Edpnet mobile voorwaarden

1. Definities

Abonnement Alle documenten inzake de levering van de Dienst, alsook de aanvraag tot Activering, de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de Prijslijst, en de wijziging van die documenten zoals ze gepubliceerd werden op de website van edpnet (www.edpnet.be).
 
Abonnementsaanvraag Het door de Klant (online) ingevulde en (digitaal) ondertekende aanvraagformulier waarbij de Klant de levering van de Dienst bij wijze van Abonnement aanvraagt.
 
Activering, Activeren Het operationeel maken van een Dienst of Optie zodat de Klant van deze Dienst of Optie kan gebruikmaken.
 
Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Particuliere Klanten en de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep.
 
Beoefenaar van een Vrij Beroep Iedere persoon zoals beschreven in Art. 2. 2° van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 
Consument Iedere persoon zoals beschreven in Art. 2. 3° van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 
Data Dienst Dienst die aan de Klant worden aangeboden door edpnet of door een aanbieder van Inhoud en die het de Klant mogelijk maken via een Mobiel Toestel toegang te krijgen tot het internet (publieke netwerk), intranet (bedrijfs-netwerken) of andere toepassingen (BlackBerry, WAP, MMS, SMS) via het Netwerk.
 
Dienst De dienst voor mobiele telefonie en de bijbehorende aanvullende diensten die door edpnet worden geleverd. De Dienst is contractueel onafhankelijk van het Mobiel Toestel waarmee verbindingen tot stand gebracht en ontvangen kunnen worden.
 
edpnet edpnet NV, met maatschappelijk zetel te 9100 Sint Niklaas, Van Landeghemstraat 20.
 
Inhoud De informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant, ongeacht de identiteit van de aanbieder van de Inhoud.
 
Internationale Oproepen Oproepen vanuit België naar buitenlandse netwerken.
 
Klant, Hij De Consument, Beoefenaar van een vrij beroep of Onderneming die gebruik maakt van de Dienst.
 
Maand Periode tussen een kalenderdag van een maand en dezelfde kalenderdag van de daaropvolgende maand, dewelke geldt als facturatieperiode.
 
Mobiel(e) Netwerk, Netwerk Netwerk van antennes voor mobiele telefonie, gebruikt door de Dienst.
 
Mobiel Toestel Communicatietoestel waarmee de Klant gebruik kan maken van de Dienst.
 
Onderneming Iedere persoon zoals beschreven in Art. 2. 1° van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 
Optie Een optionele extra voorziening, al dan niet tegen betaling, die verbonden is aan een bepaalde Dienst. Tenzij expliciet anders vermeld gelden voor Opties de regels die van toepassing zijn op de Diensten waaraan ze verbonden zijn. In voorkomend geval kunnen er specifieke voorwaarden gelden.
 
Overeenkomst De overeenkomst tussen edpnet en de Klant, op grond waarvan edpnet de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.
 
Prijslijst De prijslijst, beschikbaar op de website van edpnet (www.edpnet.be), vermeldt alle prijzen die betrekking hebben op de Dienst.
 
Roaming Oproepen doen vanuit, of ontvangen in een ander land dan België.
 
SIM-kaart De chipkaart die door edpnet ter beschikking wordt gesteld van de Klant en die moet worden ingebracht in het Mobiel Toestel van de Klant om gebruik te kunnen maken van het Netwerk.
 
SMS Korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters die de Klant kan verzenden en ontvangen via zijn Mobiel Toestel.
 
VAS-nummers Value Added Service nummers, oproepnummers zoals 070, 090x, ... dewelke worden gebruikt voor hulplijnen, wedstrijdlijnen, beltonen, downloaden van spelletjes, enz...
 

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden edpnet Mobile, ook Bijzondere Mobiele Voorwaarden genoemd, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde edpnet, en de Klant, vanaf diens Abonnementsaanvraag. Zij maken deel uit van de Overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.

2.2. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de Klant gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door edpnet werden bevestigd.

2.3 Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door edpnet uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aansluiting en Activering

3.1. De Klant kan toegang krijgen tot de Dienst door het afsluiten van een Abonnement en moet hiervoor een Abonnementsaanvraag indienen.

3.2. Activering van de Klant gebeurt na aanvaarding van de Abonnementsaanvraag door edpnet.

3.3. Edpnet mag aan elke Klant de voorlegging vragen van stukken die de identiteit en / of de kredietwaardigheid van de Klant staven.

3.4. Edpnet kan weigeren om gevolg te geven aan een Abonnementsaanvraag of aan een vraag tot Activering van een Optie indien, ondermeer,
(i) één of meer van de opgegeven gegevens ter identificatie van de Klant niet correct blijken te zijn, of dat de Abonnementstaanvraag niet behoorlijk is ingevuld, of
(ii) de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere Overeenkomst met edpnet niet naleeft, of
(iii) de toegang tot de Dienst niet onder bevredigende technische voorwaarden kan worden gerealiseerd, of
(iv) de Klant is opgenomen in de bestanden vermeld in artikel 3.6, of
(v) er zijn bewijzen of ernstige aanwijzingen van niet-betaling en/of fraude door de Klant of van een gebruik van de/een edpnet-Dienst strijdig met de Overeenkomst, wettelijke of reglementaire bepalingen en/of de openbare orde of de goede zeden, of
(vi) de Klant verstoort of bedreigt de goede werking van het Netwerk of schaadt de integriteit ervan.

3.5. Edpnet heeft het recht om, vóór de aanvaarding van de Abonnementsaanvraag en/of tijdens de duur van de Overeenkomst, de betaling van een waarborg of van een voorschot te vragen aan de Klant.

3.5.1. Een waarborg kan gevraagd worden wanneer uit de kredietcontrole voorafgaand aan de aanvaarding van de Overeenkomst en/of uit de door de Klant verstrekte objectieve gegevens blijkt dat de Klant zich financieel geen intensief belgedrag kan veroorloven. Het maximale bedrag dat edpnet als waarborg kan vragen bedraagt € 250 exclusief BTW (€ 302,50 BTW inbegrepen) per Abonnement(saanvraag). Indien de waarborg niet op de vastgestelde datum is betaald, behoudt edpnet zich het recht voor om de Abonnementsaanvraag te weigeren of de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. Op de als waarborg gestorte som wordt geen rente uitbetaald. De waarborg kan tijdens de looptijd van de Overeenkomst door de Klant niet worden aangewend voor een (gedeeltelijke) betaling van verschuldigde facturen. Een betaalde waarborg wordt aan de Klant terugbetaald bij stopzetting van het Abonnement, door middel van schuldvergelijking tussen enerzijds het bedrag van de terug te betalen waarborg en anderzijds de door de Klant verschuldigde facturen.

3.5.2. Edpnet kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot vragen wanneer blijkt dat de Klant de Dienst gebruikt op een wijze die zou kunnen resulteren in een hoge facturatie. Het maximale bedrag dat edpnet als voorschot kan vragen is het bedrag van de laatste drie (3) facturen voor de Dienst (inclusief alle aan de Dienst gerelateerde kosten) voorafgaand aan het ogenblik dat het voorschot aan de Klant wordt gevraagd. Dit bedrag kan nagegaan worden via de edpnet-klantendienst. Een betaald voorschot wordt steeds verrekend met de eerstvolgende facturen aan de Klant en brengt geen rente op.

4. Roaming en Internationale Oproepen

4.1. Het gebruik van de Dienst in het buitenland is standaard geactiveerd. De Klant kan schriftelijk een aanvraag doen voor blokkering van Roaming.

4.2. De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze Roaming-diensten en Internationale Oproepen zijn beschikbaar via de edpnet-klantendienst en op de website (www.edpnet.be).

4.3. De Roamingtarieven en tarieven voor Internationale Oproepen kunnen op elk moment aangepast worden in functie van de akkoorden hiertoe werden afgesloten met buitenlandse operatoren. Dit brengt met zich mee dat deze tarieven kunnen veranderen terwijl de Klant in het buitenland is.

4.4. Bij gebruik van de Dienst in het buitenland worden de verzonden en ontvangen oproepen vanuit het andere land gefactureerd in functie van de prijs die is vastgelegd door de operator van de betrokken Dienst. Het is mogelijk dat de kosten voor Roaming meerdere maanden na datum van levering van de Roaming Dienst worden gefactureerd, aangezien edpnet daarvoor moet wachten op de informatie van de andere betrokken operator(en).

4.5. Naargelang het land waar de Klant verblijft, zal de SIM-kaart al dan niet automatisch een netwerk van een Roaming partner selecteren.

4.6. De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de Dienst in het buitenland zijn volledig afhankelijk van de buitenlandse operator wiens Netwerk wordt gebruikt. Edpnet kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de Dienst in het buitenland.

5. Oproepnummer

5.1. Ten laatste bij Activering wordt één (1) oproepnummer per aansluiting toegekend aan de Klant.

5.2. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen (behalve in geval de Klant zijn nummer overdraagt van een andere operator naar edpnet, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden), noch om achteraf te laten wijzigen.

5.3. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief, behalve indien hij vraagt zijn nummer te behouden conform de procedure die inzake nummeroverdraagbaarheid geldt.

5.4. In ieder geval heeft edpnet steeds het recht om het nummer van de Klant te wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) kalendermaanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal edpnet hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

5.5. Indien de Klant een Abonnement heeft afgesloten zonder inbegrepen bel- of SMS krediet, en indien de Klant geen bijkomend Abonnement voor een Data Dienst heeft afgesloten, en tenzij vooraf anders werd overeengekomen, aanvaardt de Klant dat indien Hij zijn Abonnement gedurende één (1) Maand geen enkele keer actief gebruikt voor een uitgaande oproep of SMS, edpnet het recht heeft om het Abonnement te beëindigen en het Oproepnummer terug te nemen (met als gevolg dat het oproepnummer definitief verloren gaat voor de Klant).

5.6. Oproepen naar VAS-nummers zijn standaard geblokkeerd. De Klant kan schriftelijk een aanvraag tot Activering doen aan edpnet. Voor deze Activering is edpnet gerechtigd een waarborg te vragen conform artikel 3.5.2.

6. SIM-kaart en PIN code

6.1. Edpnet verbindt zich ertoe om de SIM-kaart zo snel mogelijk te Activeren.

6.2. Edpnet levert een SIM-kaart aan de Klant. Bij elke SIM-kaart hoort een PIN code (persoonlijk identificatie-nummer) en een pukcode (persoonlijke deblokkeringssleutel). Die codes worden aan de Klant meegedeeld bij de overhandiging van de SIM-kaart.

6.3. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard PIN code om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code en zal er dus op letten geen te eenvoudige code te kiezen (zoals bijvoorbeeld 1111, 2222 of 1234).

6.4. Edpnet is en blijft de enige eigenaar van de SIM-kaart die aan de Klant wordt bezorgd. De Klant mag de SIM-kaart niet doorverkopen, afstaan, uitlenen, beschadigen of vernietigen. Indien de Klant de SIM-kaart door andere personen wil laten gebruiken, dient hij voorafgaand de identiteit van die personen aan edpnet te bezorgen.

6.5. De Klant blijft in elk geval als enige verantwoordelijk ten opzichte van edpnet voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.6. De Klant verbindt er zich toe edpnet schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens (bijv. adresverandering) en de datum waarop ze van toepassing is.

6.7. Binnen zeven (7) kalenderdagen na het einde van de Overeenkomst bezorgt de Klant de SIM-kaart terug aan edpnet. Edpnet behoudt zich het recht voor om de Klant het bedrag van € 8,26 exclusief BTW (€ 10 inclusief BTW) aan te rekenen per niet-terugbezorgde SIM-kaart.

6.8. De Klant moet de SIM-kaart als een goede huisvader gebruiken. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de SIM-kaart en elk frauduleus gebruik van de SIM-kaart is verboden, en zal aanleiding geven tot het intrekken van het oproepnummer dat aan de SIM-kaart verbonden is onverminderd de andere maatregelen die edpnet kan nemen jegens de Klant.

6.9. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de SIM-kaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de Dienst telefonisch heeft gevraagd aan edpnet. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden door de Klant binnen de acht (8) kalenderdagen na de telefonische melding. Op verzoek van edpnet, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Tijdens de schorsing blijven eventuele Abonnementsgelden verschuldigd. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan (€ 8,26 exclusief BTW of € 10 inclusief BTW) bezorgt edpnet een nieuwe SIM-kaart aan de Klant. Edpnet zal alle redelijke inspanningen leveren om de schorsing van het Abonnement van de Klant die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIM-kaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van vijf (5) werkdagen op te heffen. Als het, om gelijk welke reden, niet mogelijk is voor edpnet om de schorsing van het Abonnement van de Klant die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIM-kaart heeft teruggevonden, binnen de tijdspanne van vijf (5) werkdagen op te heffen, zullen gedurende de bijkomende tijdspanne pro rata temporis geen Abonnementsgelden aan de Klant worden aangerekend.

7. Mobiel Toestel

7.1. De Klant zal de Dienst slechts gebruiken via een Mobiel Toestel dat voldoet aan de Belgische en Europese normen, en dat aangepast is aan het Netwerk en aan de diensten waar de Klant gebruik van wenst te maken.

7.2. Zelfs indien het Mobiel Toestel van de Klant is aangepast aan het Netwerk, garandeert edpnet niet dat alle functies ervan kunnen worden gebruikt. De Klant zal zich strikt houden aan de gebruiksaanwijzing van zijn Mobiel Toestel. De Klant moet zelf instaan voor de vervanging van zijn Mobiel Toestel wanneer deze om technische redenen eigen aan het toestel (bijvoorbeeld omdat het te oud is) geen toegang krijgt tot het Netwerk of niet geschikt is om bepaalde Data Diensten te gebruiken.

7.3. Het gebruik van elk ander toestel, inclusief het gebruik van SIM-boxen of GSM-gateways, is verboden, behoudens in het geval dat edpnet hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft en het IMEI-nummer van het betrokken toestel of de betrokken SIM-box door edpnet werd geregistreerd. De Klant aanvaardt dat oproepen vanuit, of naar niet-toegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaande waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik edpnet het recht geeft om de Dienst onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en/of te beëindigen.

7.4. Edpnet wijst erop dat niettegenstaande de uitstekende kwaliteit van het Netwerk het voor haar niet mogelijk is om in alle omstandigheden een perfecte dekking over het hele Belgische grondgebied te waarborgen.

7.5. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een Mobiel Toestel (in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en/of explosieven), evenals van de storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.

8. Versturen van tekst- of gesproken berichten

8.1. Het is de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde, gebruikers van een Mobiel Toestel.

8.2. Tenzij de bestemmeling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, is het de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten naar derden te sturen die enige commerciële boodschap bevatten.

9. Mobiele internet toegang

9.1. De toegang tot de mobiele internetdiensten vereist het gebruik van een al dan niet geïntegreerde compatibele modem waarin de SIM-kaart past die door edpnet aan de Klant wordt bezorgd. Het gebruik van de Dienst vereist op bepaalde Mobiele Toestellen de download van een verbindingssoftware via de voornoemde al dan niet geïntegreerde modem. Vóór elke installatie moet de Klant zich vergewissen van de compatibiliteit van zijn Mobiel Toestel met deze software.

9.2. De Klant erkent dat de software eigendom blijft van de titularis van de intellectuele rechten die erop rusten, en dat zelfs in geval van verkoop van de modem aan de Klant. Bijgevolg beschikt de Klant slechts over een gebruikslicentie op de software. Deze gebruikslicentie geldt voor de volledige duur van de bescherming van de software door intellectuele rechten. De Klant verbindt zich ertoe de software niet te kopiëren, met uitzondering van een back-upkopie, de Software niet te wijzigen en bovendien alle specifieke licentievoorwaarden na te leven die hem bij de installatie of het downloaden van de software zullen worden meegedeeld. Van de Klant die beslist deze software te gebruiken wordt aangenomen dat hij de specifieke licentievoorwaarden die er betrekking op hebben, heeft aanvaard.

9.3. De Klant kan zich op elk moment registreren voor en/of intekenen op diensten die hem via een internettoegang ter beschikking worden gesteld. De Klant die gebruikmaakt van de Dienst om toegang te krijgen tot internet verklaart bovendien kennis te hebben genomen van de werking van de diensten, van internet en van de gebruiksregels van internet, en deze te aanvaarden. De toegang tot producten en diensten aangeboden via een internetverbinding kan afhankelijk zijn van de technische functies van het Mobiel Toestel.

9.4. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de parameters van zijn Mobiel Toestel. Edpnet vestigt de aandacht van de Klant erop dat de door de fabrikanten bepaalde parameters ervoor kunnen zorgen dat het Mobiel Toestel automatisch een verbinding met internet maakt.

9.5. Edpnet behoudt zich het recht voor om gelijk wanneer bepaalde interactieve diensten te wijzigen of te schrappen en nieuwe voor te stellen.

9.6. De Klant mag de internettoegang alleen gebruiken voor privédoeleinden, met uitsluiting van alle commerciële doeleinden. Het is de Klant met name verboden derden toegang te verlenen tot de diensten aangeboden via de internettoegang in ruil voor een financiële of andere tegemoetkoming van deze derden.

9.7. Het is de Klant eveneens verboden om de internettoegang te misbruiken of te gebruiken op een frauduleuze of overmatige manier, met name door de mailservers van edpnet en/of de bestemmelingen vrijwillig of onvrijwillig met data te overstelpen (spam, junkmail, enz.) of door berichten te verzenden die een groot aantal antwoorden genereren en op die manier de beschikbaarheid van de servers of het Netwerk kunnen verstoren. Edpnet behoudt zich het recht voor de ontvangst van e-mails te blokkeren voor haar servers die niet beschermd zijn tegen 'open relay', m.a.w. servers die e-mails doorsturen die niet voor hen bestemd zijn en op die manier de massale verzending van niet-gewenste e-mails mogelijk maken.

9.8. Via een internetverbinding kunnen gegevens toegankelijk zijn die mogelijkerwijs beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten of indruisen tegen de geldende wettelijke bepalingen. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van edpnet of een derde mag de Klant geen gegevens opslaan, kopiëren, downloaden of verzenden die verboden, ongeoorloofd of onwettig zijn, indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde, of een inbreuk vormen of kunnen vormen op de rechten van derden, met name de intellectuele eigendomsrechten.

9.9. Wanneer de Klant met internet verbonden is, moet hij alle nodige voorzorgen nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen eventuele virussen die circuleren op internet of tegen inbraken door derden in het systeem van zijn Mobiel Toestel. De Klant erkent eveneens dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat internet niet volledig betrouwbaar is, in het bijzonder wat de beveiligde verzending van gegevens betreft, en het gebrek aan garanties betreffende de performantie inzake volume en datatransmissiesnelheid. De Klant erkent dat hij op de hoogte is van het feit dat de integriteit, de authenticatie en de vertrouwelijkheid van de informatie, bestanden en gelijk welke gegevens die hij via internet wil uitwisselen, niet gegarandeerd kunnen worden. De Klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van gegevens die zijn doorgestuurd via de internettoegang.

9.10. In geval van Inhoud, producten en diensten aangeboden door derde bedrijven die toegankelijk zijn via internet zal de Klant eventuele klachten over de uitvoering van de genoemde diensten of de verkoop van de genoemde Inhoud en producten rechtstreeks richten tot de derde bedrijven die deze inhoud, diensten en producten commercialiseren.

9.11. Edpnet kan niet aansprakelijk worden gesteld:

- voor de Inhoud, de juistheid en/of de integriteit van de informatie en de gegevens die worden doorgestuurd via de internettoegang;
- voor schade, beschadigingen, fouten of weglatingen, onderbrekingen, gebreken, diefstal, verlies en vernietiging van gegevens, die zich kunnen voordoen terwijl de Klant of een derde zich toegang verschaft tot internet, behalve in geval van bedrog of ernstige fout vanwege edpnet;
- in geval van lange antwoordtijden, ontoegankelijkheid en/of onderbreking van het geheel of een deel van de internettoegang of de toegang tot diensten die aangeboden worden via internet;
- in geval van wijzigingen aan het aanbod van diensten op internet die worden doorgevoerd door uitgevers, makers en verspreiders van Inhoud, of die worden opgelegd door wettelijke of reglementaire bepalingen;
- voor overtredingen en fraude via de internettoegang begaan door de Klant of door derden.

9.12. Rekening houdend met de verplichte geheimhouding van privécorrespondentie oefent edpnet geen enkele controle uit op de inhoud of de eigenschappen van de gegevens die door de Klant worden verstuurd of ontvangen via het Netwerk en/of het internet.

Desalniettemin geldt het volgende:

- edpnet behoudt zich het recht voor om de communicatiegegevens met betrekking tot de internettoegang te verwerken conform de bepalingen in titel 16 van deze Bijzondere Mobiele Voorwaarden;
- om een goed beheer van het systeem voor toegang tot internet te verzekeren, behoudt edpnet zich het recht voor om berichten te wissen of handelingen te verhinderen waarmee de Klant de goede werking van het Netwerk of het internet kan verstoren, of waarmee de Klant de gewone gebruiksregels overtreedt. De Klant erkent op de hoogte te zijn van het feit dat, indien edpnet door een derde of door de gerechtelijke instanties op eender welke manier wordt verwittigd van onwettige Inhoud die werd doorgestuurd via het Netwerk, zij de Inhoud in kwestie zal overhandigen aan de bevoegde instanties die instaan voor de ordehandhaving. Edpnet behoudt zich bovendien het recht voor om, na de behandeling van een klacht die voldoende bewijzen bevat, de toegang tot internet onmiddellijk op te schorten of te onderbreken voor een Klant die betwistbare Inhoud verspreidt of doorstuurt, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

9.13. Aangezien edpnet geen enkele controle uitoefent op de inhoud, vraagt zij dat ouders/voogden toezien op het gebruik dat hun minderjarige kinderen via de Dienst maken van de internettoegang.

9.14. Edpnet behoudt zich het recht voor om de internettoegang tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval van overmacht of om te zorgen voor het onderhoud van de toegang tot of de werking van deze diensten, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. In de mate van het mogelijke zal edpnet de Klant via alle middelen die zij geschikt acht binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van deze opschorting. Zij zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat deze opschorting tot een strikt minimum beperkt wordt.

9.15. Edpnet verbindt zich ertoe alle middelen waarover zij beschikt aan te wenden om haar Klanten toegang tot de Dienst te verzekeren. Edpnet geeft evenwel geen uitdrukkelijke of impliciete waarborg inzake de capaciteit van de Dienst om tegemoet te komen aan de verwachtingen of de behoeften van de Klant, noch inzake de foutloze of ononderbroken werking van de Dienst.

10. Inspanningsverbintenis

10.1. Inzake de levering van de Dienst heeft edpnet slechts een inspanningsverbintenis. Edpnet zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.

10.2. Edpnet garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Dienst, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte mobiele apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden.

10.3. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de Dienst belemmeren.

11. Aansprakelijkheid van edpnet

11.1. Edpnet verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de door de Klant geleden schade te beperken.

11.2. De Klant begrijpt en aanvaardt dat edpnet niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot:

a. storingen of kwaliteitsgebreken van de Dienst wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door edpnet worden gebruikt, storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken, maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden) ;
b. gebruiksstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerken van het Netwerk;
c. het slecht of foutief gebruik van de Dienst door de Klant;
d. de slechte werking van het Mobiel Toestel van de Klant. In geval van slechte werking of afstellingproblemen moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant wenden, en niet tot edpnet;
e. het gebruik door de Klant van een Mobiel Toestel in strijd met de Overeenkomst, of dat niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen;
f. het gebruik of misbruik van de PIN code van de Klant (i) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, (ii) indien de Klant de standaard PIN code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN code, of (iii) indien de Klant de standaard PIN code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN code (bv. 1234, 5555, …).

11.3. In geen geval kan edpnet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse en/of gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, enz.

11.4. Edpnet kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor:

a. de inhoud van de gesprekken gevoerd in het kader van de Dienst ;
b. de transacties afgesloten door de Klant en een derde en de diensten geleverd door derden of toegankelijk via de Dienst;
c. de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de Dienst en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de Dienst;
d. een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de Dienst;
e. de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de Dienst.

12. Facturatie

12.1. De tarieven zijn bepaald in de Prijslijst. De Prijslijst wordt gepubliceerd op de website van edpnet (www.edpnet.be). Alle tarieven in de Prijslijst worden zowel exclusief als inclusief BTW vermeld, tenzij specifiek anders vermeld.

12.2. De vergoeding voor het Abonnement is verschuldigd vanaf de datum waarop edpnet de Dienst activeert. De facturatie ervan gebeurt maandelijks en vooraf.

12.3. De Klant die beschikt over een inbegrepen bel- of SMS tegoed of datavolume kan het niet-verbruikte bel- of SMS tegoed of datavolume niet overdragen naar de volgende maand.

12.4. De Klant die beschikt over een inbegrepen bel- of SMS tegoed of datavolume zal voor extra verbruik gefactureerd worden vanaf het ogenblik dat het inbegrepen bel- of SMS tegoed of het datavolume verbruikt is.

12.5. De facturatie van de verschuldigde verbruikskosten gebeurt in de Maand volgend op de Maand waarin het verbruik heeft plaatsgevonden. Edpnet behoudt zich het recht voor om eventuele verschuldigde verbruikskosten op een later tijdstip te factureren.

12.6. In toepassing van artikel 112 van de wet van 13 juni 2005 verstuurt edpnet aan de Klant een waarschuwings SMS zodra het bedrag van de maandelijkse factuur hoger is dan € 50 inclusief BTW (= € 41,32 exclusief BTW) bovenop het bedrag van het Abonnement. De Klant heeft het recht om deze limiet een (1) keer per Maand te wijzigen, in welk geval de nieuwe limiet zal worden toegepast vanaf de volgende Maand. Bij overschrijding van een bedrag van € 302,50 inclusief BTW (= € 250 exclusief BTW) zal de klant opnieuw een waarschuwingsmail ontvangen en tijdelijk voor uitgaande communicatie geblokkeerd worden tot betaling van het verschuldigd bedrag.

12.7. Edpnet behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. Ongeacht of de prijswijziging in het voor- of nadeel van de Klant is zal edpnet steeds de Klant individueel en op schriftelijke wijze (e-mail, brief...) informeren. Ten allen tijde zal edpnet op haar website (www.edpnet.be) de gangbare tarieven publiceren en voor download beschikbaar houden. Op aanvraag kan de Klant de vorige Prijslijst bekomen bij de edpnet-klantendienst. De tarieven op de website (www.edpnet.be) hebben steeds voorrang op de schriftelijke tarieven, behoudens wanneer en voor zover bepaalde tarieven deel uitmaken van een specifieke Overeenkomst.

12.8. Naast de wettelijk voorgeschreven vermeldingen, staat op de facturen minstens het volgende:

- de Activerings kosten (indien van toepassing);
- de bedrag van het Abonnement voor de Dienst / Optie;
- de bijkomende kosten voor diensten waarvoor een supplement wordt aangerekend;
- de kosten van nationale en internationale mobiele communicatie;
- de kosten van communicatie met diensten met toegevoegde waarde en de zogenaamde "zonaal tarief" nummers;
- de periodes die betrekking hebben op het gefactureerde abonnementsgeld en het gefactureerde verkeer;
- de vervaldatum, ook de uitertse betalingsdatum van de factuur;
- de opzegmodaliteiten.

De gratis oproepen, inclusief de oproepen naar de hulpdiensten, worden niet vermeld op de factuur. De Klant kan op gewoon verzoek gratis een meer gedetailleerde versie van de ontvangen basisfactuur krijgen.
De Abonnementskosten wordt voorafgaand aan de betreffende Maand gefactureerd ; de communicatiekosten na afloop van de betreffende Maand.

13. Looptijd en stopzetting van de Overeenkomst

13.1. Tenzij expliciet anders vermeld, gaat een Overeenkomst van start op de datum waarop edpnet de SIM-kaart of de Optie activeert.

13.2. De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van 1 Maand. Behoudens eerdere stopzetting door de Klant, zal de Overeenkomst op de vervaldatum van de 1e Maand omgezet worden in een contract van onbepaalde duur onder dezelfde voorwaarden.

13.3. Stopzetting van de Overeenkomst door de Klant kan op eender welk moment gebeuren, schriftelijk, en zonder enige opgave van reden. De ontvangst van de aanvraag door een andere operator voor overdracht van het Oproepnummer van de Klant naar het Netwerk van die andere operator geld als bewijs van het voornemen om de Overeenkomst te beëindigen.

13.4. Edpnet sluit de Overeenkomst af conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, op het moment zoals vermeld op de laatst ontvangen en niet-geprotesteerde of betaalde factuur voorafgaand aan de dag van ontvangst van de vraag tot stopzetting van het Contract door de Klant.

13.5. In geval van een prijswijziging in het nadeel van de Klant, heeft de Klant steeds het recht om de Overeenkomst op te zeggen op de manier zoals beschreven in artikel 13.3. De nieuwe tarieven zullen niet worden toegepast tijdens de periode waarvan sprake in artikel 13.4.

13.6. De Klant kan zijn recht volgend uit artikel 14.1 uitoefenen op de manier zoals beschreven in artikel 13.3.

13.7. Bij stopzetting van de Overeenkomst zal edpnet een afrekening maken van nog verschuldigde verbruikskosten. De Klant kan niet vragen om in het stopgezet Abonnement inbegrepen doch niet-verbruikt beltegoed of datavolume teruggestort te krijgen.

13.8. Edpnet heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen of met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van voldoende ernstige terkortkoming vanwege de Klant. Het niet-respecteren van de Klant van enige verplichting volgend uit de Overeenkomst, de bepalingen van deze Bijzondere Mobiele Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden, kunnen door edpnet als tekortkomingen worden beschouwd die de schorsing of stopzetting verantwoorden.
Bij schorsing van de Overeenkomst blijft de Klant gehouden tot het naleven van al zijn contractuele verplichtingen.
Stopzetting van de Overeenkomst door edpnet gebeurt conform artikel 13.4.
De schorsing of stopzetting van de Overeenkomst door edpnet gebeuren zonder dat de Klant recht heeft op enige (schade)vergoeding.

14. Wijziging van de Overeenkomst

14.1. Conform artikel 108 §2 van de wet van 13 juni 2005 heeft de Klant het recht om bij kennisgeving van wijzigingen aan de Overeenkomst, deze zonder verbrekingsvergoeding op te zeggen. De Klant wordt tijdig en ten minste één (1) kalendermaand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld van dergelijke wijzigingen en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het recht om zonder verbrekingsvergoeding het contract op te zeggen, uiterlijk de laatste dag van de Maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien Hij de gewijzigde voorwaarden niet zou aanvaarden.

15. Nummeroverdraagbaarheid

15.1. Nummeroverdraagbaarheid betekent dat de Klant zijn Oproepnummer kan behouden wanneer Hij van operator verandert. Alleen het Oproepnummer kan overgedragen worden: Diensten of Opties niet.

15.2. De overdracht van het Oproepnummer naar edpnet ontslaat de Klant geenszins van de verplichting om zijn contractuele verplichtingen tegenover zijn vorige operator te respecteren.
De overdracht van het Oproepnummer naar een andere operator ontslaat de Klant geenszins van de verplichting om zijn contractuele verplichtingen tegenover edpnet na te komen.

15.3. Edpnet zal de wettelijke bepalingen aangaande de overdraagbaarheid van nummers respecteren en zal de nodige maatregelen nemen om de door de Klant gevraagde overdracht te realiseren. Edpnet kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de overdracht niet of laattijdig wordt uitgevoerd om een reden die afhangt van de vorige operator van de Klant of van de Klant zelf. Edpnet kan onder meer niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een valse, onjuiste of onleesbare overdrachtsaanvraag.

16. Bescherming van het privéleven

16.1. Edpnet verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens die haar door de Klant worden verstrekt, hierin begrepen de eventuele persoonsgegevens van de gebruikers van de Dienst en/of Optie. Edpnet verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Dienst en/of Optie, facturering van de Dienst en/of Optie, beheer van de informatie verstrekt door de Klant, verwerking van de door de Klant gestelde vragen, fraudebestrijding, marktonderzoeken, marketing en om aan de Klant andere diensten voor te stellen, en dit voor een termijn niet langer dan noodzakelijk.

16.2. Edpnet verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van facturering van de Dienst, en dit tot het einde van de periode waarin de betaling van een factuur gerechtelijk kan worden afgedwongen, verkeersgegevens van de Klant, en meer bepaald
(i) de identificatie van de oproeplijn;
(ii) totale aantal voor de berekeningsperiode aan te rekenen eenheden;
(iii) de identificatie van de opgeroepen lijn;
(iv) het type, tijdstip van aanvang en de duur van de oproep of de verzonden hoeveelheid gegevens;
(v) datum van de dienst of van de verbinding;
(vi) andere gegevens betreffende betalingen, zoals vooruitbetalingen, betalingen in termijnen, afsluitingen en aanmaningen.

Edpnet verwerkt tevens verkeersgegevens, niet beperkt tot bovenvermelde, in het kader van fraudebestrijding, marktonderzoeken, marketing, diensten op basis van locatiegegevens en om de Klant andere diensten voor te stellen, en dit voor de doeleinden en de duur van desbetreffend marktonderzoek, marketingactie of dienst.

16.3. Edpnet kan zich op derden beroepen om gegevens te verkrijgen die betrekking hebben op de Klant met als doel ofwel zich te verzekeren van de juistheid en de volledigheid van de gegevens die vervat zijn in zijn databanken, ofwel om marktonderzoeken, marketingacties of direct marketing uit te voeren.

16.4. Edpnet kan de persoons- en verkeersgegevens meedelen aan de gemachtigde overheidsdiensten en aan de spoeddiensten opdat zij zouden kunnen antwoorden op de verzoeken die tot hen worden gericht.

16.5. De persoons- en verkeersgegevens van de Klant worden in de databanken van edpnet, die de eigendom zijn van edpnet, opgenomen.

16.6. Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de Klant die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door edpnet verwerkt worden door een gedagtekende en ondertekende brief te richten tot de edpnet-klantendienst. De Klant kan zich, door zich tot de edpnet-klantendienst te richten, kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoons- en verkeersgegevens met het oog op direct marketing.

16.7. Edpnet verwerkt de persoonsgegevens van de Klanten die hun verplichtingen jegens edpnet niet naleven voor doeleinden van fraude en wanbetaling. Edpnet behoudt zich het recht voor om bij elke ondertekening van een Abonnementsaanvraag en/of Overeenkomst door een Klant een beroep te doen op bepaalde leveranciers van handels- en financiële informatie om na te gaan of de Klant aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

16.8. Bij de ondertekening van de Abonnementsaanvraag geeft de Klant op de bij wet bepaalde wijze al dan niet toestemming tot de opname van zijn persoonsgegevens in een telefoongids of een telefooninlichtingendienst.

edpnet cookies

Functioneel noodzakelijke en analytische cookies zijn minimaal nodig voor een goede werking van de edpnet website. Deze worden niet gebruikt om u als bezoeker op onze website te identificeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor alle details. U kan uw voorkeuren hieronder instellen.

Cookies instellen
Commerciële/Advertentie cookies zorgen ervoor dat getoonde advertenties op de edpnet website, subsites of Social Media relevant zijn voor u.
Minimale cookies accepteren