereiste Gelicentieerde Producten. Op elk gewenst moment kan Licentienemer het aantal Gelicentieerde Producten wijzigen. Ongeacht de effectieve activatiedatum zal het aantal actieve Gelicentieerde Producten dat tijdens de Rapportage wordt vastgesteld beschouwd worden als het aantal actieve Gelicentieerde Producten voor de lopende maand, en zal dit als zodanig aan Licentienemer worden gefactureerd. Via een orderbevestiging zal edpnet Licentienemer informeren over de hoeveelheden die werden vastgesteld tijdens de Rapportage.

14.7 Edpnet is gerechtigd om deze Licentieovereenkomst na schriftelijke kennisgeving onverwijld te beëindigen indien:

a) Edpnet de Vergoedingen (geheel of gedeeltelijk) niet van de Licentienemer ontvangt in overeenstemming met de overeengekomen betalingsvoorwaarden of;
b) Licentienemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze Licentieovereenkomst of;
c) Licentienemer enige actie neemt of ondergaat wegens schuld of insolvent wordt.

14.8 Met inachtneming van Artikelen 14.6 en 14.11 kan Licentienemer de licentie voor het (de) toepasselijke Gelicentieerd(e) Product(en) te allen tijde beëindigen door het (de) betreffende Gelicentieerd(e) Product(en) en alle exemplaren ervan te de-installeren en te vernietigen.

14.9 Binnen een termijn van één (1) maand na de datum van beëindiging van deze Licentieovereenkomst of de toepasselijke Producttermijn, dient Licentienemer aan edpnet een schriftelijke verklaring te bezorgen met betrekking tot de vernietiging van alle gedeeltelijke en volledige kopieën van het (de) toepasselijke Gelicentieerd(e) Product(en). In het geval van versleutelingsproducten is het aan Licentienemer om alle versleutelde schijven en gegevens te ontsleutelen voor de verwijdering en vernietiging.

14.10 Het gebruiksrecht van Licentienemer van en de toegang tot de Producten wordt automatisch beëindigd bij het verstrijken van de toepasselijke Producttermijn of deze Licentieovereenkomst (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet), tenzij en totdat Licentienemer de licentie voor de Producten hernieuwt.

14.11 Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, zullen alle betaalde of verschuldigde Vergoedingen niet worden terugbetaald voor zover maximaal toegestaan door de wet.

14.12 Edpnet behoudt zich het recht voor om een aanvraag om een Licentieovereenkomst af te sluiten af te wijzen in het geval dat Licentienemer:

a) Zijn bevoegde vertegenwoordiger weigert zich te identificeren en het bewijs te leveren dat hij gemachtigd is om een Licentieovereenkomst af te sluiten of;
b) Zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten betreffende een door edpnet verleende dienst niet nakomt of in het verleden een dergelijke niet-naleving heeft getoond.

15. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

15.1 Licentienemer kan in het kader van deze Licentieovereenkomst toegang krijgen of hebben tot vertrouwelijke informatie die geheim en waardevol is voor edpnet en/of Sophos en zijn licentiegevers. Licentienemer is niet gerechtigd om dergelijke vertrouwelijke informatie te gebruiken of vrij te geven anders dan in strikte overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

15.2 Licentienemer erkent en stemt ermee in dat edpnet en Sophos direct en vanop afstand kunnen communiceren met de Producten voor onderhoud en technische ondersteuning en om in het kader daarvan de volgende soorten informatie te verzamelen:

a) Producten, Product versies, Product kenmerken en besturingssystemen die door Licentienemer worden gebruikt;
b) Verwerkingstijden die door het Product worden ingenomen;
c) Klantidentificatiecode en bedrijfsnaam van Licentienemer en;
d) IP-adres en/of ID van het apparaat dat de bovenstaande informatie retourneert.

Producten kunnen Sophos de onderstaande informatie verschaffen, die zal worden gebruikt om de stabiliteit van het Product te verbeteren, prioriteit te geven aan functie-uitbreidingen en de bescherming te verbeteren:

a) Configuratie- en gebruiksgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot:
(i) apparaat-, firmware- en licentiegegevens, zoals het model, apparaat versie, leverancier, firmware versie en land van oorsprong;
(ii) verzamelde gegevens over productgebruik, zoals de gebruikte productfuncties (ingeschakeld / uitgeschakeld, aantal), het aantal geconfigureerde objecten, ingestelde beleidsregels, beheerde apparaten, groepen, modellen;
(iii) informatie over het gebruik van de processor, het geheugen en de schijf; (iv) productfouten.

b) Gebruiks- en bedreigingsgegevens van Toepassingen, inclusief, maar niet beperkt tot:
(i) IPS meldingen;
(ii) gedetecteerd virus en de URL waar het virus werd gevonden;
(iii) spam;
(iv) ATP-bedreigingen en;
(v) toepassingen die worden gebruikt en niet-geclassificeerde toepassingen.

Informatie over niet-geclassificeerde toepassingen wordt gebruikt om de netwerkzichtbaarheid en de toepassingsbeheerbibliotheek te verbeteren en uit te breiden.

c) Threshold Data Monitoring omvat:
(i) monitoring van drempelwaarden per model en; (ii) alarmdrempelcriteria en -waarden per model.

Configuratie- en gebruiksgegevens bevatten geen gebruiker-specifieke informatie of persoonlijke gegevens en de verzameling van dergelijke gegevens kan niet worden uitgeschakeld. Gebruiks- en bedreigingsgegevens van Toepassingen en Threshold Data Monitoring is standaard ingeschakeld, maar Licentienemer kan de verzameling van dergelijke gegevens op elk gewenst moment binnen het Product uitschakelen.

15.3 De informatie verzameld onder Artikel 15.2 kan worden gebruikt voor het:

a) Leveren van de Producten en het uitvoeren van deze Licentieovereenkomst;
b) Verifiëren van de naleving door Licentienemer van de Licentie Rechten;
c) Evalueren en verbeteren van de prestaties van de Producten;
d) Voorbereiden van statistische analyses (zoals malware-infectiepercentages en het gebruik van Producten);
f) Plannen van roadmaps en productlevenscyclus strategieën;
g) Waarschuwen en kennisgeven van Licentienemer met betrekking tot incidenten en veranderingen in de productlevenscyclus die van invloed zijn op de Producten die door de Licentienemer worden gebruikt.

15.4 Edpnet heeft mogelijk ook contactgegevens en betalingsinformatie van Licentienemer nodig om:

a) Technische ondersteuning te bieden;
b) Correct te factureren;
c) De inloggegevens en de Licentierechten van Licentienemer te verifiëren;
d) Het orderbevestigingsdocument te versturen met daarin het aantal actieve Gelicentieerde Producten die tijdens de Rapportage werden vastgesteld;
e) Naleving van exportcontrole en –sancties te controleren;
f) Algemene taken van klantenbeheer uit te voeren.

15.5 Wanneer Licentienemer ervoor kiest om stalen van malware of ander materiaal voor beoordeling naar Sophos te sturen, dient Licentienemer voorafgaand aan de verzending alle vertrouwelijke gegevens te verwijderen.

15.6 In het geval van persoonlijke gegevens die namens Licentienemer worden verwerkt, fungeren edpnet en/of Sophos als “Data Processor”. In het geval van persoonlijke gegevens die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt onder Artikelen 15.3 en 15.4, fungeren edpnet en/of Sophos als “Data Controller”. De termen "Data Controller" en "Data Controller" hebben de betekenis gedefinieerd in de Europese Richtlijn 95/46 EG. Als wereldwijde organisatie kunnen de Filialen, onderaannemers en Externe Dienstverleners van Sophos zich overal ter wereld bevinden. Edpnet heeft een Filiaal in Sint-Petersburg, Rusland. Edpnet en Sophos zullen alle persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de EU-richtlijn 95/46 EG.

15.7 Door het Product te installeren of te gebruiken of door deze Licentieovereenkomst te accepteren, verleent Licentienemer uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de gegevens en informatie zoals hierin en in het Privacy Beleid beschreven, en Licentienemer garandeert verder dat hij de nodige toestemmingen heeft verkregen en alle nodige meldingen heeft gedaan om deze gegevens en informatie te delen met edpnet en/of Sophos voor de hierboven beschreven doeleinden.

16. Algemene bepalingen

16.1 Licentienemer erkent kennis te hebben genomen van deze Security Voorwaarden en ze te hebben aanvaard. Door van de Dienst gebruik te maken bevestigt Licentienemer dat hij ze heeft aanvaard. Indien Licentienemer niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van deze Licentieovereenkomst, is het Licentienemer niet toegestaan om Producten voor welk doel dan ook te installeren of te gebruiken.

16.2 Om het beheer van het gebruik van de Producten en de naleving van deze Licentieovereenkomst te vergemakkelijken, stemt Licentienemer ermee in om een zelfcontrole uit te voeren binnen de tien (10) werkdagen na een voorafgaand schriftelijk verzoek hiertoe vanwege edpnet, waarbij het aantal Gebruikers, Computers, Servers of andere toepasselijke eenheden wordt in kaart gebracht die gebruik maken van Producten. In overeenstemming met Artikel 4.3 dient Licentienemer extra licenties aan te schaffen indien uit de zelfcontrole blijkt dat het werkelijke gebruik de Licentie Rechten overschrijdt.

16.3 Indien Licentienemer op verzoek van edpnet geen zelfcontrole uitvoert, of indien edpnet redenen heeft om aan de resultaten van een dergelijke zelfcontrole te twijfelen, zal Licentienemer op schriftelijk verzoek van edpnet, aan edpnet of aan een door edpnet aangestelde erkende accountant toestaan om op eender welk moment tijdens normale kantooruren toegang te verkrijgen tot de lokalen van Licentienemer om de boekhouding en andere bescheiden na te kijken met het oog op inspectie, controle, audit of het toezicht op de uitvoering en nakoming van de verplichtingen van Licentienemer in het kader van deze Licentieovereenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de betaling van alle verschuldigde Vergoedingen. Bij een dergelijke controle dient een onderbreking van de bedrijfsactiviteit van Licentienemer tot een minimum te worden beperkt. Edpnet mag dit recht niet meer dan één (1) keer per jaar gebruiken. Als uit deze controle blijkt dat Licentienemer minder Vergoedingen heeft betaald dan feitelijk verschuldig aan edpnet, zal Licentienemer hiervoor bijkomend worden gefactureerd en aan edpnet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum een bedrag moeten betalen dat gelijk is aan het tekort tussen de verschuldigde Vergoedingen en die welke door Licentienemer werden betaald. Indien dit bedrag meer dan vijf (5) procent bedraagt van het bedrag van de verschuldigde Vergoedingen, of als uit de controle blijkt dat Licentienemer één van de licentiebeperkingen verleend onder deze Licentieovereenkomst heeft geschonden, dan, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen van edpnet, moet Licentienemer ook de kosten betalen van de controle uitgevoerd door edpnet.

16.4 Sophos kan naar eigen goeddunken een van zijn rechten of verplichtingen overdragen en/of uitbesteden of anderszins overdragen.

16.5 Edpnet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Security Voorwaarden in het geval dergelijke wijzigingen worden opgelegd door een wettelijke- of overheidsinstantie. Edpnet zal in voorkomend geval de opgelegde wijzigingen onmiddellijk toepassen zonder dat dit enig recht verleent aan Licentienemer. In alle andere gevallen zal edpnet Licentienemer individueel en minstens één (1) maand van tevoren (per e-mail of post) informeren over de voorgestelde wijzigingen aan de Security Voorwaarden. Licentienemer zal worden geïnformeerd over zijn recht om de Licentieovereenkomst op een naspeurbare manier te beëindigen (bijvoorbeeld per post, fax...) uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de ingangsdatum van de wijzigingen in het geval dat Licentienemer de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, zonder de schadevergoeding uit Artikel 14.3 verschuldigd te zijn.

16.6 Indien een partij nalaat een bepaalde voorwaarde van deze Security Voorwaarden af te dwingen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten.

16.7 De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enig deel van deze Security Voorwaarden heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest.

16.8 Deze Licentieovereenkomst, de Licentie Details en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de licentie en het gebruik van het Product en vervangen alle andere communicatie-, contract- of andere schriftelijke of mondelinge toezeggingen met betrekking tot het Product, behalve voor frauduleuze communicatie, -overeenkomsten of -toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk.

16.9 Als er enige inconsistenties zijn tussen de Nederlandstalige versie van deze Security Voorwaarden en een vertaalde versie, heeft de Nederlandstalige versie de overhand.

16.10 Een persoon die geen partij is in deze Licentieovereenkomst heeft niet het recht om een bepaling of voorwaarde van deze Licentieovereenkomst af te dwingen, en de huidige contractpartijen hebben niet de intentie om via deze Licentieovereenkomst rechten voor derden te creëren.

16.11 Elke kennisgeving gedaan in het kader van deze Licentieovereenkomst of enige andere aangelegenheid die hiermee verband houdt, moet aan edpnet worden gericht (en niet aan Sophos).

16.12 Edpnet en Licentiehouder komen overeen dat elke communicatie tussen hen via het beveiligde emailsysteem van edpnet dezelfde juridische waarde heeft als geschreven en ondertekende brieven.

16.13 Edpnet en Licentienemer spreken af dat informatie met betrekking tot communicatie, overeenkomsten en betalingen door edpnet op een duurzame en vaste drager wordt opgeslagen en een wettelijke waarde heeft, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

16.14 De volgende Clausules en Artikelen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Licentieovereenkomst: 3, 9, 10, 13, 14.9, 15.1, 16 en 17.5.

17. Hardware

17.1 Edpnet biedt alle Hardware aan in Managed Services, wat betekent dat edpnet de eigenaar van de Hardware blijft. Licentienemer stemt ermee in om de Hardware vrij te houden van enige vordering, pandrecht en bezwaring, en elke actie, al dan niet vrijwillig, van Licentienemer om een vordering, pandrecht of bezwaring tegen de Hardware te creëren, is nietig en ongeldig.

17.2 In het geval dat Licentienemer niet betaalt, of edpnet de Vergoeding voor de Hardware niet ontvangt, dient Licentienemer, na schriftelijke kennisgeving van edpnet, de Hardware veilig en correct verpakt en op zijn kosten terug te bezorgen aan edpnet, waarbij de vervoerskosten (en verzekering indien Licentienemer hiervoor zou kiezen) door Licentienemer worden voorafbetaald. De bewijslast voor het tijdig terugbezorgen ligt bij Licentienemer. Indien Licentienemer de Hardware niet op verzoek aan edpnet retourneert, heeft edpnet het recht om, na schriftelijke kennisgeving, het pand van Licentienemer tijdens normale kantooruren te betreden om de Hardware terug mee te nemen. Het terugzenden of terugnemen van de Hardware doet de door Licentienemer verschuldigde Vergoeding(en) niet teniet.

17.3 Het risico van verlies gaat over op Licentienemer na installatie door edpnet van de Hardware op het Installatieadres. Eventuele verzekeringen die betrekking hebben op de Hardware vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Licentienemer.

17.4 Licentienemer erkent dat de Hardware uitsluitend het middel is voor levering en gebruik van de Producten en dat edpnet, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, naar eigen goeddunken nieuwe of gereviseerde Hardware kan installeren.

17.5 In geval van beëindiging van deze Licentieovereenkomst zal Licentienemer de Hardware binnen de vijftien (15) kalenderdagen en op zijn kosten aan edpnet terugbezorgen. De bewijslast voor het tijdig terugbezorgen ligt bij Licentienemer. In het geval dat Licentienemer de Hardware niet binnen de vijftien (15) kalenderdagen naar edpnet terugstuurt, heeft edpnet het recht om de Hardware aan Licentienemer aan de geldende marktprijs aan te rekenen. Indien Sophos op dat moment het toestel niet meer commercialiseert, is edpnet gerechtigd om de geldende marktprijs van de opvolger aan Licentienemer aan te rekenen.

18. Persoonlijk gebruik door werknemers

18.1 De volgende URL vermeldt de producten waarvoor persoonlijk gebruik door werknemers is toegestaan:
https://www.sophos.com/en-us/legal/employee-personal-use-policy.aspx

18.2 In aanvulling op de rechten die zijn verleend in Clausule 5 van deze Licentieovereenkomst, waar persoonlijk gebruik door werknemers is toegestaan, kan Licentienemer zijn werknemers toestaan om dergelijk Product thuis te gebruiken op één (1) werkstation op voorwaarde dat:

a) Licentienemer verantwoordelijk is voor de distributie van Upgrades en Updates en de levering van technische ondersteuning aan dergelijke werknemers en;
b) Het werkelijke gebruik van Licentienemer inclusief dergelijk persoonlijk gebruik door werknemers de Licentie Rechten niet overschrijdt.

18.3 Licentienemer zal ervoor zorgen dat zijn werknemers zich bewust zijn van en zich houden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, en voor zover toegestaan door de wet, is Licentienemer verantwoordelijk voor de handelingen en nalatigheid van zijn werknemers met betrekking tot het gebruik van de Producten.

19. Gratis evaluatie

19.1 Indien edpnet Licentienemer toestaat om een Product gratis te evalueren (de "Gratis Evaluatie"), mag Licentienemer het Product kosteloos gebruiken voor evaluatiedoeleinden voor een maximale periode van dertig (30) kalenderdagen, of tijdens elke andere door edpnet naar eigen goeddunken schriftelijk opgegeven termijn (de "Evaluatieperiode"). Indien Licentienemer uiterlijk bij het verstrijken van de Evaluatieperiode besluit om niet over te gaan tot de aankoop van een licentie voor het Product, worden de rechten om het Product te gebruiken onmiddellijk beëindigd. Licentienemer dient onmiddellijk het (de) betreffende Product(en) en alle exemplaren ervan te de-installeren en vernietigen.

19.2 Als de Gratis Evaluatie betrekking heeft op Hardware dient Licentienemer uiterlijk bij het verstrijken van de Evaluatieperiode de Hardware terug te sturen naar edpnet, veilig en correct verpakt en op zijn kosten, waarbij de vervoerskosten (en verzekering indien Licentienemer hiervoor zou kiezen) door Licentienemer worden vooraf betaald. De bewijslast voor het tijdig terugbezorgen ligt bij Licentienemer. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor het verwijderen van al zijn persoonlijke gegevens van de Hardware voorafgaand aan het terugzenden. Indien Licentienemer de Hardware niet terugstuurt na het verstrijken van de Evaluatieperiode, is edpnet gerechtigd om de Hardware aan Licentienemer aan de geldende marktprijs aan te rekenen.

19.3 Indien de Gratis Evaluatie impliceert dat edpnet werken moet uitvoeren, zoals het installeren van Hardware of ander werk, heeft edpnet het recht om een vergoeding in rekening te brengen voor een technische interventie. Indien de Gratis Evaluatie leidt tot het sluiten van een overeenkomst, wordt deze vergoeding in mindering gebracht op de 1ste factuur van Licentienemer.

19.4 Producten voor Gratis Evaluatie worden geleverd "zoals ze zijn" en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving:
a) bieden edpnet noch Sophos geen enkele garantie, voorwaarde, verklaring of belofte van welke aard dan ook, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Producten in kwestie;
b) zijn edpnet noch Sophos in geen geval aansprakelijk jegens Licentienemer, of een derde partij die een vordering tegen of via Licentienemer indient, voor directe, indirecte, gevolg-, incidentele of speciale schade of verlies van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van contracten, zakelijke onderbrekingen, verlies van of corruptie van informatie of gegevens, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze voortvloeit uit contract of onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), zelfs indien edpnet en/of Sophos op de hoogte zouden kunnen zijn geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade. De beperkingen in dit Artikel blijven van kracht zelfs als het verhaal het oorspronkelijke doel niet tot gevolge heeft.

19.5 Een Gratis Evaluatie kan alleen worden toegestaan door edpnet indien Licentienemer al een overeenkomst voor de afname van een edpnet internetdienst heeft afgesloten.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Edpnet gebruikt ook commerciële/advertentiecookies die worden gebruikt om advertenties op websites van derden te personaliseren. Deze cookies zijn standaard uitgeschakeld. Maar u kunt ervoor kiezen om ze hieronder in te schakelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details.

Cookies instellen
Commerciële/advertentie cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Het is de bedoeling om edpnet-advertenties, die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker, weer te geven op derde partij websites. Wie deze derde partijen zijn, kan je lezen in onze Cookie Policy.
Minimale cookies accepteren